Home

Stemmerett 1889

Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte de. Begrenset statsborgerlig stemmerett. I konstitusjonskomiteens innstilling fra 1907 ble det referert til den levende interesse og fedrelandskjærlighet som norske kvinner ga utrykk for ved folkeavstemningen i 1905. Under voteringen i Stortinget 14. juni 1907 ble forslaget om begrenset stemmerett for kvinner bifalt med 96 mot 25 stemmer I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1913 til 1940 Les også Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt De første. Her følger en liten oversikt over stemmerettens historie: 1814. Stemmerett hadde embedsmenn, selveiende bønder og handelsborgere. Bare menn. 188 Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser. Det oppstod mot slutten av det 19. århundre bevegelser i flere land som kjempet for at kvinner skulle få samme stemmerett som menn. Fra århundreskiftet hadde stemmerettsbevegelsen vokst til en stor og godt organisert internasjonal bevegelse, med International Woman Suffrage Alliance (nå International.

stemmerett - Store norske leksiko

Stemmerettskampen 1890-1913 - stortinget

stemmerett for kvinner i Norge - Store norske leksiko

 1. Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne. Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet
 2. Publikum i studio møter fagfolk og gir uttrykk for sine synspunkter gjennom et avstemningssystem. Programledere: Bjørg Owren og Ebbe Ording
 3. nelig stemmerett for menn ble vedtatt av Stortinget i 1898, og ikke 1889. Det er riktig at Høyres representanter stemte mot innføring av allmenn stemmerett for menn, men det skjedde altså først i 1898. Fra den første norske grunnloven ble vedtatt i 1814 hadde stadig flere grupper av menn fått stemmerett
 4. Publikum i studio møter fagfolk og gir uttrykk for sine synspunkter gjennom et avstemningssystem. I kveld spør vi: Skal vi ta astrologien på alvor? Programledere: Bjørg Owren og Ebbe Ording
 5. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet.Retten var begrenset til visse grupper: Alle statens embetsmenn hadde stemmerett. Dette gjaldt amtmenn, dommere, prester og offiserer, men også universitetsprofessorer og regjeringens statsråder
 6. Den 11. juni 1913 fikk kvinner stemmerett på lik linje med menn. På denne siden finner du nettpresentasjoner med historisk materiale fra Stortingets arkiver knyttet til kampen for kvinners politiske rettigheter
 7. Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898. Kvinner hadde ikke stemmerett. 182 408 menn var stemmerettskvalifisert, 122 952 hadde stemmerett. Av disse stemte 92 308. Valgtingene ble holdt i perioden 3. juni 1885 til 12. november 1885. 419 valgting i landdistriktene utpekte totalt 1 206 valgmenn. 39 valgting i byene utpekte totalt 494 valgmenn

Kongen har stemmerett, men stemmer ikke. Mange tror at kong Harald og resten av hans familie ikke har stemmerett, men det har de. De bruker den bare ikke Spørsmålet om kvinners stemmerett skulle behandles etter valget av et nytt storting. Kvindestemmeretsforeningen benyttet tiden til å fremme sin sak i Kvindesagsforeningens tidsskrift Nylænde og gjennom å drive omfattende foredragsvirksomhet. I 1889 var antallet medlemmer i Kvindestemmeretsforeningen 200, i 1890 var det vokst til 300 Kvinnelig stemmerett møtte lenge liten oppslutning fra stortingspolitikerne, også her var Venstre først ute med å endre kurs. Den mangslungne veien videre fremover mot allmenn stemmerett var brolagt så vel med ideologiske som med partitaktiske elementer. Venstre vant et stort flertall ved valget i 1882

Den 11. juni 1913 ble universell stemmerett enstemmig vedtatt av Stortinget. Dermed fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår med menn. De første kravene om kvinnestemmerett i Norge ble reist i 1880-årene, og kvinner begynte da å organisere seg for sine rettigheter Hvorfor 16-åringer ikke bør ha stemmerett Ungdom jakter på identitet, er mer opptatt av tilhørighet og mer utsatt for gruppepress enn voksne. De vil derfor være enklere ofre for demagoger og. Stemmeretten i Norge - litt historikk:. 1814 : I 1814 hadde bare ca 7 % stemmerett - disse var menn. I grunnlova fra 1814 fikk bare 6-7 % av Norges befolkning stemmerett. Det var menn over 25 år - som enten eide en gård, var embetsmenn, handelsborgere eller som eide grunn verdsatt til minst 600 kroner. Ca 40 prosent av menn over 25 år hadde slik rett til å stemme Stemmerett: fra 25 til 16 år På drøye 90 år er alderen på personer som har stemt ved valg redusert med ni år. I år får disse fire Austevoll-ungdommene og 16-åringer i 19 andre kommuner prøve seg Fra 1880-tallet reiste kvinnebevegelsen, anført av Venstre-politikeren og kvinnesakskvinnen Gina Krog, krav om kvinnelig stemmerett, særlig gjennom organisasjonene Norsk Kvinnesaksforening.

Fra starten i 1889 fikk kvinnene i Norsk Søndagsskoleforbund stemmerett så vel som at de kunne velges til hovedstyret. I Den norske Sjømannsmisjon fikk kvinnene stemmerett i 1895 og i Indremisjonsselskapet i 1911, der Ole Hallesby var formann i 33 år. Også Norges Kristelige Ungdomsforbund, i dag Norges KFUK-KFUM, var tidlig ute Dette protesterte de kvinnelige medlemmene på, og etter seks år ble kvinnene i DNT igjen valgbare og hadde stemmerett. Imidlertid var dette en stor strid innad i DNT, og kostet foreningen mange medlemmer. I 1889 ble Ida Wedel-Jarlsberg valgt inn i hovedstyret, og det satte en punktum for debatten om kvinnenes stilling i foreningen Emmeline Pankhurst - Stemmerettens mor. Publisert lørdag 25. november, 2017. Den fremstående britiske stemmerettsforkjemperen Emmeline Pankhurst risikerte hån, vold og fengselsstraff for å vinne kvinners rett til å stemme, skriver Jonny Wilkes.. Hyde Park lå badet i sommersol da Women's Sunday startet 21. juni 1908 Paraplyorganisasjonen for all frivillig kristen virksomhet i bygda, Menighetsforeningen fra 1873, den første i sitt slag i landet (John Nome), gav så langt jeg kan finne ut, kvinner stemmerett allerede midt på 1880-tallet. To store avholdsforeninger drev dessuten sin virksomhet på den tiden. I 1889 var 176 av 337 medlemmer kvinner

Stemmerettens historie - NRK Norge - Oversikt over nyheter

Regler om stemmerett for ellers stemmeberettigede personer som på valgdagen åpenbart lider av alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet, kan fastsettes ved lov. 0: Endret ved grunnlovsvedtak 28 juni 1889, 16 des 1899, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613 Desse kvinnene kjempa for demokrati, stemmerett og likestilling. Det var først i 1913 at Noreg eigentleg fekk demokrati sjølv om det då var 100 år sidan Noreg hadde fått eiga grunnlov. Ei Grunnlov som var sterkt inspirert av den franske- og amerikanske revolusjonen sine tankar om fridom og like rettar for alle Det Forenede norske Arbeiderparti ble stiftet i Arendal. Stiftelsesmøtet vedtok ikke et sosialistisk program, men hadde allmenn stemmerett som hovedkrav. Først i 1889 ble det vedtatt at «råstoffene og produksjonsmidlene (bør) etter hvert tilfalle dem der har frembrakt samme». SNL. Les også: Martin Kolberg: - Det gjør vondt den dag i da

Allmenn stemmerett . Adolf Hitler (1889-1945) Født i Østerrike; Frivillig under 1.VK. Jernkorset; Fanget opp av Ernst Röhm, tidligere offiser; Fikk propagandakurs og ble satt til overvåkning av småpartier, deriblant DAP som han fant interessant og ble medlem av selv. Partiprogram basert på antisemittisme, nasjonalisme og litt sosialisme Endret ved grunnlovsvedtak 28 juni 1889, 30 juni 1891, vedtak 18 nov 1905, grunnlovsvedtak 26 mars 1980 kunngjort 2 mai 1980, Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898, og kvinner fikk stemmerett for stortingsvalg i 1907 og alminnelig stemmerett i 1913 Kampen for stemmerett for kvinner kom i gang parallelt med at stemmeretten for menn ble utvidet på slutten av 1800-tallet. Kvinnene fikk avgrensa kommunal stemmerett i 1901. Første gang kvinnelig stemmerett ble diskutert i Stortinget, var i 1890. Det kom mange saftige utsagn i debatten. Spesielt utmerket biskop Heuch i Kristiansand seg

I 1889, under markeringen av 100-årsdagen for den franske revolusjonen, var stemmerettstoget 17. mai det største i Kristiania, De protesterte mot at kvinnene ble nektet stemmerett fordi de var kvinner, men de tok ikke stilling til om inntektsgrensene var rettferdige eller ikke Kjøp '1800-tallets kvinner, på vei til stemmerett' av Elisabeth Aasen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978825303643 Venstres historie. Venstre ble stiftet den 28. januar 1884 og er Norges eldste parti. Venstre vektlegger både stor individuell frihet og sterkt sosialt ansvar.Partiet har i nyere tid engasjert seg sterkt i sosialpolitiske saker som skole, miljø, skaping av nye arbeidsplasser, velferd, og i distriktspolitikk/levende folkestyre

Kvinnelig stemmerett - Wikipedi

Kveling, politisk franchise eller rett og slett franchise er stemmeretten i offentlige, politiske valg (selv om begrepet noen ganger brukes om hvilken som helst stemmerett).På noen språk, og noen ganger på engelsk, kalles stemmeretten aktiv stemmerett, forskjellig fra passiv stemmerett, som er retten til å stille til valg.Kombinasjonen av aktiv og passiv stemmerett kalles noen ganger full. Denne oppgaven handler om veien mot det Oscar Nissen kaller kvinners første skridt paa offentlighedens bane. Jeg ønsker å se på hvordan totalavholdsbevegelse Pankhurst ble fengslet mange ganger, men støttet krigsinnsatsen etter at første verdenskrig brøt ut. Parlamentet ga britiske kvinner begrenset stemmerett i 1918. Pankhurst døde i 1928, kort tid før kvinner fikk full stemmerett. Tidlig liv. Emmeline Goulden ble født i Manchester, England, enten 14. eller 15. juli 1858 Diskriminering av kvinner forsterker fattigdom . Fattigdom er tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer som fører til at kvinner får dårligere økonomi og færre muligheter til bestemme over eget liv De mest velstående arbeiderne fikk stemmerett i 1884, etter bestemte inntektskriterier, og i 1889 fikk alle menn over 25 år stemmrett. I 1907 fikk kvinner med en viss skattbar inntekt, eller som.

Det er i år 150 år siden kvinner fikk lovfestet rett til å utdanne seg til lærere. Kvinner måtte betale utdanningen selv, mens menn fikk den betalt og ofte fikk dobbel lønn når de var ferdigutdannede Jurist og politiker. Foreldre: Godsforvalter og landbrukslærer Jacob Liv Borch Sverdrup (1775-1841) og Gundelle Birgitte Siang (1780-1820). Gift 14.10.1844 i Brunlanes med sin kusine Caroline Louise Gundelle Sørensen (18.10.1819-18.1.1883), datter av kopist Søren Sørensen (1792-1828) og Margrethe Petronelle Siang (1784-1834) Bare 40 prosent av landets menn hadde stemmerett, og ingen kvinner. I årene frem mot århundreskiftet ble det færre og færre menn med stemmerett, siden retten ble knyttet til eiendom og status som embetsmann. Ikke før i 1889 ble stemmerett allmenn for alle menn over 25. Kvinnene måtte vente i 15 år til, til 1913 Der var det også den unge gutten fra Dombuhaugen bygde butikken sin i 1889. I Meldal Bygdebok er han karakterisert som en hjertevarm, stille mann - og en av de bærende krefter i indremisjonen, og dette var sikkert bakgrunnen da han noen år senere startet bygging av bedehus i området i samarbeid med sin gode nabo, Anders O. Grut

1889: Karen Marie ble født på Berset i Vistdal 16. desember. 1898: Allmenn stemmerett for menn blir innført i Norge. Karen er 9 år. 1905: Norge bryter ut av unionen med Sverige I 1904 vedtok NMS' generalforsamling med overveldende flertall å gi kvinner i misjonsforeningene stemmerett og valgbarhet i sin organisasjon. Da hadde kvinner sittet i hovedstyret for Norsk Søndagsskoleforbund siden stiftelsen i 1889 og i styret for Kristiania Søndagsskoleforening siden 1870-årene Allmenn stemmerett. Da Venstre i 1898 oppnådde grunnlovsflertall, vedtok Stortinget å innføre allmenn stemmerett for menn som på valgdagen hadde fylt 25 år. Menn som gikk på fattigkassa, hadde fremdeles ikke lov til å stemme. Grunnlovsendringen førte til at 19 prosent av befolkningen hadde stemmerett ved valget i 1900 I 1889 deltok hun sammen med 11 norske kvinnelige malere på Verdensutstillingen i Paris, hvor bl.a. S. fikk mention honorable for et kvinneportrett. I 1895 malte hun Selvportrett (Bergen Billedgalleri) med det karakteristiske smale ansikt og de særpregede mørke øyne I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Vi var fjerde land ut i verden. Bra gjort. Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887, og det første partiprogrammet hadde bare fire punkter: Progressiv beskatning. Streikerett. Normalarbeidsdag. Og - Allmenn stemmerett. Også til kvinner. To år senere, i 1889, gikk fyrstikkarbeiderskene i Oslo u

Kvinner fikk stemmerett i 1904. I 1889 ble Kure gård kjøpt av kommunen for kr 42.500. Dette ble bygdas fattiggård, og fra 1905 Kure gamlehjem. Her bodde nærmere 30 personer Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. 133 av kommunene har under 2 500 stemmeberettigede - ved forrige kommunevalg var det 168. Artikkel; Stortingsvalgundersøkelsen 2017. Notater 2019/29 Publisert: 12. august 201 Allmenn stemmerett for kvinner Nesten 100 år etter demokrati og stemmerett ble innført i Norge fikk kvinner endelig stemmerett. Men i mange år var kvinners valgdeltakelse lav, men i de siste årene har faktisk kvinner tatt igjen mennene på valgdeltakelse Søster av stemmerett aktivist Millicent Garrett Fawcett, Elizabeth Garrett Anderson var den første kvinnen lege i Storbritannia. Hun overvant mye motstand å vinne sin lisens M. begynte å male tidlig i 1880-årene, til å begynne med vesentlig gatepartier fra hovedstaden og fra byens nærmeste omegn (Dyvekes hus 1883, Oslo Bymuseum), i en nøktern naturalistisk stil. Hans vår- og høstbilder fra 1880-årene viser imidlertid en våknende sans for mer stemningsbetonte naturmotiver, nok under inntrykk av den nye romantiske strømning som ble innledet med Fleskum.

Stemmerett - Wikipedi

Maleri av kunstner Helene Holm Meilstrup (1889-1974) selges med ramme. Størrelse uten ramme er 60x50 cm. Selges for kr. 1200,- eller høystbydende. Fra Norsk kunstnerleksikon: Helene Holm Meilstrup (1889-1974) Utdannelse: Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania; Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1919-22; tegnelærereksamen Statens Håndverks. Jurist, embetsmann og politiker. Foreldre: Gårdbruker Ole Larsen Qvam (1782-1844) og Johanne Pedersdatter Ryen (1797-1850). Gift 21.5.1865 i Stod med Fredrikke Marie Gram (1843-1938; se Fredrikke Marie Qvam). Bror av Peter Qvam (1822-1907; se NBL1, bd. 11). Under forfatnings- og unionsstriden fra ca. 1870 frem til 1905 var Anton Qvam en av Venstres ledende politikere, som oftest. Johan Sverdrup var jurist og politiker. Statsminister 26. juni 1884-13. juli 1889, også sjef for Marinedepartementet og Revisjonsdepartementet. Også sjef for Marinedepartementet juli 1884, også sjef for Armédepartementet april 1885, også sjef for Fors.. KVINNERS STEMMERETT I ULIKE LAND PÅ 1800-TALLET. av Ole Peder Kjeldstadli. Stemmerett er retten til å avgi stemme ved et valg. Dette kan eksempelvis være stortings- valg, kommune- og fylkestingsvalg, valg på årsmøter eller andre demokratiske valg. Stemmerett blir ofte satt i forbindelse med valg av styre i landet (stortingsvalg) 1898 Allmenn stemmerett for menn 1889 Det Hvite Bånd stiftet i Norge 1890 Kvindelige Fyrstikkarbeideres Forening stiftet etter en stor streik i Kristiania 1890 får kvinner adgang til forskjellige typer yrkesskoler og lærerskoler. I 1890 fantes det 800 jordmødre, 1200 sykepleiere og 3200 lærerinner

Først i 1898 fikk alle menn over 25 år stemmerett, kvinner i 1913. Av andre viktige saker fikk Sverdrup-regjeringen innført en juryordning i straffesaker, likestilling av norsk riksmål og landsmål, og en skolereform som skulle lede fram til folkeskoleloven av 1889. Politiske partie I ni år bodde hun i Amerika, men fortsatte å levere artikler til norske aviser og da hun kom hjem til Norge i 1889 ble hun møtt som en av den nye kvinnebevegelsens pionerer. På sin 80-årsdag i 1904 ble hun utnevnt til æresmedlem i norsk kvinnesaksforening

Pent Wilhelm Otto Peters i fra 1888 selges. Oljemaleri på lerret. Størrelse med ramme er 74.5 x 83 cm. Dette er i utmerket stand signert og datert nede til høyre. Biografi: Peters, Wilhelm Otto født 17 august 1851 i Christiania, og død 18 november 1935 i Drøbak. Wilhelm Peters fikk sitt første grunnlag som kunstner hos tegneren David Arnesen og J. F. Eckersberg, og prøvde seg tidlig. Timetoast's free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a timeline for your company website. How to make a timeline? Well, it's easy as toast NKF tok initiativ til å markere kvinnebevegelsen med et prosesjonstog som hyllet stemmerettspionerene, men også fremmet aktuelle krav. Medarrangører for festprosesjonen var de kvinneforeningene som hadde lyst til å delta: Oslo Kvinnesaksforening, Utdanningsforbundet i Oslo, Norsk Sykepleierforbund, Kvinnegruppa Ottar, Norske Kvinners Sanitetsforening, Filipino Worker's Organization, PAWA. mote, kultur, kunst, nyheter. Byhistorie | 100. BYHISTORIE. KVINNERS MOTSTAND MOT STEMMERETT

Oppland Arbeiderblad - Grunnløs grunnlovsfeiring?

Stemmerett - Valgdirektorate

1889 Fyrstikkarbeiderskenes streik. De Kvindelige Fyrstikarbeideres Forening stiftet okt. 1889. 1890 Prinsippvedtak om at kvinner kan delta i fagforeninger. 1909 Kvinnenes kontor etablert. 1911 Kvinnenes kontor slått sammen med Arbeiderpartiets Kvinneforbund. 1913 Kvinner får allmenn stemmerett i Norge I 1913 ble kampen for stemmerett for alle vunnet, og alt i 1890 var kvinnene med og demonstrerte for åtte-timersdagen som ble innført i 1919. Kampen for likelønn startet allerede i 1890-årene. Helt fra fyrstikkarbeiderstreiken i 1889 har disse kvinnene kjempet for bedre lønn alminnelig stemmerett for menn (1889) stemmerett for kvinner (1913) 8-timersdagen (1919) innføring av alderstrygd (1936) trygd til blinde og uføre (1937) opprettelse av Husbanken (1946 1889. Allmenn stemmerett for menn. Stortinget vedtok i 1889 allmenn stemmerett for menn som på valgdagen hadde fylt 25 år. Menn som gikk på fattigkassen hadde fremdeles ikke lov til å stemme. Grunnlovsendringen førte til at 19 prosent av befolkningen hadde stemmerett ved valget i 1900

Video: NRK TV - Stemmerett - 18

Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt - Store norske

 1. ister. opprør mot kirkens kvinnesyn. krevde stemmerett . Nasjonalismen . Støttet nasjonens prinsipper (uavhengig av språk.
 2. Languages. Čeština; Deutsch; Españo
 3. Den store ombygningen på 1890-tallet gjorde Møllergata til en mønsterskole i tråd med nye pedagogiske krav i Folkeskoleloven av 1889. Viktig kvinnehistorie. Fredningssaken er utarbeidet av Byantikvaren i Oslo. Arbeidet med fredningen startet opp allerede i 2013, i forbindelse med 100-årsjubileet for at kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge
 4. Emmeline Pankhurst (15 juli 1858-14 juni 1928) var en britisk suffragette som kjempet årsaken til kvinners stemmerett i Storbritannia tidlig i det 20. århundre, grunnla de kvinner Social and Political Union (WSPU) i 1903
 5. Endret ved forskrifter 8 des 2009 nr. 1484, 17 des 2009 nr. 1655, 18 des 2009 nr. 1666, 14 des 2009 nr. 1747, 25 jan 2010 nr. 53, 2 feb 2010 nr. 97, 18 feb 2010 nr. 188, 23 mars 2010 nr. 441, 12 mars 2010 nr. 388, 6 april 2010 nr. 493, 19 mai 2010 nr. 711, 1 juni 2010 nr. 735, 14 juni 2010 nr. 819, 23 aug 2010 nr. 1204, 5 okt 2010 nr. 1323, 7 okt 2010 nr. 1328, 9 nov 2010 nr. 1448 jf. 25 nov.
 6. Skråblikk og generaliseringer; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik

Tidslinje om stemmerett og politisk representasjon fra

1 1889 holdt Kvinnestemmerettsforeningens Anna Bugge foredrag i Sandefiord orn kvinnestemmeretten. Etter hennes agitasjonsforedrag underskrev 19 Sandefjordskvinner petisjonen som skulle leveres Stortinget til stette for et lovforslag for stemmerett for kvinner som oppfylte grunnlovens stemmerettsbeting- elser Allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg ble innført 1911, to år før allmenn stemmerett ved stortingsvalg kom. Men det skulle ta tid før kvinnene kom med i politikken. Selv om flere kvinner fikk stemmerett førte ikke dette til at flere kvinner ble valgt inn på Stortinget eller i kommunestyrene Marie Antonette Andersen ble født på øya Tomma på helgelandskysten 29. september i 1909. Da hadde kvinner fortsatt ikke fått allmenn stemmerett, og første verdenskrig var enda noen år unna

Europa - Historie

Stortingsvalget 1888 - Wikipedi

Johan Sverdrup (1816-1892) Norges statsminister 26/06-1884 - 13/07-1889. Partiet stod bak reformer som parlamentarisme, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. A stemmerett i 1889.7 Hjelpeforeningen var med på å danne Natio­ nal Council of Women [nasjonalt kvinneråd] i USA. President Zina D. H. Young organiserte Hjelpefor­ eningens første general­ konferanse. mest langvarige økonomiske foretak i Hjelpeforeningen var kornlagringsprogrammet: 1876-1918. Under en hvetemangel på slutten av første.

NRK TV - Stemmerett - 8

Da allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898 og for kvinner i kommunevalg i 1910 og Stortingsvalg i 1913, ble en samfunnsgruppe holdt utenfor. Han reiste fra Sverige i 1888, reiste da til Id hvor han var til 1889 og så til Fredrikshald til august 1890 da han reiste til Kristiania 1800-tallet var et turbulent århundre. Nye ideer fra 1700-tallet bidro til mer demokrati og til den norske grunnloven av 1814. De historiske og politiske omveltningene innebar store endringer: fra romantikkens anonyme kvinnelige forfattere og tilbaketrukne kvinnelige lesere til emansiperte kvinner med utdannelse og fr Det overordnede målet til bevegelsen var allmenn stemmerett - det vil si stemmerett for voksne menn - slik man hadde fått i Frankrike etter februarrevolusjonen. Marcus Thrane i Wisconsin, juni 1889. Foto: Ukjent / Arbark. Den endelige dommen falt først i juni 1855

Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 - Store

 1. Tips og ros: 917 66 127. Spaltistene
 2. 1880-årene - Stemmerett. 1814 grunnloven hadde gitt alle menn over 25 år med embete, eide går eller grunn i byer stemmerett. I 1880-årene ble dette utvidet til alle menn over 25 år som betalte en viss skatt. 1898 ble det allmenn stemmerett for alle menn over 25 år. Til slutt fikk ble det allmenn stemmerett for kvinner i 1913
 3. 1889: Fyrstikkarbeiderskenes streik. De Kvindelige Fyrstikarbeideres Forening stiftet okt. 1889. 1890: Prinsippvedtak om at kvinner kan delta i fagforeninger. 1909: Kvinnenes kontor etablert. 1911: Kvinnenes kontor slått sammen med Arbeiderpartiets Kvinneforbund. 1913: Kvinner får allmenn stemmerett i Norge. 192
 4. I 1889 streiket de mot lavere lønn. Litt senere kom forslaget om forbud mot nattarbeid for kvinner. Foto: Ukjent /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek . De la spontant ned arbeidet. Først da allmenn stemmerett for menn var gjennomført i 1898, engasjerte arbeiderkvinnene seg. Da sto norske kvinner samlet bak kravet om lik stemmerett
Anna Rogstad – WikipediaChristian Holtermann Knudsen – WikipediaArbeiderpartiet – Store norske leksikonSykkelen har gjort mer for å frigjøre kvinner enn noe annetEuropa - Tysg

Det har skjedd en utvikling av dåpsliturgien som vitner om et ønske om å ta den folkekirkelige virkeligheten på alvor. Det rimelig å se dette i sammenheng med at det er blitt en større oppmerksomhet og bevissthet om Den norske kirke som folkekirke. I tillegg har også synkende dåpstall bidratt til en økende bevissthet om hvordan man møter mennesker som kommer med barna til dåp I 1913 ble demokratiet utvidet da Stortinget ga alle kvinner stemmerett. Mellom første og andre verdenskrig var det mange streiker og stor arbeidsløshet på grunn av kriser i den internasjonale økonomien. Opprettet av en internasjonal arbeiderkongress i 1889 for å fremme arbeiderbevegelsens kampsaker Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Det er skrevet mye om liturgireformene fra 1889 og fremover, og det har rast mange debatter, også om utformingen av dåpsritualet. Men selve spørsmålet: Hvilket kirkesyn gjenspeiler dåpsritualet? - har primært blitt berørt på en indirekte måte. Derfor må en trekke inn andre typer kilder for å prøve å besvare spørsmålet I kamp for stemmerett. Hundre år er gått siden kvinnene i Norge fikk allmenn stemmerett. Den 11. juni 1913 vedtok Stortinget at kvinnene fikk like rettigheter som menn. En demokratisk seier var vunnet etter flere års arbeid for likestilling. Les mer om I kamp for stemmerett Norges nasjonaldag har ikke alltid vært barnas dag. I flere tiår var 17. mai en kampdag for politisk innflytelse, kortere arbeidsdag og ikke minst unionsoppløsning

 • Dance and swing wuppertal.
 • Melk og østrogen.
 • Cabinet minister definition.
 • Steam kundeservice nummer.
 • Beste sushi oslo.
 • Mal på engelsk.
 • Manuell ismaskin.
 • Bilkjøringens risiko trinn 4.
 • Kristina andersen blogg.
 • Sport regenstauf.
 • Furulunden skole timeplan.
 • Lett blåmerker kreft.
 • Erste wasserstoffbombe sowjetunion.
 • Porsgrund dusjhåndtak.
 • Mowgli movie.
 • The walking dead staffel 8 folge 1 anschauen.
 • Sko forbudt skilt.
 • Trykk i hodet forkjølelse.
 • Hvordan donere benmarg.
 • Babysvømming frogner.
 • Best zombie games ps4.
 • Wie sehe ich mit dreads aus.
 • Werk 2 weiden ü30.
 • Prince philip's mother.
 • Bup rikshospitalet.
 • Grapefrukt diett.
 • Ü30 party friedrichshafen.
 • Halo 6 release date.
 • Judith sheindlin barn.
 • Taylor og jørgen kaffe.
 • Abba mamma mia film.
 • Mietwohnung feldkirchen bei graz.
 • Yamaha wr125r deler.
 • Llano estacado.
 • S bahn netz münchen 2017.
 • Cubic zirconia øredobber.
 • Partybus mit strip frankfurt.
 • Beaver creek kart.
 • Fleischfressende pflanzen selber züchten.
 • Høyball størrelse.
 • Barnefilmer fra 80 og 90 tallet.