Home

Betinget sannsynlighet regler

Betinget sannsynlighet Den betingede sannsynligheten P ( A | B ) er sannsynligheten for en hendelse A forutsatt (gitt) at hendelsen B har inntruffet. P ( A | B ) = P ( A ∩ B ) P ( B ) betinget sannsynlighet, og kunne bruke Bayes' setning på to hendelser (mål 6a i 2MX og mål 5a i 2MZ). Formålet med dette notatet er å gi lærerne en bedre bakgrunn for å oppfylle disse målene i læreplanene (avsnittene 1-6) og å komme med en idé til klasseaktivitet (avsnitt 7) og mulig

Formelen for betinget sannsynlighet gir nå at P (B | A) = P (A ∩ B) P (A) = 0, 30 0, 65 ≈ 0,462. Sannsynligheten for å fylle 80 ved fylte 70 er ca. 46 % P(A∪B)=P(A)+P(B) Betinget sannsynlighet. Med betinget sannsynlighet menes sannsynligheten for en hendelse når man har opplysninger om at en annen hendelse allerede har inntruffet. Sannsynligheten for hendelse A gitt at hendelse B har inntruffet skrives: P(A|B) Vi leser: sannsynlighet for a gitt b Regler for betinget sannsynlighet. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her. Regler for betinget sannsynlighet Betinget sannsynlighet, total sannsynlighet og Bayes setning Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo Januar 2009 2 Vi vil først ved hjelp av et eksempel se intuitivt på hva betinget sannsynlighet betyr: Vi legger fire røde kort og to svarte kort i en bunke 3 Ser på begivenhetene: A = første kort rødt B = andre kort svar Bayes' teorem er en matematisk ligning som brukes i sannsynlighet og statistikk for å beregne betinget sannsynlighet. Med andre ord, blir det brukt til å beregne sannsynligheten for en hendelse basert på dens assosiasjon med en annen hendelse. Teoremet er også kjent som Bayes lov eller Bayes' regel

P A B = P A · P B A P B. Bayes' setning handler om to hendelser. Når du kjenner sannsynlighetene for de to hendelsene og betinget sannsynlighet for den ene hendelsen, kan du ved Bayes' setning regne ut betinget sannsynlighet for den andre hendelsen Betinget sannsynlighet er sannsynlighet under tilleggsinformasjon. Men kan for eksempel spørre om hva sannsynligheten er for at en hendelse \(B\) har skjedd hvis man allerede vet at en annen hendelse \(A\) har skjedd Betinget sannsynlighet Eks.: To tilfeldige kort fra en kortstokk; 8 15 Statistisk uavhengighet (Kp. 2.6) Definisjonen av statistisk uavhengighet er en sannsynlighetsteoretisk formulering av at begivenheter ikke har noe med hverandre å gjøre - i statistisk forstand. 1

1P - Matematikk fellesfag - Sannsynlighet - NDLA

Grunnlaget ble lagt av Fermat og Pascal i 1654 og utviklingen har fortsatt til langt ut på 1900 tallet. Sannsynlighet brukes i dag blant annet innen spillteori, forsikring og økonomi, medisin, moderne fysikk, for å nevne noen områder. Hendelser som kan forutsies kalles deterministiske Betinget sannsynlighet er sannsynligheten for at noe skal skje gitt at en annen ting har skjedd. Notasjonen som brukes er (|) som angir sannsynligheten for A gitt at B har inntruffet.. Det motsatte er ubetinget sannsynlighet der sannsynlighetene ikke er avhengig av hverandre.. Se også. Statistikk; Sannsynlighet

Som er den setningen vi bruker på betinget sannsynlighet. Dersom vi setter inn tall i vårt eksempel får vi P(A | B) = 0,0666/0,1666 = 0,4 (P(B) = 0,1 + 0,0666 fordi hendelsene spiller fotball og driver friidrett og spiller ikke fotball men driver friidrett ikke kan opptre samtidig og derved er disjunkte. Betinget sannsynlighet. Av. Kjetil Sander-05/09/2019. Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år. Beskyttet innhold! For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn Ut fra definisjonen av sannsynlighet kan man utlede flere regneregler for sannsynlighet. På denne temasiden er de viktigste av disse regnereglene formulert og kort diskutert. Definisjonen av betinget sannsynliget er også inkludert på denne siden selv om dette er en definisjon og dermed strengt tatt ikke en regneregel Betinget sannsynlighet, Total sannsynlighet og Bayes' setning Innhold: Produktsetning, avhengighet, betinget sannsynlighet (3.2, 3.3) Setningen om total sannsynlighet (3.4) Bayes' setning (3.4) Disse tingene henger sammen og bør sees i sammenheng! Viktig å se sammenhengen mellom formlene og diagrammene. (Venndiagram, trediagram og tabell.

kap 3.1 eks1: Betinget sannsynlighet - Duration: 6:39. lektorthue 6,985 views. 6:39. How to Make a No-Dig Garden: Morag Gamble's Method for Simple Abundance. En subjektiv sannsynlighet er alltid betinget en viss bakgrunnskunnskap K, som dekker data, informasjon og begrunnede oppfatninger, og ofte er disse formulert som forutsetninger. En subjektiv sannsynlighet kan da skrives P(A|K) der | angir at sannsynligheten er gitt (betinget) kunnskapen K. Som følge av dette kalles disse sannsynlighetene også ofte kunnskapsbaserte sannsynligheter I betinget sannsynlighet, multiplikativ regel I setningen om total sannsynlighet I bayes regel I I dag: Stokastiske variabler. Stokastisk forsøk, hendelser og sannsynlighet I Stokastisk forsøk: Eksperiment der resultatet er tilfeldig I utfallsrom, S: Mengden av alle mulige resulta Videoen starter med å diskutere betinget sannsynlighet, og viser gjennom eksempler hvordan man kan komme fram til regneregler med betingede sannsynligheter Setningen of total sannsynlighet og Bayes´ regel (0:22:28, Håkon Tjelmeland) Eksamensoppgaver: TMA4245 Statistikk 2016H [nb] [nn] [en] oppgave 1

Betinget sannsynlighet og produktsetninge

Betinget sannsynlighet, total sannsynlighet og Bayes' setnin

 1. gjøre rede for begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og utlede og anvende Bayes'setning på to hendelser; drøfte kombinatoriske problemer knyttet til ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og bruke dette til å utlede regler for beregning av sannsynlighet
 2. Betinget sannsynlighet er sannsynligheten for at noe skal skje gitt at en annen ting har skjedd. Notasjonen som brukes er (|) som angir sannsynligheten for A gitt at B har inntruffet.. Det motsatte er ubetinget sannsynlighet der sannsynlighetene ikke er avhengig av hverandre.. Se også. Statistikk; Sannsynlighet
 3. Betinget sannsynlighet Delt av: bjørn ove thue - Publisert: 01.09.2011 20:54 - Oppdatert: 01.09.2011 20:54. Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1. Video. kap 3.1: Betinget sannsynlighet. Rapporter. Læreplan i matematikk for realfag.
 4. En enkel eksempel på betinget sannsynlighet er sannsynligheten for at et kort trekkes fra en standard kortstokk er en konge. Det er totalt fire konger av 52 kort, og så sannsynligheten er bare 4 ⁄ 52. Relatert til denne beregningen er følgende spørsmål: Hva er sannsynligheten for at vi trekker en konge gitt at vi allerede har trukket et kort fra kortstokken, og det er et ess Her.
 5. I sannsynlighetsteori er betinget sannsynlighet et mål på sannsynligheten for en hendelse (noen spesiell situasjon som oppstår) gitt at en annen hendelse har skjedd. Hvis hendelsen av interesse er A og hendelsen B er kjent eller antatt å ha skjedd, skrives vanligvis den betingede sannsynligheten for A gitt B, eller sannsynligheten for A under betingelsen B som P ( A | B), eller noen gange
 6. For å finne betinget sannsynlighet, blir det kombinerte sannsynlighet for den første og andre arrangement dividert med sannsynligheten for den andre hendelsen. For eksempel, hvis det er 100 personer i et rom, 25 prosent av dem har både brunt hår og grønne øyne, og 40 prosent av dem har grønne øyne, den betingede sannsynlighet ville bli funnet ved å dividere 0,25 med 0,40
 7. De betinget sannsynlighet av en hendelse er sannsynligheten for at en begivenhet EN oppstår gitt at en annen hendelse B har allerede oppstått. Denne typen sannsynlighet beregnes ved å begrense prøveplass som vi bare jobber med B

Betinget sannsynlighet . 1.Vi kaster en vanlig spillternin. 6}. Det er kjent at resultatet er et liketall, det vil si undermengden A = {2, 4, 6}, og vi har en en betinget sannsynlighet. P(B|A). Gitt hendelse A, hva er sannsynligheten for hendelse B. Hva er sannsynligheten for at et av disse liketallene er delelig med 3 Masteroppgaven handler om ulike misoppfatninger elever på videregående skole har innen emnet betinget sannsynlighet. I teorien belyses misoppfatninger, feilslutninger og heuristikker med hovedvekt på betinget sannsynlighet. I oppgaven har jeg brukt mixed method, en blanding mellom kvantitativ og kvalitativ metode 9.3 Betinget sannsynlighet Her anbefaler jeg meget sterkt at dere lærer dere til å bruke tabeller og sannsynlighetstrær, slik det blir vist lenger ned! Reglene for betinget sannsynlighet er særlig aktuelle ved sammensatte hendelser og forsøk som PP.

Vi kan bruke variant 3 av definisjonen av betinget sannsynlighet til å løse oppgaven: P(A)=3/5. Hvis hendelse A intreffer, vil situasjonen før vi skal trekke andre kule være som i den nederste figuren, det er igjen 2 grønne og 2 røde Betinget sannsynlighet | 33.13. Uavhengige hendelser | 33.14. Produktsetningen for uavhengige hendelser | 33.15. Valgtre, total sannsynlighet og Bayes formel 33.1 Innledning Sannsynlighet er et nytt fagområder i matematikk. Grunnlaget ble lagt av Fermat og Pascal i 1654 og utviklingen har fortsatt til langt ut på 1900 tallet Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Erstatningretten behandler både betingelsene for erstatningsansvar og reglene for hvordan selve erstatningen skal beregnes (erstatningsutmålingen)

Betinget sannsynlighet - nkhansen

Regneregler for sannsynlighet - eStudie

Matematikk for realfag - Produktsetningen for uavhengige

gjøre rede for begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet, og utlede og anvende Bayes' setning på to hendelser drøfte kombinatoriske problemer knyttet til ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og bruke dette til å utlede regler for beregning av sannsynlighet En betinget eiendel er knyttet til en mulig rettighet for foretaket, avhengig av bestemte svarer til en sannsynlighet på nær 100 %. Rimelig sikkert RegnskapsStandard at en alternativ regnskapsføring er tillatt, gjelder følgende regler

matematikk.net • Se emne - Regler for betinget sannsynlighet

Betinget sannsynlighet er sannsynligheten for at noe skal skje gitt at en annen ting har skjedd. Notasjonen som brukes er (|) som angir sannsynligheten. betinget sannsynlighet - nkhansen - Betinget sannsynlighet 4 - Regler for sannsynlighet 4 - Bayes teorem 4 - Uavhengige begivenheter 5 - Telleregler: Kombinatorikk 5 Summenotasjon Betinget sannsynlighet - fra Aalen et al (2006) 26 Betinget sannsynlighet - def 3.9 • (Den betingede) sannsynligheten for B gitt A: • Vi omdefinerer utfallsrommet fra S til A. Bayes regel, diagnose og screening Tradisjonell 2*2 tabel Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 2: Betinget sannsynlighet og uavhengighet. 1 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 2 Betinget sannsynlighet og uavhengighet. Oppgave 1 I en urne ligger 3 grønne og 2 røde kuler. Vi skal trekke tilfeldig to av disse uten tilbakelegging Nye regler for en ytelse som omtales som betinget tjenestepensjon for personer født fra og med 1963. Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP. Ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963 for å kompensere for uheldige konsekvenser av det nye regelverket

Betinget skattefritak ved innløsning av festetomter . Etter gjeldende regler kan bortfester i 2006 få gevinst etter innløsning av tomt avsatt betinget skattefritt dersom festeren (innløseren) krever innløsning etter lov eller avtale, eller innløseren kunne krevd tvungen innløsning close. Velkommen til Skoleflix.dk! Del dine egne undervisningsvideoer eller upload dine favorit videoklip fra Youtube. Del gerne budskabet til andre lærere og elever

Sannsynlighet Cheat Sheet Matematikk feltet av sannsynlighet har sine egne regler, definisjoner, og de lover som du kan bruke til å finne sannsynligheten for utfall, hendelser eller kombinasjoner av utfall og hendelser. Å bestemme sannsynlighet, må du legge til eller trekke CPT = Betinget sannsynlighet tabell Ser du etter generell definisjon av CPT? CPT betyr Betinget sannsynlighet tabell. Vi er stolte over å liste akronym av CPT i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av CPT på engelsk: Betinget sannsynlighet tabell Jeg har merket kolonne A og B, og velger Betinget formatering fra Hjem-fanen i menyen. Så velger jeg Behandle regler i listen. Da får du opp skjermbildet i fig.1. Den viser formateringsreglene for Merket område, og gjelder altså kolonne A og B. Vi ser på de tre første formlene

Video: Hvordan bruke Bayes' teorem finne betinget sannsynlighet

Matematikk for realfag - Sannsynlighetsberegninger - NDLAPraktisk matematikk - Beregne sannsynligheter ved å bruke

Fortsett til du har bare en betinget formatering regel igjen . Velg den lille boksen ved siden av Gjelder for -feltet , som vil flytte markøren tilbake til Excel-regneark. 7 . Velg nøyaktig samme område av regnearket som du gjorde før du tok opp regler for betinget formatering manager Betinget sannsynlighet. 22. september 2012 av solen (Slettet) Anne, Katrine, Marie og Pernille er invitert på middag. Sannsynligheten for hvem som kommer er: P(A)=0,3 P(K)=0,5 P(M)=0,8 P(P)=0,9 De kommer uavhengig av hverandre. Til nå har. Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. KOMMISJONSFORORDNING «Betinget eiendel» er en mulig eiendel som oppstår av tidligere hendelser, men også en sannsynlighet for en strøm av ressurser som omfatter økonomiske fordeler ut fra foretaket for å gjøre opp denne plikten

Matematikk for realfag - Bayes' setning - NDL

Hvis funksjonen som del av en betinget formatering På samme vis som du kan styre resultatet via en Hvis-funksjon, kan også kreative varianter brukes som regler for betinget formatering. Ovenfor ble det brukt en eller-funksjon for vise om en fødselsdato var en helg Sannsynlighet Hovedområdet handler om sannsynlighetsregning som grunnlag for statistiske metoder som brukes for å skaffe informasjon om en populasjon på grunnlag av et tilfeldig utvalg. I tillegg omfatter hovedområdet uavhengighet og betinget sannsynlighet, ordnede og ikke-ordnede utvalg og binomiske og hypergeometriske sannsynlighetsmodeller Betinging er en fellesbetegnelse for de to læringsformene klassisk betinging og instrumentell (operant) betinging. I begge varianter antas læringen å foregå ved at det etableres forbindelser mellom stimuli (S-S læring) og/eller mellom stimuli og responser (S-R eller R-S læring). Forskjellen mellom 1P og 1T, er at T-matten er et mer omfattende fag (som regel går vi gjennom nytt stoff hver time) og undervisningen går mye fortere frem enn hva gjelder P-matten. Hvis du velger 1P på VG1, kan du fortsette med 2P eller S1 på VG2. Hvis du velger 1T på VG1, kan du fortsette med S1 eller R1 på VG2. På VG2 tilbyr vi 2P, S1. Alle filmene på denne nettsiden er nå lagt ut på Campus Inkrement, og filmene du finner på denne siden vil etterhvert bli tatt bort. Det anbefales derfor at du.

Eksponering for mikroorganismer, giftige gasser og plantevernmidler øker risikoen for luftveissjukdommer hos bønder og landbruksarbeidere. Tall fra STAMI viser at 73 prosent i yrkesgruppen bonde/fisker har opplevd å ha luktet og pustet inn ulike forurensninger i arbeidslufta i kortere eller. Betinget fengsel for rundhåndet kredittsjef (+) Men etter rettens vurdering er banklederens brudd på bankens interne regler så mange og så omfattende at banklederen «objektivt handlet mot bankens interesser». mindre sannsynlighet for å nå frem med krav om erstatning (+) Åtte etasjer med boliger, B&B, kino,. betinget sannsynlighet på engelsk. Vi har én oversettelse av betinget sannsynlighet i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. betinget sannsynlighet. conditional probability. Legg til ny oversettelse. Dine siste søk Bokstaven P kommer fra det franske ordet probabilité (sannsynlighet). I stedet for P skriver man ofte også Pr eller p. Den allmenne formelen for betinget sannsynlighet P(A|B) er. der P(A og B) er hendelsen hvor BÅDE A OG B inntreffer. Eksempel: De fem ansatte på en arbeidsplass er Åse 30 år, Jon 58 år, Anne 22 år, Karin 46 år og Henrik. Betinget sannsynlighet er sannsynligheten for at noe skal skje gitt at en annen ting har skjedd. Notasjonen som brukes er (|) som angir sannsynligheten for A gitt at B har inntruffet.. Det motsatte er ubetinget sannsynlighet der sannsynlighetene ikke er avhengig av hverandre

Betinget sannsynlighet

Du har nok vært borti betingede sannsynligheter allerede, men nå lærer du det mer grundig, og selve definisjonen brukes mer aktivt i R1-matte enn det du har gjort tidligere. I teorivideoene får du se de grunnleggende definisjonene og begrepene. I oppghavevideoene bruker vi disse tingene til å løse oppgaver. Betinget sannsynlighet kan virke forvirrende for mange mennesker, men det. Betinget sannsynlighet. Anders Sanne; Collateral Material; Powered by Mediasite - webcasting platfor Betinget sannsynlighet, eksempel: kunder, mult. setn. Betinget sannsynlighet, eksempel: kunder, mult. setn

Sannsynlighet - matematikk

Spørsmål om betinget sannsynlighet - 18/09/2009 13:43 Jeg er i ferd med å lese en artikkel der følgende formel skaper litt problemer for meg (noe forenklet): P(Y =1|T =1,d =1 Betinget sannsynlighet. Clara-Cecilie Günther; Powered by Mediasite - webcasting platfor En funksjon er en regel f som til ethvert tall Betinget sannsynlighet . Bayes teorem: Integrasjon. Definisjon. Integrasjon er en matematisk operasjon som utføres på en matematisk funksjon. Integrasjon er på mange måter det motsatte av derivasjon, og kalles i noen sammenhenger også for antiderivasjon Betinget sannsynlighet og den generelle produktsetningen Når vi trekker lapper fra en hatt, vil sannsynligheten for et utfall være avhengig av hva som som er trukket ut fra før. FooterHeaderIco Betinget sannsynlighet og den generelle produktsetningen Når vi skal finne sannsynligheten for at to avhengige hendelser skal skje, kan vi ikke bare multiplisere sannsynligheten for enkelthendelsene.

Betinget sannsynlighet - Wikipedi

SANNSYNLIGHET Sannsynlighetsregning går ut på å finne ut hvor sannsynlig det er at noe skal skje (hvor sannsynlig det er at en hendelse inntreffer). Sannsynlighet beskriver vi ofte med prosent mellom 0 og 100, eller et tall mellom 0 og 1, eller en ekte brøk Fellessannsynlighet vs betinget sannsynlighet. Før vi får til felles sannsynlighet og betinget sannsynlighet, bør vi vite mer om hendelser. Begivenhet. En hendelse er et sett utfall (ett eller flere) fra et eksperiment Betinget sannsynlighet. 22. oktober 2017 av moni43210 - Nivå: Vgs Oppgave 3.115 (c og d) og 3.116 (b og d) Med framgangsmåte takk ?? Vedlagt fil: image.jpg. Brukbart svar (0) Svar #1 23. oktober 2017 av Jørrian. Hva er problemet? Kan du laste opp hva du har prøvd. Please note that if you are under 18, you won't be able to access this site

Løsningsforslag, sannsynlighet - nkhansen

This is Betinget sannsynlighet by Senter for livslang læring on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Betinget forpliktelse De statlige regnskapsstandardene (SRS) inneholder regler om hvordan statlige virksomheter som følger disse, skal utarbeide og presentere sitt virksomhetsregnskap. Sannsynlighetsnivået så godt som sikkert svarer til en sannsynlighet på nær 100% For at fjerne en betinget formateringsregel skal vi benytte 'Ryd regler'. Ønsker du ikke at fjerne formateringen fra et helt ark, så markér cellerne som du ønsker at fjerne formateringen fra. 1: Gå ind under 'Betinget formatering' under fanen 'Hjem' - her vælger du 'Ryd regler'

Du kan tilpasse standard regler for betinget formatering etter behovene dine. Du kan endre sammenligningsoperatorer, terskler, farger og ikoner. Klikk i området som inneholder regelen for betinget formatering som du vil endre. Klikk på Betinget formatering på Hjem-fanen. Klikk på Behandle regler. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel Sannsynlighet kort. Sannsynlighet med kortstokk Sannsynlighet Innhold. Video: Sannsynlighet med kortstokk Prøv selv! Les først. Størst og minst sannsynlighet Tallrekker (tall opp til 100) Brøk som en andel Lær mer. Sannsynlighet som brøk Sjanse for å kaste en toer i Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium 18.6 Betinget sannsynlighet . Oppgave 18.60 a) PM J ( ) betyr sannsynligheten for at eleven har matematikk, gitt at eleven er jente. PGM ( ) betyr sannsynligheten for at eleven er gutt, gitt at eleven har matematikk. b) 9 ( ) 9 320 ( ) = = = ( ) 12 412 20

 • Vivino.
 • The black goat of the woods shub niggurath.
 • A7 sperrung.
 • Absurdgalleriet lista for høyt.
 • Grim kirke.
 • Sykdom i akvariet.
 • Audi s8 test.
 • Soppdrepende middel treverk.
 • Elektronisk trommesett barn.
 • Hvor lenge er kua drektig.
 • Huawei henger seg opp.
 • Schottel norge.
 • Sentralmaktene og de allierte.
 • Alexander the great statue.
 • Urfjellet på ski.
 • What is onedrive in windows.
 • Hotel hirschberg.
 • Oktoberfest berlin veranstalter.
 • Flodhest spiser.
 • Plakatramme ikea.
 • Perfect escape walkthrough.
 • Biff wellington trines matblogg.
 • Alternativ til keppra.
 • Grapefruitkernextrakt nebenwirkungen.
 • Wittbek trecker treck 2018.
 • Goldie hawn age.
 • Greve danmark.
 • Værhår katt vokser.
 • How many mph can usain bolt run.
 • Sachs dolmar motorsag.
 • سفارة مصر في اوسلو.
 • Megadeth merch.
 • Nike air presto fly.
 • Kleiner münsterländer oppdrett.
 • Lage passord på mappe windows 10.
 • Symptomer på sliten turbo.
 • Vfb spieler 2007.
 • Te butikk oslo city.
 • Indianerhøvding fjærpryd.
 • Powerpoint templates kostenlos.
 • Usb male to aux female.