Home

Lagmannsretten stavanger

Stavanger bystyre oppnevner nye meddommere til Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett hvert fjerde år. Meddommer og lagrettemedlem i lagmannsretten. Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med 3 fagdommere Lagmannsretten Stavanger - advokatfirmaer, familierett, almenn praksis, voldsoffer erstatning, advokat familierett, advokat, advokater, boligrett, advokathus. Kontaktinformasjon for Gulating lagmannsrett Stavanger, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Gulating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Dens juridisksjon omfatter alle kommuner i Rogaland og Vestland fylker, samt Sirdal kommune i Agder, jf. oversikten nederst på siden over de tingretter som hører til Gulating lagdømme. Navnet har domstolen fått fra det gamle Gulatinget som ble holdt i Gulen kommune i Vestland og som dekket det samme område som dagens domstol og. Stavanger tinghus Bergelandsgata 10 Stavanger ; Kontakt. 51 29 91 00; stavanger.tingrett@domstol.no; Nettstedkart Til toppen.

Barnehageansatt får strengere straff - Barnehage

Koronavirus-tiltak Frostating lagmannsrett har innført en rekke tiltak for å begrense smitte av koronavirus i samfunnet. Les mer om tiltakene ved å klikke her - eller om teknologi vi har tatt i bruk for å muliggjøre for eksempel fjernmøter og elektronisk signering, bak lenkene ovenfor Lagmannsretten er andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker.Det er seks lagmannsretter i Norge: Hålogaland, med kontor i Tromsø, omfatter Troms og Finnmark (med Svalbard) og Nordland (med Jan Mayen).; Frostating, i Trondheim, omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal.; Eidsivating, i Hamar, omfatter Hedmark, Oppland og deler av Akershus () 2020 LB-2020-85006 Anke over avslag på begjæring om utsatt iverksettelse, midlertidig forføyning, i utlendingssak. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at det ikke forelå reell risiko for at ankende parter ved.. Bestemmelser om lagmannsretten og dens virksomhet står i domstolloven av 13. august 1915 nr. 5, og lagmannsrettene er alminnelige domstoler i henhold til lovens § 1.Lagmannsretten er ankeinstans over dommer i både straffesaker og sivile saker. For øvrig avgjør lagmannsretten anke (før 2008 kalt kjæremål) over kjennelser og beslutninger i begge typer saker

Meddommer i Stavanger Stavanger kommun

Anbefalte fastleger i Stavanger. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her For Rogaland: Stavanger og Haugesund. Sivile saker blir likevel gjerne lagt til andre steder i distriktet når det er praktisk, ofte etter ønske fra partene. Mange av sakene i Rogaland gjennomføres i Stavanger, der lagmannsretten har eget kontor og tre rettssaler i 3. etasje i Stavanger tinghus

Lagmannsretten forkastet anke over besluttet tvangssalg. En saksøkt kan ikke avverge eller utsette et tvangssalg utelukkende ved å komme med anmodning om dialog om en minnelig løsning. Lagmannsrett... Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg. 2020-10-27 Gulating lagmannsrett - Kjennelse LG-2020-14501 Lagmannsretten er en domstol på andre nivå i det norske domstolssystemet og tar stilling til anker i både sivile saker og straffesaker.. Ankene som lagmannsrettene behandler, kommer fra tingrettene i lagdømmet (geografisk område som består av flere tingretters domssogn) samt fra jordskifterettene Begge partene anket denne dommen, og både skyldspørsmålet og straffeutmålingen skal behandles på nytt i Lagmannsretten. Morten A. Berg (til høyre) ble dømt til fire års fengsel i Stavanger. To av dem som ble dømt for å ha mishandlet en mann til døde i Stavanger, får saken sin opp for Gulating lagmannsrett. De to, en 27 år gammel mann og en 19 år gammel kvinne, ble sammen med. Lagmannsretten leier én sal i det nevnte hotellet for å avvikle rettsmøter under coronapandemien. Sola og Randaberg og varer fram til 7. desember, skriver Stavanger Aftenblad

Lagmannsretten Stavanger bedrifter gulesider

Lagmannsretten trodde på mannens forklaring om at han hadde ønsket å ta sitt eget liv, skriver Stavanger Aftenblad.. 19-åringen forklarte også i Jæren tingrett tidligere i år at han med vilje kjørte inn i en møtende bil på Jærveien - fylkesvei 44 gjennom Sandnes sentrum - natt til 13. november 2018 I Stavanger tingrett blei Semco Maritime dømt til å betala over 200.000 kroner til kvar av dei to tilsette. Lagmannsretten meiner at selskapsbonus ikkje er ein del av løna fordi det er knytt til sjølve tilsettinga i selskapet, og ikkje til arbeidsytinga I Stavanger tingrett ble den nå 17 år gamle gutten dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for ved to anledninger å ha forgrepet seg seksuelt på en annen ungdomsskoleelev. Etter en fire dager lang ankeforhandling i Gulating lagmannsrett frifinnes han for voldtekt Grunneierne og Helse Stavanger greide ikke å bli enige om prisen som skal betales for tomten. I fjor høst kom tingretten frem til at en erstatning på 1000 kroner kvadratmeteren, totalt 17,6 millioner kroner, var rett pris. Denne avgjørelsen var ingen av partene fornøyde med, dermed ble det opp til lagmannsretten å vurdere saken på ny

Lagmannsretten mente at dette gikk ut over det som anses som nødvendig og at fire timers arbeid om tilstrekkelig og kom til at 78-åringen skulle betale 8000 kroner i sakskostnader til Stavanger. Ekspedisjon: 2. etasje (heis finnes) Rettssaler: 101, 102, 103 og 206: Rettsmekling: Møterom: Kantine: 5.etg., åpen fra 11.00-13.00: Toaletter: Kjelleretasj Vanligvis er klagefristen 6 uker fra du mottar orientering om vedtaket fra NAV. Det gjelder særlige klagefrister overfor Trygderetten og lagmannsretten. Klagen over trygdeavgjørelsen behandles først av NAV klageinstans. Dersom du er misfornøyd med resultatet hos NAV, kan saken ankes videre til både Trygderetten og lagmannsretten Lagmannsretten avviste at Tielvene-boligblokkene kunne kollapset. Reduserte erstatningsbeløpet tingretten idømte Rambøll, fra 13,5 til 4 millioner. De to blokkene står trygt og godt øst i Stavanger. Ifølge dom fra tingretten kunne begge byggene rast uten forvarsel om ikke et feilaktig prosjektert knutepunkt hadde blitt korrigert

Gulating lagmannsrett, Stavanger bedrift gulesider

18-åring anker voldtektsdom til lagmannsretten. Stavanger tingrett fant den unge mannen skyldig i en rekke seksuelle overgrep mot kjæresten. Selv har tiltalte hele tiden hevdet at den seksuelle omgangen var frivillig Stavanger Aftenblad anket kjennelsenfra Gulatings lagmannsrett ved hjelp av Norsk Presseforbund. Avisen mente det ikke var grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen i domstolloven § 124 første ledd om at rettsavgjørelser er offentlig, og at mediene følgelig hadde krav på innsyn i rettsavgjørelsen etter straffeprosesslovens § 28. I kjennelsen fastslår Høyesteretts ankeutvalg at de Lagmannsretten behandler tortursak. To av dem som ble dømt for å ha mishandlet en mann til døde i Stavanger, får saken sin opp for Gulating lagmannsrett Merete Hodne og Løgnaslaget møtes i lagmannsretten. Hodne tapte saken i Stavanger tingrett i fjor, da retten frifant Løgnaslaget for injurier etter å ha omtalt henne som «nazifrisør»

Lagmannsretten stavanger Bane NOR tapte Follobane-anken - må betale Skanska 275,4 - bygg . Bane NOR SF må i tillegg også betale saksomkostninger til Skanska Norge AS med 2 632 497 kroner Derfor må lagmannsretten rydde opp. - Stavanger tingrett har avsagt to rettsavgjørelser med motsatt innhold. Det skal ikke kunne skje, viser klar feil, og er oppsiktsvekkende, skriver advokat. Løgnaslaget er en revygruppe fra Stavanger.Den ble startet i 1980 med Per Inge Torkelsen som frontfigur. Flere kjente artister og komikere har vært med, blant de mest kjente er Sigvart Dagsland, Steinar Lyse, Bjørn Aslaksen, Åshild Helgevold, Dag Schreiner, Grethe Kausland, Sally Nilsson og Rune Andersen.Dagens medlemmer er Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner og Rune Andersen - Stavanger tingrett har avsagt to rettsavgjørelser med motsatt innhold. Det skal ikke kunne skje, viser klar feil, og er oppsiktsvekkende, skriver advokat Per Danielsen i en epost til Nettavisen.. Bryne-frisøren ble dømt til å betale 261.825 kroner i sakskostnader til medlemmene i revylaget: Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen

Varhaug-drapet - Tolv års forvaring for Varhaug-drapet

NOKAS-naboer tapte i lagmannsretten Lagmannsretten gir ikke naboene til NOKAS-bygget i Stavanger medhold i at tellesentralen må flytte. Publisert 09.08.2005, kl. 15.5 Hodne vant ikke frem med anken: Lagmannsretten stadfestet at hun hadde opptrådt straffbart, og dømte henne til å betale 7000 kroner i bot, skriver Stavanger Aftenblad.. I domspremissene fastslår retten at hijab er et religiøst symbol, og ikke bare et politisk symbol, slik forsvaret la til grunn, idet Hodne forsikret at det er politisk islam og ikke troende muslimer i sin alminnelighet hun. Kåre Nilsen tilsto under hovedforhandlingen i lagmannsretten. Da saken gikk i Stavanger tingrett, ble Nilsen dømt til seks års fengsel. Lagmannsretten har gått langt lavere, blant annet på. Stavanger tingrett avslo gjeldsforhandlinger den 26. august og dette ble anket til Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten forkastet anken og Jøsendal anket dette videre til Høyesterett

Gulating lagmannsrett - Wikipedi

 1. PROJECT OVERVIEW. Agder lagmannsrett avsa 9. april 2019 dom i en sak om prisavslag etter kjøp av boligeiendom (LA-2018-144683). Lagmannsretten kom etter en konkret og samlet vurdering til at det ikke var tilstrekkelig godtgjort at skjeggkre medførte noen verdireduksjon på eiendommen som kan gi grunnlag for prisavslag
 2. gton pistol i kaliber.45 ACP
 3. Lagmannsretten har gått langt lavere, blant annet på grunn av strafferabatt. Med de fem månedene som ble brukt i Stavanger tingrett er saken norgeshistoriens lengste straffesak
 4. Ein 20 år gamal mann som var tiltalt for drapsforsøk etter å ha køyrt bilen sin med vilje inn i ein motgåande taxi får redusert straff i lagmannsretten. Det skriv Stavanger Aftenblad. Han er.

Stavanger tingrett Norges Domstole

Stavanger tingrett avsa den 29. november 2017 dom med slik domsslutning: 1. Transocean Offshore (North Sea) Ltd Nuf skal betale kroner 8 660 - Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og viser til tingrettens premisser som i det vesentlige er dekkende også for lagmannsrettens syn Lagmannsretten så annerledes enn tingretten på spørsmålet om avisas ytringer var ærekrenkende, men opprettholdt frifinnelsen fra tingretten. I tillegg til avisa, ble redaktør Fred C. Gjestad og daværende journalist i avisa, Thomas Frigård, saksøkt av taxieeieren. Ærekrenkend Lagmannsretten behandler anker over straffesaker avsagt av tingretten. Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du er en av fire meddommere som sammen med tre fagdommere skal dømme i straffesaker. Når lagmannsretten behandler skyldspørsmål i straffesak med strafferamme på mer enn seks års fengsel,. Ran skal straffes, fastslo lagmannsretten. To 16-åringer ble frifunnet i tingretten for ran av en 15-åring i Stavanger. Det fant lagmannsretten forkastelig, og dømte guttene til betinget fengsel med ungdomsoppfølging (Stavanger Aftenblad): Agder lagmannsrett har i en fersk kjennelse nektet gjenåpning av dommen fra Gulating lagmannsrett i 1998 hvor Birgitte Tengs' fetter ble dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes foreldre. Året i forveien, i 1997, ble fetteren dømt i Karmsund herredsrett til 14 års fengsel blant annet for drap på kusinen

Lagmannsretten trodde på mannens forklaring om at han hadde ønsket å ta sitt eget liv, skriver Stavanger Aftenblad.. 19-åringen forklarte også i Jæren tingrett tidligere i år at han med. Den 34 år gamle mannen har hele tiden nektet for å ha voldtatt fornærmede og har fastholdt at den seksuelle omgangen var frivillig, skriver Stavanger Aftenblad. Juryen i lagmannsretten svarte «nei» på spørsmålet om tiltalte var skyldig i forsettlig voldtekt Mandag fortsetter den såkalte «nazifrisør»-saken. Frisør Merete Hodne og Løgnaslaget møtes til omkamp i Gulating lagmannsrett. Hodne tapte saken i Stavanger tingrett i fjor, da retten frifant Løgnaslaget for injurier etter å ha omtalt henne som «nazifrisør». Hun krevde inntil 200.000 kroner i oppr

Hodne tapte saken i Stavanger tingrett i fjor, Merete Hodne anket så tingrettens avgjørelse til lagmannsretten, men i begynnelsen av april forkastet Gulating lagmannsrett anken Dom fra lagmannsretten i sak om gyldighet av en voldgiftsdom I en nylig avsagt dom har Frostating lagmannsrett forkastet anken fra det luxembourgske selskapet Fevamotinico S.à.r.l. i sak hvor Fevamotinico har krevd at voldgiftsdom i favør av vår klient, Boa IMR AS, måtte kjennes ugyldig Gulating lagmannsrett har forkastet anken til Hall Toll i den såkalte røykesaken i Stavanger, ifølge Rogalands Avis.. Lagmannsretten mener at Hall Toll ikke har en utlufting tilsvarende. FIKK OPPMERKSOMHET: David Toska, her i lagmannsretten i 2007, ble dømt til 18 års fengsel for NOKAS-ranet i Stavanger. Under rettssakene møtte han flere ganger ikledd denne lusekofta

Forsiden - Frostating lagmannsrettFrostating lagmannsret

Ikea gir seg ikke: Anker striden om sykkelvei til lagmannsretten. I september tok Ikea Sandnes kommune og Statens vegvesen til retten på grunn av den nye sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes Lagmannsretten startet i Manpower-saken fra Høyesterett i 2018, der spørsmålet var om reisetidstillegg skulle omfattes av likebehandlingsreglene. Basert på Høyesteretts avgjørelse, konkluderte lagmannsretten med at det skal legges vesentlig vekt på formålsbetraktninger og målet om reell likebehandling ved fastsettelse av lønnsbegrepet Voldtektsdømt 37-åring fikk strengere straff i lagmannsretten. En 37-åring som ble dømt mildere i tingretten fordi de to voldtektsofrene var prostituerte kvinner, ble dømt i tråd med.

Lagmannsrett - Wikipedi

 1. Lagmannsretten vektlegger kommunens behov for effektiv drift av omsorgstjenestene. Ut fra kommunens behov for en omstrukturering - slik det er beskrevet tidligere - og de fordeler dette vil medføre så vel for brukergruppene samlet sett som for kommunen, foreligger det saklig grunn for oppsigelsene
 2. Den kristne konvertittens nye advokat er p?? utkikk etter tyngre vitner enn Stavanger-biskop Erling Pettersen for ?? vinne fram i lagmannsretten. ??? Vi f??r g?? h??yere opp denne gang, sier hun til Dagen
 3. • Stavanger 2005-2007: Spørsmål om krav om erstatning mot Stavanger kommune grunnet mobbing på barne- og ungdomsskolen er foreldet. Kommunen frifunnet både i tingretten og lagmannsretten
 4. Stavanger (NTB): 56-åringen som i fjor ble dømt for drapet på Johnny Refsnes må sone to år og tre måneder i fengsel
 5. Lagmannsretten har sete i Bergen på Gulatings plass 1. Mange av sakene våre i Rogaland går føre seg i Stavanger. I Stavanger har lagmannsretten eigne kontor og rettssalar i 3. etasje i Stavanger tinghus og ein fast tilsett saksbehandlar. Rådgjevar - saksbehandlar (90 %

Dommer fra Lagmannsretter - Lovdat

smp-stories-top-widget. Mannen ble frifunnet da saken ble behandlet i Stavanger tingrett i juni i fjor. Dommen ble anket til lagmannsretten av påtalemyndigheten, og her kom retten til et annet resultat, skriver Stavanger Aftenblad. - Jeg har informert min klient om rettens konklusjon SANDNES (Nettavisen Økonomi:) I september tok Ikea Sandnes kommune og Statens vegvesen til retten på grunn av den nye sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes. Konflikten dreier seg om den. Lagmannsretten ser det slik at interessen i å pleie en slik kundegruppe snarere har preg av et ønske om å bygge goodwill for merkevaren Apple enn varemerket Sherlock.» Mystisk milliardær. Dermed vinner Gleissner frem. Men hvem er egentlig denne mannen, og hvorfor i all verden skal han ha så enormt mange varemerker. Dette koster jo en formue I oktober 2010 sier kvinnen at hun tar seg fri en uke fra jobben for å besøke en venninne i Stavanger. På kvelden 19. oktober er mannen på nattskift på fiskebruket. Han skal ha ringt sin kone denne kvelden og stilt et ultimatum i form av en drapstrussel. Enten dropper hun reisen, eller så vil livet til familien bli ødelagt Lagmannsretten Vestlandet - advokatfirmaer, familierett, almenn praksis, voldsoffer erstatning, advokat familierett, advokat, advokater, boligrett, advokathus.

Lagmannsretten - advokatfirmaer, familierett, almenn praksis, voldsoffer erstatning, advokat familierett, advokat, advokater, boligrett, advokathus. Gulating lagmannsrett er en domstol som er en av Norges seks lagmannsretter. Domstolen har sete i Bergen. Området hvor domstolen har domsmyndighet, kalles Gulating lagdømme. Gulating lagdømme omfatter tre lagsogn (rettskretser): Rogaland lagsogn (omfatter Haugaland tingrett, Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett) Vestland sør lagsogn (omfatter Hardanger tingrett.

50-åring funnet skyldig etter narkotikafunn på Jæren

lagmannsrett - Store norske leksiko

Lagmannsretten var ikke enig i det, og anken slapp heller ikke inn i Høyesterett, sier Runde. Grunnen sviktet I tillegg til å stille spørsmål om hvorvidt komplettkoden overførte usikkerheten til entreprenør, anførte også Anlegg Øst at det i denne saken var grunnen som sviktet og som førte til at entreprenøren måtte pumpe vann ut av byggegropene i prosjektet Stavanger tingrett avsa i april i fjor en dom i saken der forbundene ikke fikk medhold. Industri Energi og SAFE anket saken til lagmannsretten fordi forbundene mener dommen fra Stavanger tingrett er feil, både når det gjelder forståelsen av sakens fakta og i forhold til rettsanvendelsen Merete Hodne og Løgnaslaget møtes i lagmannsretten Frisør Merete Hodne og Løgnaslaget møtes til omkamp i Gulating lagmannsrett. RETTSAK:Merete Hodne sammen med advokat Per Danielsen da saken var oppe i Stavanger tingrett

Advokathuset Stavanger yter bistand i kontakten med barneverntjenesten, behandling av akuttvedtak og omsorgsovertakelse i fylkesnemnda, samt saker for tingretten og lagmannsretten. Be om hjelp fra advokat Lagmannsretten avviste anke om hatefulle ytringer Vurderer å anke avvisningen. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon skriver Stavanger Aftenblad 06. jan. 10:03 Amanda Walnum Keshvari-saken til lagmannsretten: . Frp-politikeren og stortingsrepresentanten Mazyar Keshvari ble i oktober dømt til sju måneders fengsel for å ha levert falske. Personvern og informasjonskapsler. ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine

Fastleger i Stavanger - Legelisten

 1. Slaget står i lagmannsretten. Vi har anket det ene kriteriet, og dette får nå en grundig behandling i lagmannsretten, sier Waage. LO og Industri Energi har og sendt inn anke, og den er relativt lik anken fra SAFE
 2. Derfor må lagmannsretten rydde opp. - Stavanger tingrett har avsagt to rettsavgjørelser med motsatt innhold. Det skal ikke kunne skje, viser klar feil, og er oppsiktsvekkende, skriver advokat Per Danielsen i en epost til Nettavisen
 3. Stavanger (NTB): Frisøren Merete Hodne er i lagmannsretten dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne. Hodne vil.
 4. I dag kan Stavanger Aftenblad fortelle at de 20 ungdomsranene som er anmeldt i Stavanger i år er oppklart. Det er en positiv nyhet, som kanskje også forteller oss at det nytter å anmelde. Det er også beskjeden fra politiet i Stavanger. De oppfordrer alle til å anmelde, selv om de mistenkte er under 15 år, ifølge Aftenbladet

Video: Gulating lagmannsrett - Jusleksikon

Det bekrefter statsadvokat Asbjørn Eritsland overfor Stavanger Aftenblad.. Bryne-frisør Merete Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd. Trenger du advokat som jobber med lagmannsretten? Advokatguiden.no er en komplett oversikt over alle norske advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere. Vi har over 10.000 registrerte profiler, komplett med informasjon om navn, tittel, firma, telefon, e-post, adresse og mer. På denne siden finner du informasjon om registrerte advokater som jobber med lagmannsretten Tingretten i Stavanger ga den tredje datteren rett. Lagmannsretten derimot, ga de to andre døtrene rett. Lagmannsretten mente at begrensningene i vergemålsloven § 80 tredje ledd ikke hindrer noen som er i besittelse av en fremtidsfullmakt, i å kreve skifte av uskiftebo Seier for Transocean i lagmannsretten Borgarting lagmannsrett avsa den 9. januar dom i den siste gjenværende skattesaken i det såkalte Transocean-komplekset. Transocean fikk medhold i at skattevedtaket var ugyldig og ble tilkjent mer enn seks millioner kroner i sakskostnader

I morgen får Thendrup dommen - Dagbladet

Lagmannsretten kuttet kraftig ned på voldtektsdom. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix. En 18 år gammel mann er dømt til 45 dagers fengsel og samfunnsstraff for voldtekt i Stavanger i fjor sommer. NTB. 2. juli 2018 18:48 - Oppdatert 2. juli 2018 18:49 Lagmannsretten nektet gjenåpning av dommen fra Gulating lagmannsrett i 1998, hvor Birgitte Tengs' fetter ble dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes foreldre.

Stavanger tingrett. Klepp Autosalg AS er konkurs. Dette vet vi om de drapssiktede: Omsorgssvikt, Merete Hodne nekter å gi seg - anker videre til lagmannsretten. Merete Hodne tapte saken mot Løgnaslaget. Vil ha full frifinnelse for Løgnaslaget. Trailersjåfør krasja fredag, tirsdag var han døm Det skriver Stavanger Aftenblad.. I den sivilrettslige dommen fra Gulating lagmannsrett i 1998 ble Birgitte Tengs' fetter dømt til å betale hennes betale Tengs' foreldre 100.000 kroner i. Varhaug-drapet opp for lagmannsretten. 18-åringens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at psykose-spørsmålet også er blant temaene som vil stå sentralt i ankesaken Lagmannsretten er knusende mot biskopens låneopptak: - Baasland visste hva han gjorde (VG Nett) Biskop Ernst Aasland visste hva han gjorde da han tok opp et kjempelån på vegne av sønnen, mener. Mannen ble frifunnet da saken ble behandlet i Stavanger tingrett i juni i fjor. Dommen ble anket til lagmannsretten av påtalemyndigheten, og her kom retten til et annet resultat, skriver.

Krav på 1 milliard kroner etter Johs Lunde-konkursene- Kjell Magne Bondevik var ikke med - DagbladetRegjeringen hemmeligstempler bevegelser i Mulla Krekar-saken

17. juni 2015 kl. 14.35 kjøpte et aksjeselskap 100 000 aksjer i selskapet Wilson ASA til kr. 10,50 pr. aksje. Den samme dagen kl. 20.07, dvs. ganske nøyaktig 5 ½ time senere, sendte aksjeselskapet, som jeg heretter omtaler som minoritetsaksjonæren, en fax til Caiano Eiendom AS, som på det tidspunktet eide noe i overkant av 90 % av aksjene i Wilson og krevde at Caiano overtok aksjene til. Lagmannsretten opprettholder dermed dommen og straffeutmålingen de to anket fra Stavanger tingrett. Ifølge Rogalands Avis var det dissens i lagmannsretten når det gjelder straffeutmålingen for. Annett Fuglesang ønsker dom mot staten som krevde at hun måtte flytte fra Oslo til Stavanger for å beholde jobben som rådgiver. LO-advokat Alexander Cascio førte ankesaken i lagmannsretten etter at Fuglesang og en yngre kollega tapte i tingretten for et år siden Arne Viste. Utdannet sivilingeniør ved NTNU. 52 år, gift, to barn, bosatt i Sola kommune i Rogaland. Aktiv i IMI-kirken i Stavanger. Eier og driver bemanningsfirmaet Plog, som bare gir arbeid til ureturnerbare, altså asylsøkere som har fått endelig avslag i Norge, men som ikke kan vende hjem fordi myndighetene i hjemlandene ikke vil ta dem imot

 • Estelle getty synchronstimme.
 • Falukorv makaroner sås.
 • Hip hop amberg.
 • Unimog 406 agrar kaufen.
 • Stadt vreden ansprechpartner.
 • Знакомства для создания семьи.
 • Universität des saarlandes straße.
 • Amg shop.
 • Drilling hagle.
 • Treibhaus hannover.
 • Generasjon prestasjon definisjon.
 • Enterokokker gravid.
 • Sangen fra havet sang.
 • Новости кубани.
 • Freie christengemeinde karlsruhe.
 • Oppbevaringskurv barnerom.
 • Wohin heute mit kindern.
 • Dodge nitro 4.0 probleme.
 • Kinderarzt berlin wittenbergplatz.
 • Wöllrieder hof würzburg.
 • Tre babygym.
 • Ønh undersøkelse.
 • Fem små aber akkorder.
 • Zahnarzt düren hembach.
 • Eva solo gravity induksjon.
 • Lage masker av papp.
 • Oslo københavn bil.
 • Irfanview 32 bit.
 • Kristendommen utbredelse.
 • Konsekvenser av permafrost.
 • Plateteknikk keramikk.
 • Küs tüv hannover.
 • Uni mannheim bwl.
 • Norsk roadracing kjøp og salg.
 • Førerkort klasse d bergen.
 • Basset welpen züchter.
 • Kvinneundertrykkelse saudi arabia.
 • Schloss engers veranstaltungen 2018.
 • Kletterhalle nürnberg preise.
 • Lagavulin 25yo.
 • Rhein radweg mainz worms.