Home

Universelle ordninger

Fra almisse til universelle ordninger - og tilbake igjen

 1. 2) Trenden går vekk fra universelle ordninger til behovsprøving, som selges inn under nye kodeord som «målretting, skreddersøm, treffsikkerhet»; 3) De som har råd, kjøper i økende grad tilleggsordninger for livets risikosituasjoner; bedrifter skal ordne med pensjoner for ansatte i forsikringsselsskaper; presset for privatskoler vil vende tilbake ved et eventuelt regjeringsskifte
 2. Historien viser at det å innføre ordninger trinnvis er en god strategi for å få etablert universelle ordninger. Syketrygden - forløperen til dagens folketrygd - er et godt eksempel på dette
 3. Universelle ordninger er dyre, og mesteparten av overføringene ender opp hos middelklassen; Mer målrettede tiltak kan gi mer støtte til de som faktisk trenger det. Alt handler om finne en optimal fordeling av knappe ressurser. Gitt at velferdsbudsjettet er begrenset, kan det være mer effektivt å målrette ordningene
 4. 2) Videre går trenden vekk fra universelle ordninger til behovsprøving, som selges inn under nye kodeord som målretting, skreddersøm, treffsikkerhet. 3) Et tredje trekk er at de som har råd, i økende grad kjøper seg ordninger for livets risikosituasjoner i tillegg til og utenom det offentlige
 5. universelle ordninger skatt meninger kultur kronikk krf debatt barnetrygd. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del.
 6. Det er stor forskjell på rike og fattige familier, men likevel en rekke universelle ordninger som gagner familier og par: pensjonsordninger, skatteforhold, etterlattepensjon, barnebidrag.
 7. g i sammenheng med post 2015-utviklingsagendaen

Det kan true velferdsstaten hvis universelle velferdsordninger for alle erstattes av behovsprøvde ordninger for de få. Vi må ikke risikere at viljen til å betale for fellesgodene forsvinner. Det kan øke sannsynligheten for at skattebetalere med god inntekt får gode grunner til å melde seg ut av fellesskapet og heller satse på private ordninger Universelle velferdsrettigheter, innebærer at borgerne i et land har like rettigheter til de velferdsgoder som ytes av de offentlige myndigheter - det være seg trygdeytelser, barnehager, skoler, helsetjenester eller eldreomsorg.Hovedprinsippet for en universell velferdsordning er at behovsprøving av ytelsen utelukkende skal forholde seg til det konkrete problem eller den tilstand den. Lær definisjonen av universell. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene universell i den store norsk bokmål samlingen

Innlegg om universelle ordninger skrevet av akselhagen. Twitter-oppdateringer. Alle vet at H og FRP ønsker/trenger færre bønder framover Vi pleier å skille mellom ulike velferdsmodeller. Den nordiske modellen som vi har i Norge, skiller seg ut fra andre modeller. Hos oss har alle rett til ytelsene, det vil si at de er universelle. For eksempel gis barnetrygd til alle foreldre med barn under 18 år bosatt i Norge, uavhengig av foreldrenes inntekt

Jonas Lau-Jensen Hirani - VIVE

Universelt, universellere, universellest - Debat

 1. ering. Jeg ønsker dere lykke til med arbeidet tiden som kommer. Jeg kommer til å følge det med stor interesse. Takk for oppmerksomheten! Barne- og familiedepartementet. Tema
 2. sker faren for at brukerne opplever stigma. Sosialhjellienter blir oftere mistenkeliggjort, opplever stigma og gir uttrykk for lav tillit til stat og politikere enn andre mottakergrupper (Folkestad, 2017; Kumlin & Rothstein, 2005; Larsen, 2006)
 3. Men heller ikke tilgang til universelle ordninger er enkel. Selv om lovhjemler regulerer tilgangen, vil lovverkets anvendelse bygge på individuelt behov og skjønnsvurderinger (Grue 2011). Sosialpolitikken innebærer således mange dilemmaer mellom moralske krav, rettigheter, økonomiske ressurser og prioriteringer (Vike, Bakke, Brinchmann, Haukelien og Kroken 2003)
 4. Høyre må si klart fra at partiet vil holde fast på prinsippet om universelle ordninger i vårt velferdssystem. Hvis ikke, må det settes et stort spørsmålstegn bak påstanden om at Høyre er.
 5. - JEG SLÅR GJERNE ET SLAG for velferdsstaten og våre universelle ordninger som Lånekassa. De er viktige, poengterer Shakar før han legger til: - De blir stadig viktigere, for de økonomiske ulikhetene i samfunnet øker, det er et faktum

universelle ordninger Radikalt økonominettverks blog

 1. At venstresiden alltid insisterer på universelle ordninger gjør at de ikke klarer å treffe de som trenger det mest, når de trenger det mest. Dette tankeeksperimentet er ikke lystelig lesing,.
 2. Deretter ble ordninger for de fattigste og resten av befolkningen etablert og utvidet over tid, med større utvidelser spesielt etter den store depresjonen på 1930-tallet og etter andre verdenskrig. Det politiske eierskapet til velferdsstaten må deles mellom mange aktører: Arbeiderbevegelsen har stått sentralt, men også konservative og liberale har fått gjennomslag for viktige prinsipper
 3. universelle ordninger være bekymret for at jo mer målrettet velferdspolitikken er, desto knappere blir midlene til fattigdomsbekjempelse. Begge kan ha rett. Med et gitt velferdsbudsjett oppnår en klart størst reduksjon i fattigdommen ved å gi midlene til dem som trenger støtten mest
 4. Last ned Bærekraftige velferdstjenester.Om forholdet mellom universelle og selektive velferdsordninger. Temanotat 1/2020. 1. Bakgrunn. Noen av de viktigste kampene fag- og arbeiderbevegelsen førte, særlig i de første tiårene etter andre verdenskrig, var å erstatte behovsprøvde ordninger med rettighetsbaserte, like, universelle velferdsordninger

Fra almisse til universelle ordninger - Ivar Johansens Blog

Får null poeng på alle kriterier. Har ikke universelle ordninger som gjelder i alle butikker. Enkeltstående butikker har kanskje gode ordninger, men Forbrukerrådet har ikke sjekket den enkelte butikk. SPORT NORGE. Har 12 varehus og havner nederst fordi de ikke ønsket å være med i testen Alle kontor i Skatteetaten støtter universell utforming, med heis, Eventuelle individuelle ordninger med fast telefongodtgjørelse omfattes ikke av dette og vil bli behandlet individuelt. Skatteetatens mobilleverandør er Telenor og det følger med en datapakke på 30 GB per måned

Barnetrygden: - Et forsvar for barnetrygd som universell

Sviket mot de enslige - Ytring - NR

Fattigdomsforskning: Sats på universelle ordninger! by lorenz on Jun 14, 2006 in Norge, ungdom oppvekst, neoliberalisme / velferdsstaten, fattigdom, familie. En ny NOVA-rapport viser at flertallet ønsket seg generelle ordninger framfor målretta tiltak fra det offentlige Universelle ordninger har større sannsynlighet for å vare over tid, og skaper forutsigbarhet både for målgruppe og tjenesteapparat. Som tillegg til de universelle ordningene kan det være behov for målrettede/selektive tiltak som støtter opp om de universelle ordningene, for eksempel ved å gjøre en ekstra innsats for å rekruttere en bestemt målgruppe til universelle tiltak Tiden er overmoden til å diskutere den universelle velferdsmodellen. Men det krever et helhetssyn som omfatter mer enn barnetrygd og ikke minst skattesystem (og -nivå). Forslag til fjernng av universelle ordninger kombinert med flat skatt ville være et skritt på veien til en mer bærekraftig velferdsordning Skal alle barn overleve, lære og være trygge, er vi avhengige av godt globalt samarbeid, velferdsstater med universelle ordninger, fattige land som unngår gjeldskrise og et klima vi kan leve i

Vil integrere flyktninger raskereVelferdsstaten og sirenenes sang - Dagbladet

Velferdsstatene kjennetegnes ved sjenerøse universelle sosiale ordninger og et bredt spekter av offentlige tjenester. En grunnpilar er forsikringstanken: staten sikrer borgerne mot sosiale risikoer over livsløpet gjennom ordninger som sykelønn, foreldrepermisjoner, arbeidsledighets- og uføretrygd og pensjon NAV- veilederen er et resultat av et samarbeid mellom NAV Kompetansesenter og Universell, som ble ferdigstilt i 2014. Her vil det også komme en oversikt over ordninger som Statens lånekasse tilbyr og øvrige tiltak i regi av kommunen. *nasjonal pådriver i høyere utdanning inkluderende læringsmiljø - LMU - universell utforming Offentlig velferd bygd på universelle ordninger for inntekts- og standardsikring som legger til rette for høy yrkesdeltaking og mobilitet. Skattefinansierte helse og velferdstjenester, samt gratis utdanning, bidrar til likestilling og utjevning av levekår, helse og yrkesmuligheter Korpi og Palme (1998) hevder eksempelvis at behovsprøvde ordninger virker mindre omfordelende enn universelle, fordi ordninger alle kan benytte seg av skaper støtte til omfordeling i brede lag av befolkningen. På sin side hevder Barth og Moene (2009) at universelle velferdsordninger er en av hovedårsakene lav økonomisk ulikhet. Universelle Den norske velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved sin størrelse og sin utpregede grad av universialisme. Grunnstenen i den norske velferdsstaten er Folketrygden [trenger referanse].Alle som bor eller jobber i Norge er pliktige medlemmer av og alle lønnsmottakere betaler premie til folketrygden, og har dermed også rettigheter i forhold til tilbudene

Det er nødvendig med en kombinasjon av universelle ordninger og målrettede tiltak mot spesielt utsatte grupper. Helse i alt vi gjør (Health in All Policies): Dette er kjernen i alt folkehelsearbeid. Befolkningens helse skal ivaretas på tvers av sektorer Kalle Moene har gjort sammenlignende forskning på universelle og inntektsprøvde velferdsordninger. - Fordelen med universelle ordninger er at de er en slags forsikring som omfatter alle. Da blir de ikke så avhengig av politisk sympati, som kan svinge over tid. Erfaringen fra Europa og USA er at målrettede ordninger er mindre stabile ordninger med behovsprøving. Å gå bort fra universelle ordninger som gir alle innbyggerne rettigheter, innebærer at noen på grunn av inntekt eller formue ikke lenger får tilgang. NTL mener at prinsippet med universelle ordninger må opprettholdes, fordi alle skal ha lik rett til grunnleggend Studien finner også at de universelle ordningene har størst budsjetter. Imidlertid har målrettede ordninger mer generøse ytelser for lavinntektsfamilier, og denne generøsiteten i ytelsene til fattige relateres til høyere nivåer av fattigdomsbekjempelse

St

Meld. St. 34 (2012-2013) - regjeringen.n

Allmenne (universelle) velferdspolitiske ordninger har mange forsvarere. Pasient- og klientorganisasjonene ivrer for normeringer og klare lovregler. Som brukere ønsker vi rettigheter som er klart definert og klubbet i Stortinget nevnes ordninger som barnetrygd, fødselspenger, permisjonsordninger i forbindelse med barnefødsel, alderspensjon (delvis universell og delvis basert på arbeidsopptjening) sykelønnsordninger, arbeidsavklaringspenger m.m. Det sosialdemokratiske regimet kan ses i sammenheng me Universelle ordninger har historisk sett vært en viktig grunnverdi. Universelle ordninger har typisk vært begrunnet i behovet for universell oppslutning om en felles skattefinansiert helsetjeneste, antatt høyere effekt av populasjonsbaserte tiltak, og høye transaksjonskostnader ved målrettede tiltak Universelle ordninger sikrer sin egen oppslutning, mens særordninger for fattige raskt blir utsatt for kutt. Internasjonale sammenligninger viser at universelle ordninger har større ytelser og er mer utjevnende. En universell barnetrygd er ubyråkratisk, blant annet ved at man slipper søknadsskjemaer

Kronikk: Velferdsordningene gjør folk selvstendig

Gode universelle ordninger og rimelig nivå på ytelser forebygger sosiale- og helsemessige problemer, samt kostnader. FOs medlemmer vet at det lønner seg å investere i trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, bedre tilbud til mennesker med rus- og psykiske lidelser og flere arbeidskvalifiserende tiltak •Universelle minimumsløsninger, markedsbaserte tilleggsforsikringer -Stort innslag av privatskoler •Standsdelte ordninger -Statsfunksjonærer vs. private arbeidstakere -Standsdelt skolesystem •Universelle ordninger med omfattende dekning -Middelklassen har egeninteresse i et universelt system -Enhetsskole. Senere teori og debat Fremveksten av velferdsstaten er først og fremst et resultat av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets tendens til å samle store verdier på få hender. Velferdstjenester som skole, helse og omsorg er universelle tjenester til gode for hele befolkningen, mens ordninger som trygd, sykelønn og pensjon sikre For å opprettholde den norske velferdsstaten med universelle ordninger, er det avgjørende at flest mulig deltar i arbeidslivet. Det er i så måte viktig at også flyktninger og andre innvandrergrupper kommer raskt i jobb når de kommer til Norge

universelle velferdsrettigheter - Store norske leksiko

Raymond Johansen sier at det er viktig for Ap å ha ordninger i samfunnet som en universelle. - Hvis vi bare har ordninger i samfunnet som er basert på foreldrenes inntekter, mener jeg det på sikt vil undergrave velferdsstaten og folks oppslutning om å betale skatt Bufdir: Grunnlaget for all fattigdomsbekjempelse må være universelle ordninger som skaper legitimitet og fellesskap. Tiltak bør inkluderer alle barn og unge. Det trengs noen målrettede tiltak, f.eks. for å rekruttere bestemte målgrupper inn i disse tiltakene • Universelle minimumsløsninger, markedsbaserte tilleggsforsikringer - Stort innslag av privatskoler • Standsdelte ordninger - Statsfunksjonærer vs. private arbeidstakere - Standsdelt skolesystem • Universelle ordninger med omfattende dekning - Middelklassen har egeninteresse i et universelt system - Enhetsskol Når det kommer til annen infrastruktur og andre velferdsordninger står venstresiden fjellstøtt på universelle ordninger som finansieres over skatteseddelen. Det er ingen som krever at sykehusene eller skolene våre skal finansieres av dem som til enhver tid bruker dem, og godt er det

universell - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

I utviklingen av familiepolitikken legge til grunn universelle ordninger og brede befolkningsrettede tiltak som sikrer rettferdig fordeling, og familiene trygge rammer og valgfrihet. Forslaget ble ikke vedtatt 13. juni 2016 20:45. Fremmet av Senterpartiet og Per Olaf Lundteigen Å få flere i arbeid, en styrket velferdsstat, universelle ordninger som favner alle og sterk offentlig helsetjeneste er på mange måter svaret Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene må ha dette som en av sine viktigste saker, og det kom også tydelig fram gjennom presentasjonen av Arbeiderpartiets første utkastet til partiprogram for 2021 - 2025 Vårt velferdssamfunn må ha et verdigrunnlag bygd på: solidaritet, likeverd, sosial rettferdighet, universelle ordninger og fellesskapsløsninger. Markedstenkning og privatisering bryter med et slikt verdigrunnlag og hindrer samarbeid og samordning av velferdstjenester. Hovedmålet i en politikk for rettferdig fordeling er arbeid til alle

universelle ordninger Aksel Hagens blog

Samfunnsfag YF Vg2 - Hva er velferdsstaten? - NDL

Tante Ulrikkes vei, vanligvis kalt TUV, er kanskje historien som får ungdom til å lese ei bok. Spesielt i Groruddalen. Og i særklasse unge menn på Stovner. Endelig en story som handler om deres hverdag, ei bok der de gjenkjenner seg selv og kompiser, på godt og på vondt. Bokhandelen på senteret ble raskt utsolgt. Andre opplag er allerede på vei ut AUF mener det er et viktig prinsipp at vi har universelle ordninger i velferdsstaten, og som alle får ta del av uavhengig av økonomi. Barnetrygden er en slik ordning og har vært et viktig redskap for å minske barnefattigdommen. Barnetrygden har i falt i verdi de siste årene samtidig som fattigdommen har økt. Derfor mener [ Får null poeng på alle kriterier. Har ikke universelle ordninger som gjelder i alle butikker. Enkeltstående butikker har kanskje gode ordninger, men Forbrukerrådet har ikke sjekket den enkelte butikk. SPORT NORGE. Har 12 varehus og havner nederst fordi de ikke ønsket å være med i testen Har ikke universelle ordninger som gjelder i alle butikker. Skiller seg derfor fra kjedene som scoret bedre. Her kan det være store forskjeller fra butikk til butikk, noe Forbrukerrådet mener er. En siste viktig grunn til at man bør verne om universelle ordninger, er det forskerne Korpi og Palme kaller omfordelingsparadokset. De viser at goder for de som sitter nederst ved bordet er vanskeligst å kutte om alle nyter godt av dem. Da har middelklassen en egeninteresse av å beskytte ordninger, heller enn at man kutter i «fattigstøtte» som går til noen andre enn en selv

Universell utforming - status og fremdriftsplaner

I tillegg ønsket vi å kartlegge hvilke kjeder som forplikter seg til hvilke ordninger i de ulike bransjene. Det sier Pia Cecilie Høst, leder for Forbrukerdialog. OVERRASKET: Tre av kjedene får. Men universelle støtteordninger kan vise seg å være mer effektive på sikt, da de ofte har en større fleksibilitet som gjør at de faktisk når fram til de som trenger det. Eksemplet med migrantene i Bangalore illustrerer hvordan ordninger som er behovsprøvde ikke når fram Forbrukerrådet har kartlagt hvilke forbrukervennlige ordninger ti norske sportskjedene forplikter seg til. Kartleggingen avdekker overraskende store forskjeller

universelle ordninger. At barnetrygden overføres til kvinner er nok også en med-virkende årsak til dens popularitet. 4 Lundberg et al. (1997) finner sterke indikasjoner på at en overgang til en en mer kvinneorientert stønadsordning i Storbritannia medførte en merkbar end-ring i utgifter til kvinner og barns klær p Eller kan man opprettholde universelle ordninger, men innføre tiltak direkte mot sorteringen? Disse spørsmålene er så viktige at de kunne fortjene i alle fall litt av all den oppmerksomheten som gis til økonomisk ulikhet Særskilte ordninger for spesielle transportmåter (kan brukes i alle land): jernbane og lufttransport; bruk av andre forenklede ordninger som er omtalt i artikkel 6 i Transitteringskonvensjonen (bilaterale eller multilaterale avtaler) Se artikkel 55 til vedlegg I til Transitteringskonvensjon (172 kB

At Tine og andre har stønadsordninger mener han gir en slags fattigkasseorientering og er problematisk. Det er snarere et godt argument for universelle ordninger som omfatter alle. Altså å rigge velferdssamfunnet slik at alle får tilgang til godene Redusere stigmatisering ved universelle ordninger og ordinære tilbud. Fattigdomsbegrepet kan oppleves stigmatiserende.Mange barn og unge ønsker ikke å bli assosiert med fattigdom, og foretrekker heller å bli omtalt som at de har dårlig råd/lite penger enn at de er fattige Norge har gjentatte ganger blitt utnevnt av Forente Nasjoner (FN) som et av de landene med best system for folk flest på en global basis. Dette er en klassisk velferdsstat som tar vare på sine yngste innbyggere, sørger for skolegang, gir alle et gratis helsetilbud og betaler omsorg og gamlehjem for de eldste når de ikke lengre har råd til å ta vare på seg selv Ordning for hovedgudstjeneste 3 Fra Den norske kirkes gudstjenestebok 2011 lulesamisk Guovdásj liturgalasj tevsta sámegiellaj (gehtja side 2.90) dåhkkiji, goassa le luondulasj, aneduvvat oajvvejubmeldievnastusájn gájkka rijka tjoaggulvisájn

Er selektivisme bedre enn universalisme i

Veldedighet i Norge. Da kirken kom til Norge var landet preget av klanmentalitet. I det gammelnorske ættesamfunnet var slektstilhørighet avgjørende for hvorvidt noen fikk motta støtte. Den som befant seg langt fra sin ætt eller som var utstøtt fra denne, var stort sett overlatt til seg selv Universelle ordninger. Ordninger som gjelder for alle innbyggerne, for eksempel Folketrygden eller gratis skolegang. Velferd. En betegnelse for hvordan behovene menneskene har, dekkes i en stat. Velferdsstat - Universelle ordninger er dessuten mer populære politisk, legger Moene til. - Faktisk er støtten som går til de dårligst stilte gruppene i samfunnet, høyest der ordningene er universelle. Det er en viktig lærdom. Det betyr at ordningen har oppslutning langt inn i middelklassen,.

Tillit til velferdstjenester? - Nr 03 - 2017 - Tidsskrift

Fra almisse til universelle ordninger - og tilbake igjen? OM. Utrop er Norges første flerkulturelle avis og TV som har nyheter, aktualiteter og debatt om det flerkulturelle Norge. Utrop er ikke-partipolitisk og er religiøs uavhengig avis. Vi arbeider i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Offentlig velferd bygd på universelle ordninger for inntekts- og standardsikring som legger til rette for høy yrkesdeltaking og mobilitet. Skattefinansierte helse og velferdstjenester, samt gratis utdanning, bidrar til likestilling og utjevning av levekår, helse og yrkesmuligheter . Organisert arbeidsliv bygd på samspill mello Helsetjenester og sosiale ordninger kan karakteriseres som de grunnleggende velferdsgodene. En del velferdsgoder sikres gjerne gjennom behovsprøving som for eksempel sosialhjelpen og kalles selektive ordninger. Velferdsgoder kan også fordeles etter universelle prinsipper, og er da ordninger som fordeler velferdsgoder likt til alle

betegnes som generalistkommunesystemet, hvor universelle ordninger og tilgang på like tjenester står sentralt (Heggen, Jørgensen, & Rød, 2013). I de siste årene har det pågått en endring i det kommunale barnevernet, både i forhold til organisering av tjenesten, kunnskapsutvikling og bruk av kunnskap. Dette har gitt opphav ti Planlegging, lokalisering og bygging av nye barnehager bør være basert på prinsipper om universell utforming. Ordninger for pårørende. Bilde: av Anemone123 fra Pixabay. Hjelpestønad. Har du barn under 18 år med ekstra pleie/ tilsynsbehov, sammenlignet med andre på samme alder, på minst 7 timer i uka, kan Nav innvilge hjelpestønad

De økte forskjellene er helt krise

2025) med hensyn til universell utforming, og utarbeide program for tilrettelegging av disse arenaene. Kommunen må med utgangspunkt i hoved-målet Robust og nyskapende næringsliv arbeide for ordninger som gjør det enklere å ansette personer med nedsatt funk-sjonsevne. Kommunen kan sikre universell utforming på universitetsområdet gjenno Vi har både private og kommunale ordninger som barn og unge stifter bekjentskap med i hverdagen. For eksempel skoler, barnehager, skolefritidsordninger, kulturskoler, idrettshaller, Universell utforming for barn og unge. Det bør være en selvfølgelighet at arenaer for barn og unge er tilgjengelige for alle,. Universelle ordninger fratar pr. definisjon fagbevegelsen makt, for da er det ikke lenger noe å forhandle om. Men det gir et arbeidsliv med gode vilkår for alle, og ikke bare fagbevegelsens tillitsvalgte. Trykt i Adresseavisen 19. februar 2013. Ranger dette: Share this: Twitter Råde Venstre er enige i at universelle ordninger er viktige, men disse må både differensieres og kombineres med målrettede tiltak for å nå dem som trenger hjelpen mest. Vi har lagt bak oss fire år hvor det fra Regjeringens side utelukkende har vært fokusert på universelle ordninger med samme beløp og samme virkemidler til alle

Alvorlig problem, men feilslått løsning fra Ropstad – VG

av støtte til svake grupper, men med en anbefaling om ikke å innføre universelle ordninger. Bakgrunnen for dette er at det ble vurdert som lite ønskelig med reguleringstiltak i form av prisregulering eller etableringskontroll av private tannleger. I de innledende kapitlene vil jeg se på aktuell litteratur om temaene organisering o Såkalte universelle (omfatter alle) ordninger skiller seg fra systemer som baserer seg på behovsprøving. Skattenivået varierer mye mellom rike land. Ifølge professor Atle Midttun har den nordiske modellen i flere tiår gitt de nordiske landene et brutto nasjonalprodukt per innbygger som ligger helt i teten internasjonalt tags: læremiddel, universelle ordninger. KUF-budsjettdebatten - 091209 Aksel Hagen, SV . Replikk til Venstre. PRESIDENT! Gratis læremidler har lenge vært en kampsak for SV. Stor er derfor gleden over å se at dette nå nærmest har allmenn politisk oppslutning i disse budsjettdokumentene fra regjering og komité Vi vil ha en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk som bygger på universelle ordninger som treffer alle. Slik kan vi utjevne den sosiale ulikheten i helse, etablere gode vaner og sørge for flere friske år for hele befolkningen - I valgkampen er det mye fokus på universelle ordninger som gagner de som allerede er innenfor. Venstre prioriterer dem som kommer i klemme. Mange barn blir ikke sett og hørt i dagens hjelpeapparat. For eksempel barn med adferdsproblemer eller som opplever tungt rusmisbruk, sier Dørum

AUF mener det er et viktig prinsipp at vi har universelle ordninger i velferdsstaten, og som alle får ta del av uavhengig av økonomi. Barnetrygden er en slik ordning og har vært et viktig redskap for å minske barnefattigdommen De store spørsmål i sluttkapitlet Grad av diversitet/konvergens Kausalprosesser bak dette A mix of convergence and old and new convergence Kan det sies stort mer uforplikten Dette innebærer en kombinasjon av universelle ordninger og målrettede tiltak mot utsatte grupper. I «Oversikt over rapporten: helsetilstand og påvirkningsfaktorer» (Folkehelseoversikten Nittedal 2015) gis det en mer detaljert oversikt over folkehelseutfordringene i Nittedal Politikk rettet mot fattigdom og sosial eksklusjon blant barn : avvik fra den nordiske velferdsmodellen gen er med andre ord hovedsakelig universell, selv om tilordningsreglene inneholder elementer som kan være motivert utfra hensyn til den interne inntektsfordelingen blant barnefamiliene, som for eksempel søskengraderin-gen. Ifølge Bradshaw et al. (1993, s.70) er den norske barnetrygdordningen generøs, sammenliknet med andre lands ordninger

velferdsstat – Store norske leksikonAvslo Drammens søknad om områdemidler - Fremtiden

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk1012.pd Universell utforming Eierlinjen Fra bolighygiene til boligsosialt arbeid Fra universelle ordninger til behovsprøvde Bolig en av fire hovedpilarer i velferdsstaten Inntekt, skole, helse og bolig. Alle skal bo godt og trygt 3 28.05.2015 Tabell 4.9 kommunenes oppfatning av områder med størst folkehelseutfordringer 34 Langsiktig ledelse. 3. spesielle økonomiske og sosiale insentiver rettet mot eldre arbeidstakere for å få dem til å stå lenger i arbeidslivet 4

Vi har kjempet fram ordninger som er universelle og like for alle. Vi står alltid sterkere i et fellesskap enn vi står alene. Politisk styring og handlekraft handler om verdier og ideologi, også i Norge, selv om vi relativt sett har små forskjeller sammenlignet med andre land Universelle ordninger skulle ikke skille mellom fattig og rik. Så er det akkurat det vi har fått. Husbanken er redusert fra å være en boligbank for alle til å bli en sosialbank som tar seg av bostøtten og andre tiltak for «verdig trengende» Definisjon av offentlig i Online Dictionary. Betydningen av offentlig. Norsk oversettelse av offentlig. Oversettelser av offentlig. offentlig synonymer, offentlig antonymer. Informasjon om offentlig i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv 1. som alle har adgang til et offentlig toalett 2. som gjelder stat og kommune et offentlig kontor jobbe i det offentlige - jobbe i stat eller.. Venstresiden tar sikte på at et godt samfunn tufter på felleskap, like muligheter og universelle ordninger for alle. Høyresiden tar sikte på individets potensiale, større og bedre tilbud og (valg)frihet. Sist endret av reklame; 23. august 2019 kl En endring i boligpolitikken fra universelle ordninger til tiltak rettet mot utvalgte grupper har skapt behov for ny kompetanse. Boken er først og fremst skrevet for høgskoleutdanninger innenfor helse- og sosialfagene, men vil også ha stor verdi for alle som arbeider med det boligsosiale feltet, enten de er forskere eller arbeider i praksisfeltet

Elevkanalen - Om velferdssamfunnet

Universell helsedekning (på engelsk Universal Health Coverage - UHC) - går ut på at alle mennesker skal ha tilgang til nødvendige helsetjenester av god nok kvalitet, og ha råd og mulighet til å bruke dem. UHC utgjør en viktig del i arbeidet for å nå bærekraftsmålene før 2030 Med utjevning av sosiale helseforskjeller menes å motvirke helseforskjellene uten at gjennomsnittshelsen, eller helsen til noen grupper, blir dårligere. Dette har konsekvenser for strategier og tiltak. Målrettede tiltak overfor sårbare grupper må kombineres med universelle ordninger som fanger hele befolkningen Selv når sosialdemokratene mente at velferdsordninger burde være knyttet til arbeidstakerne som i Tyskland, presset frivillige organisasjoner på for universelle ordninger. Innvandring og velferd Grete Brochmann har bidratt med et kapittel om innvandring og velferdsstaten I utviklingen av familiepolitikken legge til grunn universelle ordninger og brede befolkningsrett... Fremme forslag for Stortinget om lovfesting av forebyggende arbeid i familieverntjenesten. Sikre at kommunene tilbys kompetanseheving på området vold i nære relasjoner. Legge «Familien - ansvar, frihet og valgmuligheter» ved protokollen eff ektene på barns utvikling av universelle barnehage-ordninger som er rettet mot alle typer barn og barne-familier. Ved første øyekast ser det ut til å være liten grad av overensstemmelse i funnene. Flere deskriptive analyser tyder på at tid i formelt barnepass gir et viktig grunnlag for skolegang og videre utvikling. Ett eksem

 • Innvendig diameter hageslange.
 • Slack bullet list.
 • All female operators in rainbow six siege.
 • Schloss heidelberg parken.
 • Bremselengde 80 km/t.
 • Frans av assisis sinnsrobønn.
 • Disney filme deutsch ganzer film cinderella.
 • Wohin heute mit kindern.
 • Hønefoss konsert.
 • Flying foxes.
 • Gmx kundenservice e mail kündigung.
 • Presto thermolack.
 • Ausmalbild fasching clown.
 • Sony xperia tablet z3.
 • Balto 3.
 • Kul oppi ganen.
 • Världens godaste carbonara.
 • Når kommer vipps for barn.
 • Anytrans download.
 • Tegning til vugge.
 • Hotel hirschberg.
 • Youtube converter legal.
 • Kystlinje australia.
 • C# goto.
 • Skybar oslo.
 • Iris fotografie münster.
 • Resa november tips.
 • Brad pitt filme 2015.
 • Støvsuger test tv2.
 • Rhein radweg mainz worms.
 • Interiørtips hytte på fjellet.
 • Zumba für kinder bad kreuznach.
 • Ballettloftet arendal.
 • Nissan qashqai 2 test.
 • Ogata hss ratingen.
 • Siste bond film.
 • Bryggen museum foredrag 2018.
 • Juleblod aldersgrense.
 • Olympus tough tg 5 tilbehør.
 • Find best wifi frequency.
 • Hva er formålet til fn.