Home

Jernalder bronsealder steinalder

Steinalder 10000 - 1800 f.Kr I Norge begynner steinalderen da de første menneskene kom til landet en stund etter istidens slutt for ca 12000 år siden, og varer frem til bronsealder, ca.1800 f. Kr. Steinalderen utgjør hele 8000 år av den tiden det har bodd folk her i landet Steinalderen avsluttes. Bruken av stein til ulike redskaper forbindes som regel med steinalderen, men steinredskaper ble brukt gjennom hele bronsealder (1700-500 f.Kr.) og halvveis ut i før­ro­mersk jernalder (500-200 f.Kr.). Etter hvert som jernet fikk større betydning, ble steinteknologien dår­lig­ere før den forsvant helt

Arkeologiske Tidsperioder Avdeling for kulturhistorie

nrk.no - Livet i Bronsealderen; nrk.no - Gårdstun fra bronsealderen; nrk.no (Skole) - Bronsealder og helleristninger; Krsitine Haukenes - Læringsfilm om bronsealderen; Erics omvendte klasserom - Steinalderen og bronsealderen; Mortimer Jones - Fra steinalder til jernalder. Bronsealder fra ca 10.00. Fylkeskonservatoren - Bronsealderen på List Jernalderen i Norge regnes som perioden mellom ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. Som kulturepoke regnes den fra slutten av bronsealderen til begynnelsen av historisk tid. Det vil si det tidsrommet fra jernet fortrenger bronsen som material i redskaper og våpen, og fram til skriftlige kilder (og ikke kun arkeologisk materiale) blir de vesentlige kilder for vår viten Tidslinje: Her er fakta om Bronsealder: Bronsealderen er en betegnelse på en periode i menneskets historie som fant sted mellom steinalderen (noen steder «kobberalderen») og jernalderen. Bronsealderen begynte da menneskene gikk over fra å lage sine verktøy av stein (som i steinalderen) til å lage noen av dem av bronse. Bronsealderen ble avløst a Merete Moe Henriksen bronsealder: rituell praksis (graver, kultplasser, depotfunn/offerfunn), bosetning, sosial organisasjon, landskapsutnyttelse Jernalderen i Norge er perioden fra cirka 500 før vår tidsregning til cirka 1050 etter vår tidsregning. Eldre jernalder regnes fra 500 fvt. til 550 evt. og yngre jernalder regnes fra 550 evt. til cirka 1050 evt. Jernalderen er den yngste av de forhistoriske tidsperiodene, og karakteriseres ved at jern i stor utstrekning ble nyttet til våpen og redskap

Steinalderen avsluttes - Norgeshistori

Samfunnsfag - bronse- og jernalder

fra jernalder, men det finnes også løsfunn eldre datmed langtering, s lik som funn av en flintdolk fra slutten av yngre steinalder og overgangen til yngre bronsealder (B12296). Figur 2. Lokaliteter på Lurane fra nærområdet, som sannsynligvis kan dateres til jernalder (ID 73540, 7652, 37043, 17041, 144822). Det er også gjort funn av en skålgropstein som kan dateres til bronsealder eller jenalder (ID 127255). I umiddelbar nærhet ligger en større rundhaug, 25 m i diameter med en markert fotkjede (ID 17041). Like ved siden av denne, ble det i 198 Steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder Du har helt sikkert hørt alle disse begrepene før, og du har like sikkert en ide om hva de innebærer, og kanskje har du også et indre bilde av hvordan menneskene levde i den enkelte perioden, hvordan de gikk kledd, hva de levde av og hvordan de ble styrt Steinalderen i Danmark dekker en svært lang periode. Jegersteinalderen, eller eldre steinalder, deles inn i paleolitikum, 2,4 mill. år-9300 år før vår tidsregning, mens mesolitikum er betegnelsen for perioden fra år 9300-3900 f.v.t. Bondesteinalder, også kalt neolitikum, er perioden fra 3900-1800 f.v.t

Langhusene fra den yngre steinalderen og bronsealderen ligner mye på tradisjonelle danske gårdshus. På grunnlag av seinere tiders byggeskikk og kunnskap om konstruksjonsprinsipper er det mulig å rekonstruere hvordan bronsealderbøndenes hus har sett ut. Fortidslandsbyen Landa ble oppført med de treskipede husene fra Forsandmoen som forbilde Norsk dokumentarserie. De første pionerene som kom til Norge etter istiden var noen tøffinger. Men livet i steinalderen var ikke bare slit. Arne Hjeltnes og Frode Iversen leter etter spor fra de som formet landet med stein, helleristninger og jern. De tester også bronsealderlurene i en søken etter fortidens musikkopplevelser. (3:8 I eldre jernalder var det kaldere og mer nedbør enn i bronsealderen. Klimaet var omtrent slik det er i dag. Breene begynte å vokse igjen, og skogen gikk ikke så høgt til fjells som før. Skogene bestod av lauvskog og furuskog og fortonte seg nok lysere og åpnere enn i dag. Helt i slutten av perioden kom grana til Trøndelag fra øst

4000-1800 f.Kr. Yngre steinalder. Jordbrukskultur breier seg i Sør-Noreg. 2000 f.Kr. Jordbruket hovudnæring i Sør-Noreg. Dei første gardane. 1800-500 f.Kr. Bronsealderen. Lagdelt samfunn med mektig høvdingklasse. Store gravrøyser. - Jordbruksristningar. - Havgåande båtar med padleårar. 500 f.Kr.-0 Keltisk jernalder. - Kjøligare. Tidlig jernalder (500 f.kr - 500 e.kr.) Merovingertiden (500-793) Vikingtiden (793-1066) Tidlig middelalder (1066-1130) med dyrkingslag som går tilbake til overgangen mellom yngre steinalder og eldre bronsealder. Det er veldig spennende dateringer, sier Foyn Skiftet fra det asymmetriske skip til det symmetriske skip synes at være foregått ved overgangen mellom bronsealder og eldre jernalder, ca. 500 f. Kr., hvor omformningsprosessen godt kan ha vært av lengre varighet, og kan have funnet sted i løpet av bronsealderens siste periode, mellom 700 og 500 f. Kr., hvor de to skipsformer kan ha eksistert side om side igjennom noen århundrer Steinalder Eldst er steinalderen, som dels i to: eldre steinalder fram til 3000 år før vår tidsregning og yngre steinalder fram til 1800 før vår tidsregning. Bronsealder Bronsealderen varer fram til 500 før vår tidsregning. Skillet mellom eldre og yngre bronsealder er ved 1000 år før vår tidsregning. Jernalder

Se også den generelle artikkelen om jernalderen. Jernalderen i Norge regnes som perioden mellom ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. Som kulturepoke regnes den fra slutten av bronsealderen til begynnelsen av historisk tid. Det vil si det tidsrommet fra jernet fortrenger bronsen som material i redskaper og våpen, og fram til skriftlige kilder (og ikke kun arkeologisk materiale) blir de vesentlige. I museets magasin og utstilling i Stavanger er det mange og betydelige funn fra kommunen; flintoldsaker fra eldre og yngre steinalder (som vitner om sterk kontakt til Danmark), sjeldne sverd fra bronsealder fra mellom-Europa, gullfunn fra eldre jernalder og rike graver fra vikingtid Bodø fra den eldre Steinalder til Bronsealder. Jens 11/14/2018 0 Jeg startet i forrige artikkel med å se på etableringen av Bodø by, sett i lyset av hvor viktig historie er i et kulturperspektiv - slik at man kan se helheten fra etableringen av byen og frem til i dag. Kultur handler egentlig om alt, om mennesker. Vi kaller perioden mellom 4000 og 1800 før Kristus yngre steinalder. Folk i Trøndelag lever som tidligere av jakt, fangst og fiske, men noe nytt er i ferd med å skje. Jordbruket gjør sitt inntog sørfra, det brer sakte om seg, og vi begynner å dyrke jorda og holde husdyr. Det er en gradvis overgang Arkeologer prøver å danne seg et bilde av hvordan mennesker bodde i bronsealderen. I Melhus i Sør-Trøndelag er det funnet deler av en bosetning fra denne perioden. Et hus fra bronsealderen.

Oppgavebloggen: Steinalder, bronsealder og jernalder

Jernalderen i Norge - Wikipedi

Bronsealder - Samfunnsfag, naturfag og RLE 3

Steinalderboplass med funn fra eldre og yngre steinalder samt bosetningsspor fra bronsealder og førromersk jernalder. Bie øvre, 13/3,4,22, Grimstad, Aust-Agder Jordbruksbosetting i bronsealder og førromersk jernalder på Kveøy i Nord-Norge Dyrkningsspor Det ble påvist tre dyrkningslag fra bronsealder, alle overleiret av erosjonsmasser og yngre dyrkningsavsetninger. Av disse er ett datert til slutten av eldre bronsealder (B), mens to er datert til yngre bronsealder (C og D) Tema: Fra steinalderen til jernalderen Mål: Eleven vet hvordan menneskene levde i steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Nivå: 4-5. trinn. Temat: Od epoki kamienia do epoki żelaza Cel: Uczeń wie, w jaki sposób żyli ludzie w epoce kamienia, brązu i żelaza. Poziom: Klasy 4-5. Tekst z listą słówek NOR POL oraz zadania. Polsk tekst med NOR POL ordliste og oppgave gen mellom eldre og yngre steinalder. Prosjektets problemstillinger som er knyttet til denne fasen, omfatter etableringen av bofasthet og framveksten av det tidligste jordbruket - neolittiseringsprosessen. Herunder kommer også den videre utviklingen i de påfølgende, forhistoriske periodene bronsealder og eldre jernalder

førromersk jernalder. I tillegg ble det funnet spor etter et hus som ikke ble datert, men Danmark allerede gjennom siste del av yngre steinalder og den eldste bronsealder. Når det gjelder selve hus-konstruksjonene, så er det stolpehull, kokegroper, rand-vegger osv Oppgaven vil ta for seg bruk i steinalder frem til jernalder og nyere tid. Nyere tid vil ikke få en like grundig gjennomgang i diskusjonskapittelet som de foregående periodene, men vil bl Steinalderen (ca. 10000-1800 f.Kr.) er tida før metalla vart tatt i bruk. Gjenstandar vart laget av flint og andre bergarter, men også av bein, gevir, treverk, anna organisk materiale og keramikk Bronsealderen: Fra 1700-500 før Kr. For første gang ble metall tatt i bruk. Metallteknologien gjør at det blir mulig å lage nye redskaper, som sverd og smykker. Gårdsdrift, jalt og fiske er fortsatt de viktigste næringsveiene. Med bronsealderen kom de første høvdingdømmene. Eldre jernalder: 500 før Kr. - 55

Steinalder- og bronsealderdagen 2015 / The Stone Age and Bronze Age Day 2015. mai 13, 2015 — 1 kommentar. arrangement, Bronsealder, drakt, håndverk, opplevelser, skinn, Steinalder. Steinalder- og bronsealderdagen / Stone Age and Bronze Age Day. april 26, 2013 — 0 kommentarer. Bronsealder, drakt, Jernalder, opplevelser, skinn, Steinalder Bronsealderen begynte da menneskene gikk over fra å lage sine verktøy av stein (som i steinalderen) til å lage noen av dem av bronse. Bronsealderen ble avløst a Helleristningene fra bronsealderen, som disse fra Hornesfeltet i Skjeberg i Østfold, forestiller i de fleste tilfeller skip eller båter - selv om de ofte befinner seg i det som i dag regnes som jordbruksland strekker seg fra midt i yngre bronsealder til midt i førromersk jernalder, ca. 750-200 f.Kr. Kokegropene er tolket som uttrykk for samme tradisjon, og trolig har dette området vært forbeholdt aktiviteter knyttet til kokegropene. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn i kokegropene

Eldre steinalder 5 Yngre steinalder 5 Bronsealder 7 Jernalder 8 Vikingtid 10 Middelalder 10 2. Kirker og kirkegårder 12 Middelalderkirker 13 Etterreformatoriske kirker 17 Arbeidskirker 18 Andre trossamfunn 19 Krematoriet 19 Kirkegårder og gravlunder 20 3. Landbruk 22 Kulturlandskap og bygninger 23 Gårder 26 Husmannsvesenet 28 Seterdrift 29. Robsrud-utgravningene har bidratt med funnmateriale som stammer fra eldre steinalder. Nedenfor skal vi fortelle om begge disse nyere funnene og deres betydning for forståelsen av Lørenskogs eldre historie, men først skal vi se nærmere på funn fra yngre steinalder og bronsealderen - som primært har vært utgangspunkt for det bildet av Lørenskogs forhistorie som tidligere er blitt tegnet Overgangen fra bronsealder til jernalder fant i Midtøsten sted ca. 1500 fvt., i Egypt i tidsrommet 1200-800 fvt., og i Kina i tidsrommet 700-500 fvt. I Mellom-Europa anslås overgangen til jernalder til 800-700 fvt., mens den i Norden først fant sted 200-300 år senere. I Afrika sør for Sahara fulgte jernalderen direkte etter. Det navnløse landet i nord : steinalder, bronsealder og jernalder i Norge, cirka 9000 f. Kr. til 793 e.Kr Steinalderen i Norge. De første menneskene som kom til Norge etter istiden, levde i små, nomadiske familier. Lukk. Regler for bruk av videoen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet

Del artikkel: - Husmaterialet fra bronsealderen kan gi oss et innblikk i hverdagslivet til folk for 2500 år siden, hvordan de bygget og levde Spor etter bygninger fra førromersk jernalder (500 f.Kr - 0) viser at folk fortsatte å bygge og bo i langhus av samme type som i yngre bronsealder (1100-500 f.Kr) Historiske perioder og arkeologiske perioder er tidsinndelinger som brukes i historiefaget for å skille melllom ulike stadier i historia. De historiske periodene begynner i nordisk sammenheng med middelalderen, mens alt før dette regnes som del av forhistorisk tid og er inndelt i arkeologiske perioder.. Typisk for periodene er at jo nærmere vi kommer vår egen tid, jo mer findelt blir de

Bronsealder og jernalder - eksperter - NTN

Bronsealderen ble avløst a ; Historisk tidslinje. BC = f.kr. Print; Norden. Eldre steinalder 10000 bc - 4000 bc. Yngre steinalder 4000 bc - 1800 bc. Bronsealderen 1800 bc - 500 bc. Eldre jernalder 500 bc - 550. jernalderen. Yngre jernalder 550 - 1050. 500 - 793 e.kr. kalles merovingertiden 793 - 1066 e.kr. kalles vikingtiden. Middelalder C34092. Hakke fra eldre steinalder; Rød-Østre, Søndeled, Risør k., Aust-Agder. Åpne Modelle Denne animasjonen viser øksens utvikling gjennom arkeologiske perioder Filed under Bronsealder, Jernalder, Middelalderen, Tegneseriefilm, Teknologihistorie, Germania er en tegneserie om dansk jernalder og noen av de Norsk nasjonalfølelse NRK Pensum Podcast Politisk historie Rekonstruksjon Renessansen Romerriket Salt Skip Slaver Statsdannelse Steinalderen Tegneserie Tidslinje Tuberkulose Undervisning. Eldre steinalder. Mesopotamia. Yngre steinalder. Bronsealderen. Hellas - de greske bystatene. Romerriket. Eldre jernalde... Features; Examples; Eldre steinalder 10000 bc - 4000 bc. Yngre steinalder 4000 bc - 1800 bc. Bronsealderen 1800 bc - 500 bc. Eldre jernalder 500 bc - 550. jernalderen. Yngre jernalder 550 - 1050. 500 - 793 e.kr. kalles.

Jernalderen i Norge - Store norske leksiko

Se lokale funn fra hele fortiden, steinalder, bronsealder (ny), jernalder, vikingtid (ny) og middelalderen. Les mer + x. 12. DES. Åpen julelunsj hos Kafé Ask og Embla. Kl. 11:30-15:00. Velkommen til åpen forhistorisk julelunsj på Arkeologisk museum og Jernaldergården Båtutvikling i Norden frå steinalder til jernalder. Foredrag med arkeolog/undervisningsleder Ole Mikal Olsen ved Bymuseet i Bergen. Han vil fortelle om båtutvikling over et tidsrom på nesten 10 000 år. De viktige kildene er arkeologiske funn og helleristninger med båtmotiv. Les mer. Pris fra kr. 100,-Pr. perso I dette vinduet skal du finne tabell m3 for oppslagsordet steinalder. 1 kulturperiode da redskaper og våpen hovedsakelig var laget av stein (I,1); jamfør bronsealder og jernalder Eldre jernalder er den første delen av den Norske jernalderen. Den inneholder tre mindre perioder kjent som Førromersk jernalder (500 f.Kr-0), romertid (0-400 e.Kr), og folkevandringstid (400-550 e.Kr) På Lund Store, Onsøy, Fredrikstad i Østfold undersøkte Kulturhistorisk museum i 2018 en liten lokalitet med kokegroper, udekorert keramikk, en slipt bergartsøks og spredte flintavslag. Utgravningen ble gjort i forbindelse med utvidelse av Onsøy Pukkverk. Boplassen var registrert som en steinalderboplass, men etter endt utgraving viser den seg å ha vært i bruk i bronsealder.

Registreringskortene for eldre jernalder, for steinalder og bronsealder og for yngre jernalder Magasinet for de forhistoriske samlingene ved Bergen Museum inneholder ca 150.000 enkeltgjenstander. Data om selve gjenstanden; mål, tilstand og funnsted, registreres elektronisk og danner utgangspunkt for en gjenstandsdatabase som hovedsakelig skal benyttes internt i magasinet Cumulus lærebok er en flergangsbok. Den har to hoveddeler; en for naturfag og en for samfunnsfag. Dette gir lærer og elev stor valgfrihet

2019-05-31T11:19:44+02:00 Riksantikvaren https://register.geonorge.no/kulturminner/kulturminnedatering/2000-2025/06e3cf3d-7223-4e5d-8ab1-05bfceaf3b5 Dette er den første boka i en serie, og den forteller om steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Kapitlene om steinalderen er delt inn i eldre og yngre steinalder. Du kan blant annet lese om hvor steinaldermenneskene bodde, hva de spiste, og om hvilket verktøy de hadde. Boka passer best for elever på mellom- og ungdomstrinnet STEINALDER: YNGRE STEINALDER : BRONSE-ALDER: ELDRE JERNALDER: YNGRE JERNALDER: 8000 f.Kr. - 3000 f.Kr. 3000 f.Kr - 1800 f.Kr: eldre bronsealder 1800-1000 f.Kr yngre bronsealder 1000-500 f.Kr. førromersk jernalder 500 f.Kr - Kr.f. romertid Kr.f - 400 Folkevandr-tid 400 - 600: merovinger-tid 600 - 80

Jernalder » 2 unike treff Arkeologisk Museum I Stavanger. Peder Klows gate 30 A, 4010 Stavanger. 51 83 26 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. bronsealder museum steinalder konferanse lokaler selskap kultur lokale utstilling møte maleri utstillinger møtelokaler seminar . Livesøk er av

FRA STEINALDER TIL JERNALDER - YouTub

 1. g. Helt i begynnelsen av bronsealderen var smykkene for det meste enkle og nesten helt uten dekor
 2. i en steinalder vinterhule. Det er vått, det er kald, med mat er det skral En får snerre og tute og ule. 2. Men når sola står rund og blid over sund, er det slutt med å klage og syte. Det er mangt som er godt, av stort og av smått i havets bunnløse gryte. 3. Det går mange slags dyr i skog og på myr og gliser med grådige kjefter
 3. Steinalder » 5 unike treff Arkeologisk Museum I Stavanger. Peder Klows gate 30 A, 4010 Stavanger. 51 83 26 00. museum utstillinger Forhistorie kulturhistorie jernalder bronsealder Stallobiedju saivu luondu Vuonnamarkanat hustufter offerplasser Sjøsamene graver . Livesøk er av

Yngre steinalder viser til siste delen av steinalderen, då dei fleste menneske blei bufaste jordbruksfolk.Tida er også kjend som bondesteinalderen, neolittisk tid eller neolitikum. Den yngre steinalderen var prega av «den neolittiske» eller «jordbruksrevolusjonen», ei gradvis endring frå jakt og sanking til dyrehald og dyrking av jorda som hovudnæringar når går jeg i fra bronsealderen til jernalderen? jeg har satt ut alle points i bronsealder forskningstreet, men vil helst ikke over til jernalder før pvp runda er over i tilfelle jeg ikke får med meg points i fra bronsealderen da. så tør ikke sette noe points i ernalder før jeg vet hva som skjer.. Start studying Steinalder, Bronsealder og Jernalder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Steinalder- og bronsealderdagen 2017 / Stone and Bronze Age Day 2017. mai 21, 2017 — 0 kommentarer. arrangement, Bronsealder, drakt, håndverk, opplevelser, Støping, Steinalder. Vått og grått, men flott på Steinalder- og bronsealderdag på Hordamuseet. mai 22, 2016 — 0 kommentarer. håndverk, skinn, Steinalder. Garvekurs / Tanning cours Leksikonet tar for seg tidlig norsk historie, fra steinalder til vikingtid. Gjennom tekst og bilder får leseren innblikk i steinalder, bronsealder og jernalder, funn og fortidsminner landet rundt, oldtidens fangst og jordbruk, kunst og håndverk og arkeologiens teori og metode

Jernalderen - Wikipedi

Bærum i yngre steinalder (4000-1800 f.Kr); I denne perioden holder klimaet seg fortsatt behagelig varmt og landhevningen tiltar. Havnivået holder seg mellom knappe 40 meter over dagens ved overgangen eldre til yngre steinalder og har falt til knappe15 meter ved overgangen til bronsealderen 2000 år senere. Dette innbærer a det definerte kulturmiljøet ligger automatisk fredete kulturminner fra jernalder og yngre bronsealder. I tillegg er det gjort gjenstandsfunn fra steinalder. Gårdstunene med kulturminner fra nyere tid og fornminnelokaliteter utgjør samlet sett et verdifullt kulturmiljø, selv om nærheten til eksisterende E6 trekker verdien noe ned I bronsealderen ble samfunnet mer organisert og lagdelt enn i steinalderen.Det vokste fram en «høvdingklasse» som hadde nære forbindelser med Sør-Skandinavia, og trolig lenger unna: Mange av motivene vi gjenkjenner fra norske og svenske helleristninger, opptrer også i Val Camonica i Brescia i Italia.Bosetningene ble mer permanente, og folk tok i bruk hest og ar

Erics omvendte klasserom - Steinalderen og bronsealderen; Mortimer Jones - Fra steinalder til jernalder. Bronsealder fra ca 10.00. Fylkeskonservatoren - Bronsealderen på Lista; BirkaViking - Nordic Bronze Age Lures 1700-500 BC Langhus steinalderen Langhuset - jordbrukernes sentrum i 3000 år - Norgeshistori . De fleste langhus er imidlertid ikke synlige over markoverflaten. og det er ikke en enhetlig kronologisk periode som er lik over alt. Overgangen fra bronsealder til jernalder fant i Midtøsten sted ca De eldste husene

Det navnløse landet i nord : steinalder, bronsealder og jernalder i Norge, cirka 9000 f.Kr. til 793 e.Kr. Jon Ewo ; illustrert av Alexander Wistin STEINALDER. BRONSEALDER. ELDRE JERNALDER: YNGRE JERNALDER . Ta kontakt for å skreddarsy eit formidlingsopplegg til ditt bruk. Ørjan Engedal Adr: 6953 Leirvik i Sogn | Tlf: 91 32 94 17. Steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Fra den tidligste tiden vi har spor fra, finner vi nesten bare redskaper av stein. Derfor kaller vi den steinalderen. Steinalderen varte i mange tusen år. Da menneskene lærte kunsten å lage og bruke metall, ble flere og finere ting bevart. Metall er ikke like holdbart som stein Haroshij: Ei oppverming etter normalframskrivinga i modellen vil gje Noreg i 2100 eit klima med temperaturar om lag som i høgmellomalderen, 4 grader høgare i nord, 2 grader høgare i sør.Framleis vil temperaturen liggja under overslaga for bronsealderen, då Noreg etter det Steinar Skjeseth skriv i Norge blir til, hadde eit middelhavsklima Bronsealder. For over 3000 år siden formet menneskene ved Karmsundet landskapet ved å bygge monumentale gravhauger. De bygget kjempehauger der det hellige hadde manifestert seg, og sola ble dyrket som en sentral guddom over store områder

Her finnes hustufter og gravhauger fra både steinalder og bronsealder. Hopper man noen tusen år fram i tid, til midten av 900-tallet, til Selva , der det lå et høvdingsete, eller slott eller kongsgård om man vil. Der bodde Håkon Grjotgardson jarl, som hadde herredømme over innseilingen til Trondheimen Tidlig eldre steinalder i Troms. Ut fra høyde over havet og sammensetning av gjenstandstyper, teknologi og råstoff ble det antatt at «Knausen» skulle dateres til preboreal tid (9500-8500 f.Kr). I Troms er bare en liten håndfull boplasser fra denne perioden arkeologisk undersøkte, og ingen av disse ligger nord for Tromsø Les mer om bronsealderen i Trøndelag som varte fra 1 800 til 500 før Kristus. Bronsealder - Trøndelag fylkeskommune Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din

Innlegg om Bronsealder skrevet av Hanne Madsen. Det er nylig disputert en doktorrand - Anne Lene Melheim - som utfordrer den forståelse at det ikke var kobbergruver i Norge i Bronsealderen I førromersk jernalder begynte folk å ta i bruk jern, mens de tidligere hadde brukt stein og bronse.I Norge kjennetegnes perioden mer av at bronsen forsvant, enn at jernet ble introdusert. Keltisk kultur var dominerende i denne perioden, og kelterne begynte å produsere jern allerede rundt 900 f.Kr. Når kelterne fikk jern, ble bronse mindre viktig, og folk i Norden kunne dermed i mindre. Steinalder Show sub menu. Eldre steinalder. Yngre steinalder. Tidlig Metalltid. Jernalder Show sub menu. Eldre jernalder Show sub menu. Yngre Jernalder Show sub menu. Merovingertiden. Vikingtiden. Middelalder. Førromersk jernalder. Førromers jernalder, også kjent som keltertid, hadde sin start fra ca. år 500 fvt. og frem til år null. Bronsealder i praksis Posted on 10 June, 2015 23 May, 2016 by Nina Simarud Lærer Nina Dyregrov forteller om hvordan de har jobbet seg igjennom bronsealderen med prosjektarbeid og praktisering steinalder. Med bakgrunn i disse funnene har en antatt at kulturlaget i Helleren hovedsakelig Vestlandet fra slutten av yngre bronsealder og utover i førromersk jernalder, kan forklares ut fra dette systemet. En del steder, særlig i gode jordbruksstrøk, ser en også at gårdene bl

Storyline om bronsealder på 3.trinn. Publisert: 21.9.2017 Endret: 5.11.2018. I uke 38 har 3.klasse storyline om bronsealderen. Mandag i uke 38 ble elevene kjent med hva som kjennetegnet perioden bronsealder. Så ble de delt inn i grupper på 4-5 personer og skulle lage seg et eget langhus, mennesker og husdyr.. 17. Fangstgroper og ledegjerder fra steinalder til jernalder i Elverum 299 (1994-1997) og Gråfjell-prosjektet (2003-2005). På Dokkfløy ble 38 groper undersøkt, fordelt på fem anlegg. I tillegg ble det funnet ledegjerde i myr mellom flere av gropene (Jacobsen 1989). På Gråfjell ble det undersøkt 35 groper fordelt på fire anleg Eldre steinalder Yngre steinalder Bronsealder Eldre jernalder Før-romersk jernalder Eldre jernalder Romertid Eldre jernalder Folkevandringstid Yngre jernalder Merovingertid Yngre jernalder Vikingtid Mellomalder 9000 f.Kr - 4000 f.Kr. 4000 f.Kr - 1800 f.Kr. 1800 f.Kr - 500 f.Kr. 500 f.Kr - Kristi fødsel Kristi fødsel - 400 e.Kr. 400 e.Kr. Steinalder - bronsealder <undefined> Stone Age - Bronze Age : Senneolitikum - bronsealder <undefined> Late Neolithic - Bronze Age : Bronsealder - jernalder <undefined> Bronze Age - Iron Age : Jernalder - middelalder <undefined> Iron Age - The Middle Ages : Yngre jernalder - middelalder <undefined> Younger/Late. Første spadestikk denne feltsesongen er tatt på Øvre Øksnevad i Klepp. Arkeologisk museum skal etter planen ha 22 arkeologer i sving fra nå og fram til høstmørket kommer, på 6 - 7 ulike prosjekter. Vi håper å finne spor etter bosetning fra steinalder, bronsealder, jernalder og vikingtid, det vil si at vi graver oss gjennom 6000 år med forhistorie i ulike deler av fylket

Vektlodd sylindrisk - Norges Metallsøkerforening | Museum

Foredraget Båtutvikling i Norden, frå steinalder til jernalder tek utgangspunkt i forhistoriske båtfunn og bergbilete. Båtfunna og det ikonografiske materialet er dei sentrale kjeldene for å skjøna korleis båten har utvikla seg frå pionerbusetjarane til og med vikingtida Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om steinalderen med lenker og bilder Bronsealderen er ei nemning på ein periode i menneskeslekta si historie som var mellom steinalderen (somme plassar koparalderen) og jernalderen.Perioden har fått namnet sitt fordi bronse var det mest avanserte materialet dei hadde for tilverking av reiskapar, våpen og smykke på den tida. Bronse er ei legering som består av ca. 90 % kopar og 10 % tinn Sammenbruddet ved den sene bronsealder har markert begynnelsen på hva som har blitt kalt for den gresk mørke tidsalder og som varte i mer enn 400 år. WikiMatrix Palassøkonomiene rundt Egeerhavet og i Anatolia, som karakteriserte den sene bronsealder , ble erstattet, etter et opphold, av isolerte landsbykulturer i det som kalles for den antikke mørke tidsalder NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018/21. Arkeologiske undersøkelser av steinalder- og jernalderlokaliteter i Havnvik i Kjørsvikbugen, Aure kommune, Møre og Romsda

12 Skilling 1764 Dansk Vestindia - NorgesPenning 1047-1066 Harald Hardråde - NorgesRyggknappfibel - Norges Metallsøkerforening | MuseumKonservering av maleri og polykrom skulpturSpinnehjul av bronse - Norges Metallsøkerforening | Museum
 • 6 continents.
 • Vårsøg hotell musters.
 • Manchester arena.
 • Kamille abonnement oppsigelse.
 • Fakta om skilpadde.
 • Kind aus kinderheim adoptieren.
 • Maxi cosi 2 way pearl isofix.
 • Hjerterytmeforstyrrelser årsak.
 • Montmartre amelie.
 • Jesse pinkman real life.
 • Koko kylie jenner.
 • Tsv husum öffnungszeiten.
 • Brandnertal schnee.
 • Haus kaufen apen.
 • Escape room nydalen.
 • Schloss engers veranstaltungen 2018.
 • Frihetspartiet i østerrike.
 • Immobilien ravensburg kaufen.
 • Bytte om på kolonner i excel.
 • Pizzeria rotenburg wümme.
 • Honda cr v iii.
 • Promotion synonym.
 • Høyt og lavt bergen priser.
 • Fotos vom negativ digitalisieren.
 • Tekking av tak.
 • Ikea åsane tilbud.
 • Ps4 controller prisjakt.
 • Buzz aldrin hvor ble det av deg i alt mylderet.
 • St mary's university.
 • Kabeltverrsnitt 32a.
 • Bügelperlen vorlagen disney.
 • Sony xperia tablet z3.
 • Velkommen sitat.
 • Ältester baum europas.
 • Tottenham hotspur 2016 17.
 • Hjertefrekvens barn.
 • Jordbær og blåbær smoothie.
 • Kronotex laminat pris.
 • Tiff vs jpeg.
 • Hva er produksjonsledelse.
 • Horisont åsane.