Home

Humanistisk menneskeverd

Åpent leserbrev fra Larvik- og Sandefjord lokallag om å

Menneskeverd. Humanetikk. Menneskerettigheter. Frihet og selvbestemmelse. Menneskeverd. Dyreverd og miljøetikk. Humanistisk vigsel er en seremoni som både feirer og bekrefter at to mennesker har valgt hverandre, og at de ønsker å bygge sitt samliv på humanistiske verdier Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og. Mange av verdiene i et humanistisk livssyn finnes også i religiøse livssyn. Det er fint at mennesker kan dele positive verdier på tvers av religioner og livssyn. Når det er behov for å presisere at det er snakk om livssynet til Human-Etisk Forbund, brukes gjerne livssynshumanisme eller sekulær humanisme Humanistisk arv og tradisjon forstås altså ikke som eksklusiv kulturell arv for den norske nasjonen. Den er en delt arv med andre samfunn, på tvers av religion og livssyn. Humanisme som begrep står altså sentralt og sterkt i norsk lov, men hva som forstås som «humanistisk arv (og tradisjon)» er åpent for tolkning

Menneskeverd - Huma

Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.Livssynet blir også kalt sekulær humanisme.Det er dermed en av mange bevegelser eller tankesett som knytter an til humanismebegrepet og ser seg selv i en bredere humanistisk tradisjon «Menneskeverd» kan også referere til: Menneskeverd (organisasjon). Menneskeverd er et begrep som brukes i etiske og juridiske sammenhenger, og som kan defineres på ulike måter. Det kan forstås som «menneskelivets ukrenkelighet» eller «alle menneskers like verdi». Innen rettsteori er begrepet brukt om ideen om at alle mennesker har bestemte grunnrettigheter Jeg er i tvil om humanister som nå er på jakt etter et humanistisk menneskeverd, fremdeles ser på mennesket som noe med den høyest mulige verdi? Dette mener Dakin (ifølge Finngeir Hjorth) er en rest av de kristnes tro på et udødelig liv. Jeg mener at også troen på indeterminisme og en fri vilje, er en slik rest Menneskeverd og menneskesyn Frihet og selvbestemmelse. Humanetikk. Menneskerettigheter. Frihet og selvbestemmelse. Menneskeverd. Dyreverd og miljøetikk. Livsveiledning. Friheten til å elske er truet. HEF og Humanistisk Ungdom var med i Oslo Pride Parade 2018. Se bilder

Menneskeverd er ingen selvfølge. Selv om de fleste land har sluttet seg til FNs menneskerettighetserklæring, er likestilling, ytrings- og religionsfrihet stadig truet, og kampen mot krenkelser kan medføre hjemlige omkostninger og politisk strid. Hva menneskeverd innebærer, kan også diskuteres For han var det mye viktigere å samle folk på tvers av religiøse og partipolitiske skillelinjer om kampen for demokrati og menneskeverd. Nansenskolen for en samlende humanisme Han starter Nansenskolen , som da het «Norsk humanistisk Akademi» i 1938 sammen med litteraturviteren Anders Wyller Når det gjelder menneskesynet i humanismen er det en ting som står i sentrum: mennesket! Mennesket har ikke verdigrunnlag i noe annet, mennesket har verdi i det enkle å bare være et menneske.I følge humanismen er alle mennesker like mye verdt, men dette betyr ikke at man skal være likegyldig ovenfor de ulike menneskene. Ma På forberedelseskursene snakker man om viktige temaer som menneskeverd, politikk, menneskesyn, virkelighetssyn, etikk og liknende. Videre i livet velger man kanskje å gifte seg og inngå partnerskap. Man gifter seg i kirken for å vise sin nåde til Gud, derfor er ekteskap/vigsel også et sakrament På 1800- og 1900-tallet vokste det fram en humanistisk tankeretning som var løsrevet fra religionen. Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956 og er en organisasjon som bygger på et humanistisk verdigrunnlag. Norge bygger på kristne og humanistiske verdier i sine lover. Viktige humanistiske verdier er menneskeverd,.

Dawkins provoserte også mange livssynshumanister da han i 2014 kalte det umoralsk ikke å abortere et foster med Downs syndrom. Kritikerne mente han sto for en naturalistisk nyttetenkning som måtte korrigeres av en humanistisk idé om likt menneskeverd for alle. Litteratur. Amsterdam-erklæringen (2002), Humanists International. Fastvold, Morten Men når det i samme utredning noe senere står: Respekt for menneskeverd er å understreke likeverd(s.43), så bør vi vel, i henhold til logikken i det ovenstående, tolke dette utsagn som følger: respekt for menneskeverd er å understreke at alle mennesker har lik verdighet (i kraft av sin frihet) og at vi, som følge av dette, også har likt verd (og dermed også like verdier. Vi tolererer at mennesker har forskjellige filosofiske, religiøse, kulturelle og politiske begrunnelser for begrep som menneskeverd, verdighet, rettferdighet, frihet og fred. Det er allikevel viktig for oss at du er trygg på hva vi tenker og mener. Her er en stadig voksende liste av sentrale verdier med relevans til humanismen og våre liv

Humanistisk konfirmasjon har blitt en vanlig måte å konfirmere seg på i Norge. Det er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk, og både kurs og seremoni gjennomføres på et humanistisk grunnlag Kristendommen begrunner menneskeverdet på en noenlunde konsistent måte, men tankebygningen holder seg oppe etter skolissene, siden det er et trossystem som ikke hviler på bevis eller vitenskap.. Sekulærhumanismen bygger derimot på fornuft og vitenskap, men knytter seg til et naturalistisk verdensbilde som ikke kan begrunne iboende menneskeverd, snarere tvert imot Humanistisk konfirmasjon (frem til høsten 2005 kalt borgerlig konfirmasjon) er et livssynshumanistisk (i betydningen humanetisk) kurs og seremoni arrangert av Human-Etisk Forbund for å markere overgangen fra barn til voksen. Kurset har hovedfokus på livssyn og etikk og målet er å oppmuntre til selvstendig tenkning, etisk refleksjon og å styrke de livssynshumanistiske verdiene i samfunnet

Humanisme - Wikipedi

Humanistisk menneskesyn. Mennesket er et subjekt, et jeg, som har frihed, ansvar og menneskeværdighed. Mennesket må aldrig betragtes som et middel. Mennesket er altid et mål i sig selv, hvilket betyder, at det altid kan gøre krav på respekt for sin egen skyld Færre yrkesaktive og flere pensjonister krever nye løsninger. Artikkelen belyser hvordan samfunnet vårt kan møte det økende antallet personer med sykdommen demens gjennom humanistisk og estetisk omsorg, når målet er å ivareta, individets tilhørighet og medborgerskap, identitet og ukrenkelige menneskeverd Evolusjonslæren + menneskeverd = sant John Trumbulls «Declaration of Independence» fra 1819. Grunnantakelsen om at vi mennesker er utstyrt med fornuft og samvittighet er noe livssynshumanismen og de amerikanske grunnlovsfedrene deler. I manifestets første avsnitt møtes to sentrale tanker som opprinnelig ikke hang sammen

Er mennesket avhengig av Gud for å ha en ukrenkelig, iboende verdi som er lik for alle mennesker, eller må man avvise det guddommelige for å være humanist? Nei, verken eller, skriver Elise Skarsaune. Av Elise Skarsaune, generalsekretær i Humanistforbundet I tre ypperlige innlegg før meg har Farhan Shah diskutert humanisme og islam, David Wikstrøm humanisme og kristendom og Morten. Hvordan begrunne ideen om menneskeverd humanistisk? Postulatet om at ethvert menneske har en egen, iboende verdi, et menneskeverd som ingen får krenke, står sentralt i både kristen og humanistisk tenkning. Men kan humanetikken gi sin egen begrunnelse for hvorfor tanken om menneskeverd skal ha en helt sentral plass også i humanismen Samme skille fins i Norge: et generelt «mennesket i sentrum»-perspektiv med vekt på menneskeverd og velferd - og en smalere posisjon: livssynshumanisme eller sekulær humanisme, med tro på det menneskelige i motsetning til det guddommelige. Den andre bruksmåten kan ses som en variant av den første, med sentrale felles verdier. Det normativ

Jon Kvalbein: Humanetikk og menneskeverd (Svar til Søderlind) Et begrunnet forsvar for et ugradert menneskeverd som skulle hindre avlivning av ufødte barn eller syke og eldre med dårlig livskvalitet, har jeg fremdeles til gode å se fra humanetisk hold Humanetikk og menneskeverd. Jon Kvalbein, Dagen 22.januar, 2010. Didrik Søderlinds kronikk Kvalbein og humanetikken (DM 14/1) var en respons på min artikkel i DM 22/12. Mitt utgangspunkt var Kari Vigelands innlegg på FriTanke.no, der hun advart Livssynshumanismen kalles også for humanisme eller humanetikk. Dette er den mest brukte betegnelsen for dette livssynet. Og nei - humanismen er ikke en religion, nettopp fordi humanistene ikke tror det finnes en Gud. De setter heller mennesket i sentrum og legger vekt på menneskeverd, frihet og selvstendighet

Humanisme og humanistisk er i hvert fall ett slikt eksempel. Jeg som gikk på Blindern slutten av 80-tallet forbandt ordet humanistisk med de humanistiske fag, altså type HF på Blindern. Det er jo åpenbart for alle at dette ikke er å forstå som de humanetiske fag, det handler om en helt annen forståelse av humanisme Humanistisk gravferd. Seremoni hvor familie og venner tar farvel med den døde uten at en prest deltar. 'Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd' BEGREPET DANNELSE (på tysk: Bildung) ble lansert av tyske nyhumanister på begynnelsen av 1800-tallet, og handler både om boklig lærdom og om å bygge karakter. Inspirasjonen kom fra renessansehumanismen, som vektla menneskets mulighet til å forme seg selv. I stedet for å synke ned til det dyriske kan vi kultivere oss ved å realisere vårt fulle, menneskelige potensial Europarådets resolusjon om samvittighetsfriheten begrenser seg ikke til å gjelde selve abortinngrepet, men også henvisningen til abort. Tekst: Liv Kjersti S. Thoresen - Generalsekretær i Menneskeverd Foto: Anders Kjøndal/Menneskeverd Kronikken er publisert i dagens utgave av Vårt Land - trykk her FNs erklæring om menneskerettigheter bygger på naturretten, en klassisk humanistisk. Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred.Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til.

Hva er humanisme? Om livssynshumanism

 1. Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd Rikke Gürgens Gjærum 1 & Henny Kinn 2 Norges Arktiske Universitet, UiT, Høgskolen i Oslo og Akershus & Norges Arktiske Universitet, UiT Sammendrag: Antallet eldre personer øker i befolkningen. Dette fordrer kreativ, proaktiv og estetis
 2. Humanisme og menneskeverd. Kanskje framstår veien ikke helt linjalrett fra en slik bakgrunn og inn i et engasjement for å fremme humanismen i Norge, men det er en rød tråd. Min barnetro gav meg en visshet om at menneskene rundt meg var gode (om ikke ufeilbarlige) fordi Gud var god og hadde skapt oss alle i sitt bilde
 3. dre selvstendig overfor alle de andre
 4. Man kan for eksempel spørre om hvor humanistisk Human-Etisk Forbund egentlig er i dette og hint. Sentralt i humanismen er begrepet «dannelse», i den forstand at mennesket danner seg selv ved å skape kultur og med dette kan forme seg selv og samfunnet i frihet, fornuft og framskrift innenfor erkjente rammer
 5. en livsholdning med vekt på menneskeverd og velferd; Dette åpner for en moderne humanistisk etikk: Hva som er rett og galt begrunnes ut fra mennesket. Luther understreket stadig at menneskets oppgaver lå i det verdslige livet. Kristne skulle ikke gå i kloster, men gjøre sin tjeneste i vanlige yrker

Hva er humanisme? Humanisme definisjon Humanistforbunde

 1. Blogg. Kan humanister gravlegges på kirkegården? 10. november 2020 - 10:19; Det handler om å være litt kompis 26. oktober 2020 - 10:20; Viktig støtteerklæring til homofile 26. oktober 2020 - 09:01; Hva er en humanistisk gravferd
 2. Det finnes et positivt menneskesyn, humanistisk menneskesyn, helhetlig menneskesyn, naturalistisk menneskesyn, Den sier at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion,.
 3. En orientering om humanistisk gravferd Menneskeverd i sentrum · Inkluderende livssy . Livssynsåpen seremoni - skreddersys etter deres ønsker. Kontakt oss for mer informasjon. Seremoniell gravferd uten restriksjoner for bruk av kulturelle eller religiøse symbol ; ne om avdøde på et humanistisk grunnlag
 4. Men ifølge Kise Haugland er «'menneskeverd' [] en sosial konstruksjon på linje med ideen om hvor mange brød du får kjøpt for en hundrelapp».Filosofen avviser at mennesket har en iboende verdi. Ideen om et iboende menneskeverd, som ingen kan avskaffe eller ta fra oss, er ikke bare begrunnet i den religiøse forestillingen om at mennesket har en særstilling i skaperverket

Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke.religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd. I denne boka viser Per Anders Aas hvordan et LES MER humanistisk perspektiv har blitt holdt frem gjennom tidene humanistisk tankegang at mennesket har et personlig rom som skal vernes mot inngrep og beskyttes, og som den enkelte skal være sikker på at ikke blir krenket eller på annen måte blir ignorert. Derfor vil kristne og humanister være felles i å sikre tanke-, tale- og religionsfrihet, også der mennesker sier eller mener ting som går p

Den kristne humanismen grunngir sitt menneskeverd i troen på at mennesket er skapt i Guds bilde. Dette preget også rennessansehumanistene. Presten Nikolai F. S. Grundtvig sa en gang Mennesket først, kristen så. Han mente at livet på jorden hadde en verdi i seg selv og dette grunngir han ved hjelp av skaperverket. Dette kjennetegner kriste Menneskeverd definisjon Menneskeverd - Den norske kirke - Startside kirken . Begrepet «menneskeverd» brukes både i etiske og juridiske sammenhenger. Det kan forstås som «menneskelivets ukrenkelighet» eller «alle menneskers like verdi». Begrepet «menneskeverd» har røtter i jødisk og kristen lære ; SVAR: Hei

Vesterøy menighetsbarnehage - Vesterøy

Menneskeverd og menneskesyn - Huma

 1. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. This article is also available via DOI: 10.7577/if.v5i2.184
 2. Virginia Henderson har definert sykepleie slik: «å hjelpe mennesket sykt eller friskt, når vi utfører de gjøremål som bidrar til god helse eller helbredelse (eller en fredfull død), noe han eller hun kunne gjort uten hjelp dersom han eller hun hadde tilstrekkelig krefter eller vilje og kunnskaper, og å gjøre dette på en slik måte at han eller hun gjenvinner selvstendighet så fort.
 3. erte, frimurere, katolikker og kommunister Konspirasjonsteorier om den indre fiende i amerikansk historie Jan Ingar Thon: Porton Down Og den biokjemiske krigføringens historie Aktuell bok
 4. «Menneskeverd» er en sosial konstruksjon på lik linje med ideen om hvor mange brød du får for en hundrelapp, eller at du bare kan gjøre rokade i sjakk hvis kongen din ikke er truet. Hvem du eventuelt tilskriver definisjonsmakten - om dette er Gud, FN eller «det menneskelige fellesskaps universelle fornuft» - er underordnet
 5. menneskeverd til de innlagte. Foto: Davide Folloni, Mot en helhetlig og humanistisk psykiatri - lærdommer fra Italia | Tidsskrift for Den norske legeforening lisensiert under CC BY 2.0 I tråd med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har norsk psykiatri de sist

Humanistisk konfirmasjon, Humanistisk bryllup. og Humanistisk gravferd. Det gir mennesker som ikke er religiøse, muligheten til å ha verdige og varme seremonier som en ramme rundt livets viktigste hendelser. Respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet,. - Debatt om menneskesyn og menneskeverd Debatten på Ungdommens Landsmøte (UL) 5. august 2011 handlet om menneskesyn, med utgangspunkt i to ulike livssyn, som ble representert av to personer. Lars Gule er både filosof og forfatter, og er ansatt ved Høgskolen i Oslo og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Humanisme - Pax Forlag

humanisme - Store norske leksiko

 1. Med et helhetlig menneskesyn menes at menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjon er en enhet. Mennesket er en udelelig enhet av kropp, sjel og ånd, og disse dimensjonene er likeverdige. De fleste av oss har vel også erfart at dimensjonene er uløselig knyttet til hverandre, og at problemer i en av dimensjonene vil påvirke de andre
 2. Humanist er - som navnet fastslår - et tidsskrift tuftet på et humanistisk livssyn. Dette livssynet står for ting som vitenskapelighet, rasjonalitet, demokrati og menneskeverd. Høyreekstremisme og konspirasjonstenkning var klare og aktuelle trusler mot disse verdiene
 3. Krenket menneskeverd er noe annet enn sårede følelser. Og vi må leve med såre følelser enten det handler om religion eller ideologi, men skal ikke tolerere at noen får sitt menneskeverd krenket
 4. Naturalistene forsvarer for eksempel ikke et absolutt menneskeverd. Hva som er rett og galt, endrer seg over tid. Det er viktig at vitenskapen vil kunne legge fram nok fakta til at mennesket kan treffe de rette avgjørelsene. En del naturalister åpner for å vurdere mennesker ut fra hvilken verdi de har
 5. Reservasjonsmulighet er ikke abortkamp. Fastlegers reservasjonsmulighet handler om samvittghetsfriheten i et samfunn. Dette er en nødvendig ingrediens dersom vi ønsker et åpent samfunn. Tekst: Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd Foto: Anders Kjøndal En prinsipiell rettighet FNs erklæring om menneskerettigheter bygger på naturretten, en klassisk humanistisk.
 6. Menneskeverd er at et menneske er et menneske med krav på å bli behandlet med respekt - uansett. Tegnene på humanisme og solidaritet er sterke i vårt land. I skrivende stund leser jeg om Marius (18) i Tromsø som inviterte et rumensk ektepar til å sette campingvogna i innkjørsele
 7. INNLEGG i Aftenposten av Lars Johan Materstvedt.- Pasienter som begår selvmord med en leges hjelp, eller leger som dreper pasienter med medisiner, krenker derfor mennesket «som mål i seg selv», som Kant formulerte det. Det kan neppe kalles humanistisk

Humanetik

Dagens leder 31. mai er dessverre et perfekt eksempel på hva som skjer når en lar sin egen religiøse overbevisning være utgangspunkt for hvordan alle andre skal leve sine liv Arbeidet skal drives på humanistisk grunnlag uten geografiske avgrensninger for å fremme menneskeverd. Raftostiftelsen skal utdele Thorolf Raftos Minnepris (Raftoprisen). Arbeidet til Raftostiftelsen skal utføres gjennom oppfølgning av Raftoprisene, undervisning og annen formidling Hva er menneskeverd? Menneskeverdet er humanismens bærebjelke, grunnleggende prinsipper og grunnleggende ide. Det betyr at alle mennesker har verdi i kraften av det å være et menneske, og som humanistisk verdi forutsetter også likeverd Hva er islams menneskesyn? Spørsmål. Hei, Jeg arbeider med en skoleoppgave, og lurer på hva islams menneskesyn går ut på. Takk for svar

Etikk, religion og filosofi | Lillestuas bloggI samme verden by Cappelen Damm - Issuu

Humanismens historie Humanistforbunde

Historie: • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv. Geografi: • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordelin - Jeg synes dette blir litt opportunistisk av dem. Dette er en signatursang for oss som ofte synges på humanistisk konfirmasjon. Her bød det seg en mulighet, og kirken grep den. Jeg synes de tar eierskap til noe som ikke tilhører dem. Å bruke sangen i en helt spesiell situasjon som etter 22. juli er greit, men når de tar den inn i salmeboka blir det som å låne noe uten å gi det.

Vår visjon

humanistisk psykologi - Store norske leksiko

Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd.pdf Available via license: CC BY 4.0 Content may be subject to copyright Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke­religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd. I denne boka viser Per Anders Aas hvordan et humanistisk perspektiv har blitt holdt frem gjennom tidene - Det overrasker meg at HEF støtter regjeringen og går i en liberal retning. En restriktiv linje når det gjelder bioteknologi, er en kamp mot sortering av menneskeverd. Jeg hadde forventet at HEF la seg på en mer restriktiv linje. Det ville ha vært mer i tråd med en humanistisk grunntanke

Livssynshumanisme - Wikipedi

Et begrunnet forsvar for et ugradert menneskeverd som skulle hindre avlivning av ufødte barn eller syke og eldre med dårlig livskvalitet, har jeg fremdeles til gode å se fra humanetisk hold. Publisert: 20.10.2010. Didrik Søderlinds kommentar Takk for kritikk av humanismen. Ligger tyngdepunktet i begrepet «kristen» eller på ordet «humanistisk»? For hva er en humanisme alene som livssyn og verdiskala, Bare slik kan et kristenhumanistisk samfunn bygges og videreutvikles, og menneskeverd og sann frihet og toleranse bevares. Et falskt skille mellom Kristus og kirken. Ei lukka bok. Kristi brud og gnostisk. Debatten om assistert død blusser opp med jevne mellomrom. Skal alvorlig syke mennesker med store lidelser ha rett til å avslutte livet? Psykolog Kari Vigeland mener det. - Retten til selvbestemmelse i denne sammenhengen dreier seg dypest sett om menneskeverd, sier hun

Menneskeverd - Wikipedi

Dette er helt motsatt begrunnelsen av alles likeverd som forsvares i Norges grunnlov og som ikke stiller noen betingelser for at et menneskelig individ skal kunne få menneskeverd som er ugraderbart, absolutt og ukrenkelig. Dette menneskesynet har sin avgjørende begrunnelse i et kristent humanistisk menneskesyn, som forutsettes i Norges grunnlov I spørsmålet om menneskeverd og enkeltindividets uendelige verdi beveger livssynshumanister og kristne seg på felles grunn. en universalisme som syntes å bane vei for humanistisk tenkning. Stoikerne hevdet nemlig at evnen til rasjonell tenkning er noe alle mennesker har,. De bygger begge på et humanistisk og optimistisk menneskesyn og på demokratiske verdier. Begge tilnærmingene er opptatt av det enkelte menneskets egenart og menneskeverd. Den enkelte ses på som en unik person med unike behov og interesser I disse dager har Marte W. Goksøyr premiere på et selvskrevet teaterstykke med et sylskarpt blikk på sorteringssamfunnet. Der spiller hun mot sitt store forbilde, Sven Nordin. Menneskeverd-ambassadør Marte Wexelsen Goksøyr har mange jern i ilden. Hun er ikke bare samfunnsdebattant, forfatter og foredragsholder, men i disse dager jobber hun som noe av det hun synes er aller mest spennende. Marco Cavallo er en treskulptur bygd av pasienter og ansatte på Manicomio di Trieste i 1973. Den er basert på en ekte hest som tjente på sykehuset og som skulle avlives, men ble reddet da pasientene krevde at den skulle få bo på sykehuset frem til naturlig død. Skulpturen skal symbolisere frihet og menneskeverd til de innlagte

Humanismens hellige skrifter - Verdidebat

som frihet, fornuft og samvittighet. Slike definisjoner av menneskeverd framhever sentrale idealer i et humanistisk menneskesyn, men funge-rer samtidig til å utelukke personer med nedsatt kognitiv funksjons-evne fra menneskeverdet (Carlson, 2010; Davy, 2015; Griffin, 2010). De legger vekt på egenskaper og ferdigheter som utviklingshemmede Kristen og humanistisk arv og tradisjon er en viktig del av landets samlede kulturarv og har spilt en sentral rolle for utvikling av vårt demokrati. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner Menneskeverd er knyttet til individets ukrenkelighet. I humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning er det som oftest liten risiko for at forskningsdeltakerne blir utsatt for alvorlig fysisk skade. Samtidig kan muligheten være der for alvorlige psykiske belastninger

Frihet og selvbestemmelse - Huma

Humanismen et livssyn. En ungdommelig innføring. Hvordan presenterer man det humanistiske livssyn for unge mennesker? For eksempel slik. Dette er Didrik Søderlinds innføringsartikkel til boken Tenk på det, som deles ut til alle humanistiske konfirmanter og står sentralt i i de fleste kursene til Humanistisk konfirmasjon → Humanistisk verdier utrykker demokratiet en tro på at mennesker i felleskap er i stand til å utvikle et godt samfunn. Frihet og integritet →Troen på at alle mennesker har et iboende verde, menneskeverd er universelt. →Menneskesynet er individorientert, det enkelte mennesket stilles i sentrum

Conceptual Marketing Corporation - 迎中國。 移情,尊重,尊嚴。 從歐洲的角度分析

Religion og etikk - Hva er humanisme? - NDL

Humanistisk Ungdom mener at bare det livet du lever nå gir mening. En humanist bruker fornuft, erfaring og sin medmenneskelighet til å handle på en god måte. Vi tenker kritisk for å forstå virkeligheten og verden rundt oss. Humanisme setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltesmenneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og verdighet Begge steder sies det for første gang at Norge skal bygge på humanistisk arv og tradisjon. hva er HUMANISME forsøker å svare på hva humanismen Det første og grunnleggende er menneskeverd

Humanistisk psykologi. Tre råd fra en av tidenes mest anerkjente livsnytere. Finnes det håp Hva kan koronakrisen lære oss om menneskeverd? Tre råd fra en frigitt slave. Fire råd fra en romersk keiser. Humanisme som felles­menneskelig moral­forståelse. Evolusjons­biologiske røtter og samfunns­messige fremskritt Humanistisk konfirmasjon. Konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk, Menneskeverd er noe vi må gi hverandre, fordi jeg vil tørre å påstå at du ikke har lyst til å leve i et samfunn som ikke respekterer menneskeverdet. Å stå opp for menneskeverdet kan være vanskeligere enn man skulle tro Et humanistisk menneskesyn legger vekt på det særegne ved mennesket. Menneskesyn og menneskeverd: Fire viktige kjennetegn ved menneskesynet i livssynshumanismen: . For det andre fordi et studium av ulike menneskesyn kan

 • Emmaljunga mondial deluxe 2018.
 • Fulehuk fyr webkamera.
 • Brighton skala.
 • Athletic fitness treningsprogram.
 • Gifte seg i england.
 • Building of the pyramids.
 • Leve med kun en nyre.
 • Dances with wolves.
 • Oppslagsverk kryssord.
 • Nordahl grieg dikt 17 mai.
 • Caravan messe düsseldorf 2018.
 • Dhoti.
 • Street triple rs.
 • Guardians of the galaxy trailer.
 • Psykologiens forskningsmetoder sammendrag.
 • Pension kaufen in carolinensiel.
 • Nøtteskrike fredet.
 • Marmor bad pris.
 • Glitter piercing.
 • Samuel lawrence jackson.
 • Möbelsnickare synonym.
 • Parkhaus linz am rhein.
 • Ringe referanser før intervju.
 • Mos def the ecstatic.
 • Linkedin norge.
 • Polonia religie.
 • Wöllrieder hof würzburg.
 • Vaske fliser med klorin.
 • Virus biologi.
 • Entwicklung tourismus tirol.
 • Bohus spisebord rundt.
 • Gastrokirurgisk poliklinikk.
 • Restaurant koster.
 • Beagle ausgewachsen.
 • Buxtehuder straße 35, hamburg.
 • Ladbar hybrid suv 2018.
 • Hva er tilleggsforskudd.
 • Wenn frauen frauen lieben bilder.
 • Skam recap season 4.
 • Pizzeria rotenburg wümme.
 • Landbote sport.