Home

Opprykk dosent

dosent - Store norske leksiko

Dosent er tittelen knyttet til en vitenskapelig stilling (et dosentur) ved et universitet eller en høyskole.Frem til 1985 var et dosentur ved et norsk universitet eller høyskole en vitenskapelig stilling på nivå under professor. Forskjellen mellom en dosent og en professor bestod vanligvis i at professoren måtte dokumentere større bredde og mer omfattende vitenskapelig produksjon enn. Veiledning for søknad om opprykk til dosent Juni 2007 (.PDF, 32 kB) Veiledning for deg som vil søke om opprykk til førstelektor November 2007 (.PDF, 57 kB) Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering om opprykk til førstelektor Desember 2006 (.PDF, 58 kB

Opprykksordninger - Universitets- og høgskoleråde

Reglene for opprykk til forsker SKO 1183 og dosent (lovdata.no) tilsvarer prosedyremessig i stor grad regler for professoropprykk (lovdata.no). Årlig søknadsfrist for forsker SKO 1183, jf. over. Doktorgradsopprykk/opprykk til førstestilling Nye regler for opprykk ved universiteter og høyskoler. Fra 15. september 2015 kan hver enkelt institusjon selv definere hva som kvalifiserer til opprykk. Det skjer som følge av endringer Kunnskapsdepartement har gjort i forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 01.09.201 Hvis en søknad om opprykk til professor eller dosent avslås, så må det gå minimum to år fra datoen Høyskolen Kristiania mottok søknaden, til søker kan fremme ny søknad [9]. Ventetiden gjelder også hvis søknaden trekkes etter at den formelt er levert inn Opprykk til dosent har større vekt på pedagogiske kvalifikasjoner og lavere krav til vitenskapelig kompetanse sammenlignet med opprykk til professor. Titlene førstelektor og dosent brukes mest ved høgskolene og de nye universitetene. — I toppen av akademia er ikke dosent det man leter etter

Sakkyndig utvalg - dosent. Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting og opprykk i dosentstillinger. Utvalget skal ha tre medlemmer med ett medlem fra universitet eller vitenskapelig høyskole med professorkompetanse på søkers fagområde og to medlemmer med dosentkompetanse på søkers fagområde Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger UHRs veiledende retningslinjer for opprykk til dosent og førstelektor UHRs nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse Statens personalhåndbok kap. 10.3 Forvaltningslove

Reglene for opprykk til dosent. Denne artikkelen gir ikke en korrekt fremstilling. I artikkelen står det: Opprykket til førstelektor og ny type dosent bygger på undervisningsmessige kvalifikasjoner, og er et alternativ til opprykk til stillinger som førsteamanuensis og professor, som bygger utelukkende på vitenskapelige kvalifikasjoner I styresak 54/2010 delegerte Universitetetsstyret til fakultetsstyrene og styret for Bergen Universitetsmuseum å nedsette en bedømmelseskomite i saker om opprykk til professor. Søknadsfristen for å søke opprykk til professor er 15. september hvert år. Når særlige grunner foreligger kan rektor godkjenne at fristen fravikes Opprykk frå førstelektor til dosent er heimla i lova om tilsetjingar i universitet og høgskular. I forskrifter om ansettelse og opprykk i undervisnings - og forskerstillinger kan ein lesa om kriterium, framgangsmåtar og overgangsordningar. I søknadsskrivinga er det viktig å knyta opp mot desse forskriftene. I tillegg til dette kan rettleiinga for medlemmer i vurderingskommisjonane o Vikram Kolmannskog, førsteamanuensis ved NGI siden 2015, har fått opprykk til dosent i gestaltterapi. En ekstern komite bestående av tre professorer gjorde den sakkyndige vurderingen av Vikram. «Komiteen er ikke kjent med at det finnes ‹professor/dosent i gestaltterapi› andre steder, faktisk i verden (via søk),» skriver de i rapporten som ble levert til NGI 4.mars

Så lenge professortittelen, den mest høythengende tittelen, så godt som utelukkende er basert på forskningsmeritter, vil utdanning aldri kunne få høy nok status eller prioritet. Pedagogisk kompetanse må få større fokus i professorløpet og vi mener god undervisning må være et absolutt krav for å få opprykk Ved opprykk til førstekompetanse vil du tildeles fire lønnstrinn, jf. styresak 24/98. Ved opprykk til professor/dosent vil du bli innplassert i lønnstrinn 75 / kr. 695 500 (per 1. mai 2018). Din leder har anledning til å komme med en anbefaling om endret lønnsplassering ved opprykk

Opprykk dosent - KUL

Ved opprykk til førstekompetanse vil du tildeles fire lønnstrinn, jf. styresak 24/98. Ved opprykk til professor/dosent vil du bli innplassert i minimum lønnstrinn 75/ kr 695 500 (per 1. mai 2018). Din leder har anledning til å komme med en anbefaling om endret lønnsplassering ved opprykk. HR-direktøren vedtar endelig lønnsplassering Førstelektor som ved søknad på stilling som dosent ved egen institusjon har fått enstemmig erklæring om utvilsom kompetanse som dosent på det fagområdet vedkommende er ansatt, kan gis opprykk. Gjeldende § 2-2 (12) blir ny § 2-3 (11) For å få opprykk er minimumskravet pedagogisk basiskompetanse. Dette kan dokumenteres enten gjennom at du kan vise til gjennomført kurs i UH-pedagogikk, eller gjennom en pedagogisk mappe som gjenspeiler et tilsvarende kompetansenivå. For professor og dosent stilles det tilleggskrav

Inga H. Andreassen har fått opprykk til dosent; Dosent Inga H. Andreassen er ansatt ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Marthe Seljeset Berg-Olsen. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Publisert 20.06.18 - 18:18. Endra 22.06.18 - 06:00 Tilleggskrav til stilling som professor og dosent. I tillegg til krav om utdanningsfaglig basiskompetanse gjelder følgende krav for ansettelse og opprykk til stilling som professor og dosent: Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid 16. april 2016 sendte jeg inn en søknad om opprykk fra førstelektor til dosent. Det ble nedsatt et sakkyndig utvalg, og rundt månedsskiftet august/september fikk jeg vite hva utvalget svarte: det hadde konkludert - enstemmig og utvilsomt, som forskriften krever - at jeg har tilstrekkelig kompetanse til å få opprykket Hanne Kristin Tuntland har fått opprykk til dosent Forskarkarrieren til Hanne Kristin Tuntland ved Institutt for helse og funksjon begynte med innføring av kvardagsrehabilitering i Voss kommune. Dette temaet jobbar ho også med som dosent Opprykk til dosent. Leif Inge Tjelta har blitt tildelt personlig opprykk til dosent i idrett. Del artikkel: Leif Inge Tjelta har lærerutdanning, grunnfag i psykologi, rådgiverutdanning og hovedfag i idrett fra Norges idrettshøgskole. Han har.

Nyttig informasjon før du søker opprykk

Da har jeg levert min søknad om opprykk til dosent. Det er mange som spør hva en dosent er, og forenklet kan man si at dosent blir man når man ikke har doktorgrad. Likevel har det vært slikt at noen av de som har fullført en doktorgrad, ønsker å bli dosent, om de velger å ha en karriere hvor en stor del av denne ikke handler om forskning Og dei kjem ikkje til å få det heller. Om vi skulle ta frå dei høvet til å søkje opprykk til dosent: Kva skal vi tilby dei då? Eg kjenner mange ved høgskulen som jobbar hardt og som ønskjer opprykk, og dette har også med lønn å gjere, seier Glosvik - Det innebærer et ansvar å få opprykk til dosent. Kravene til egen FoU-produksjon øker, men man har også et ansvar for å bidra med støtte i andres FoU-arbeid. Siden mitt dosentur er knyttet til karriereveiledning, håper jeg at det kan bidra til å styrke det karrierefaglige forsknings- og utviklingsarbeidet i Norge

Dosent - Wikipedi

Tone Kringeland har fått opprykk til dosent. - Hun fyller utvilsomt kravene som gjelder for opprykk til dosent, skriver det sakkyndige utvalget som har vurdert Kringeland sitt arbeid. Tone Kringeland. Det var i forrige møte i HSH sitt tilsettingsutvalg at Tone Kringeland fikk opprykk som dosent Opprykk - hvilken vei vil du gå? Bloggen er under utvikling 21.12.14 Faglig ansvarlig er førstelektor og studieleder Vibeke Bjarnø Denne bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning Ved opprykk skal kompetansen være innenfor fagområdet for stillingen som søkeren er tilsatt i på søknadstidspunktet. Arbeider på andre fagområder kan telle med, men vektlegges ut fra hva de sier om kompetansen for å drive forskning og undervisning på det aktuelle fagområdet Kapittel 2: Framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-1. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor § 2-2. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som dosent § 2-3 Personlig opprykk til professor/dosent etter kompetanse - ordinær søknadsrunde 2014. Fristen for å søke opprykk til professor/dosent etter kompetanse i den ordinære søknadsrunden er også i år 15. september. Søknad med alle nødvendige vedlegg leveres til ditt institutt i 5 eksemplarer

Opprykksreglement - Forskerforbunde

Kompetanseopprykk - For ansatte - Universitetet i Osl

Hensikten er å oppnå opprykk fra universitetslektor til førstelektor, fra førstelektor til dosent eller fra førsteamanuensis til professor. Søkere må ha en bakgrunn som gjør at de kan kvalifisere seg for opprykk innen undervisnings- eller forskerstilling ved IE-fakultetet i løpet av fire år Tone Kringeland ny dosent i HSH. Tone Kringeland har fått opprykk til dosent. - Hun fyller utvilsomt kravene som gjelder for opprykk til dosent, skriver det sakkyndige utvalget som har vurdert Kringeland sitt arbeid Tiltredelse etter avtale 9.1.2 Prosedyrer ved opprykk til dosent. Fast tilsatt førstelektor med minst halv stilling som ved søknad på stilling som dosent ved UiO har fått enstemmig erklæring om utvilsom kompetanse som dosent på det fagområdet vedkommende er tilsatt, kan gis opprykk uten ny bedømmelse av fakultetet/musee Høgskulen i Volda ønskjer å markere dei som har oppnådd fagleg opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, professor eller dosent ved å invitere til ein festmiddag. Markeringa for åra 2016 - 2018 vart gjort med eit arrangement på Rekkedal Gjestehus torsdag 24. januar 2019 Dosent erstatter undervisningsdosent som tittel. Opprykket foretas på grunnlag av universitets- og høgskoleloven § 6-3 (6), hvor det er fastsatt at departementet kan gi forskrift om framgangsmåte og kriterier for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling

Utskrift fra Lovdata - 18.11.2019 15:49 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Side 3 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 6-3 sjette ledd Opprykk skjer på initiativ fra den enkelte faglige tilsatte og er basert på den enkeltes kvalifikasjoner. (førstelektor - dosent) er begrunnet i behovet for ulik kompetanse. Det er viktig at de to karriereveiene fremstår klarere og at regelverket understøtter dette. Departementet foreslår at forskriften endres på følgende punkter Opprykk skjer på initiativ fra den enkelte faglige tilsatte og er basert på den enkeltes kvalifikasjoner. dosent) er begrunnet i behovet . for ulik kompetanse. Det er viktig at de to karriereveiene fremstår klarere og at regelverket understøtter dette. Departementet foreslår at forskriften endres på følgende punkter Nils Tore Gram Økland har fått opprykk til dosent. - Han har ein omfattande og imponerande produksjon av forskings- og utviklingsarbeid som for det meste er på høgt nivå retta mot yrkesfeltet, skriv det sakkyndige utvalet som har vurdert Økland sin kompetanse Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/1532 Dosent /1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

dosent opprykk i lovdata. Forelesningen: Motivasjon og planlegging Viktig for alle forskere å bli sett. Gratulerer! Dere er blitt sett! At dere får tilbud om mentor programmet viser stor tillit og støtte fra ledelsen (institutt, fakultet, og Universitet) og at de tror og håper at dere vil bli professorer. Men hvorfor er du egentlig her Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 691 400 - 813 400 bto pr år, kode 1532 dosent kr 691 400 - 813 400 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 - 667 200 bro pr år, kode 1198 førstelektor kr 552 800 - 667 200. Utdanning; Juridisk embetseksamen 1988. Årsstudium i pedagogikk 1994. Bevilling som advokat 1994. Opprykk til førstelektor 2004. Opprykk til dosent 201 I 2005 søkte jeg opprykk til førstelektor med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid, og i 2012 søkte jeg opprykk til toppstillingen dosent, også da med vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid. Begge deler er fagfellevurderte stillinger, med kunstnere på høyt nivå i kommisjonen Turid Aarseth (60) fikk opprykk til professor i vilkår for profesjonsutøving i helse- Fortsett å lese Her er høgskolens nye professorer - og én dosent! → Alex Krumer Ansettelse BEINTA Í JÁKUPSSTOVU Bjørn Guvåg Carlos Sousa Dosent Gissur Erlingsson Høgskolestyret Opprykk Professor Stig Ole Johannessen Turid Aarset

Utdanning og opprykk: Dosent (Professor) (2016) Førstelektor (Associated professor) (2008) Høgskolepedagogikk (HINT) (2005) Cand. Polit i sosiologi (NTNU) (1997) Forskning og utvikling Tematisk oversikt over FoU-prosjekter - hovedområder . Barnehagen i et rettighetsperspekti Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger • Vi tror forslaget kan gjøre at forskjellen på dosent og professor bli utvannet, og dermed kunne bli et insentiv til ikke å ta doktorgrad, eller ta graden sent og opprykk i undervisnings- 1og forskerstillinger» . For høyskolelektor, universitetslektor, førsteamanuensis og professor er kravet likelydende - «dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning»

Lektor med opprykk har ett års tilleggsutdanning i forhold til lektor. Lektor er fem år inkl pedagogikk. _____ Litt av problemet her er at adjunkt med opprykk også er fem år. (dvs 100 vekttall fra gammelt av), mens lektor var 120 og opprykket var 140. (og de måtte ha hovedfag) nå har vi fått inn mastergradene som lager kluss. Hvorfor har ølbrygging blitt så populært? Forbrukerinspektørene prøver brygge eget øl og deltar i NM i hjemmebrygging. Men å reklamere for øl og vin er forbudt i Norge. Hvordan markedsfører man da alkoholdige produkter? Forbrukerinspektørene onsdag 5. marks kl 194 For ansettelse som professor / dosent / førsteamanuensis må du dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå, jf. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger. Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse Per Tore Granrusten har fått opprykk som dosent. Den sakkyndige komitéen som bedømte Granrustens dosentsøknad la blant annet vekt på at han i så stor grad er praksis- og profesjonsnær. Per Tore Granrusten ved DMMH har fått opprykk til dosent, blant annet på grunnlag av sin forskning på barnehageledelse Turid Aarseth (60) fikk opprykk til professor i vilkår for profesjonsutøving i helse- og sosialtjenesten. Aarseth har vært ansatt ved høgskolen i 32 år. Les mer om hennes arbeid på Cristin. Bjørn Guvåg (65) ble ansatt som dosent i organisasjonsfag. Guvåg har jobbet ved HiMolde i 38 år, og på Cristin kan man lese mer om hans arbeid

 1. Last ned Kvalifisering, tid og lønn.En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer i universitets- og høgskolesektoren. Rapport 2/2017. Oppsummering. I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er ansatt i universitets- og høyskolesektoren
 2. Dosent. Førstelektor: HiOA, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning. Dosent fra 1.3.17 på bakgrunn av søknad til sakkyndig utvalg, jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Førstelektor fra 1.12.06 på bakgrunn av søknad til sakkyndig utvalg, jfr
 3. Kriterier for ansettelse i stilling som dosent fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-3. Opprykksordning fra førstelektor til dosent ble innført sommeren 2007. Reidar Østerhaug er den første ved universitetet som får tittelen dosent etter ny ordning
 4. ger i muligheten til å søke opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor
 5. Som dosent er du best på disse tingene, sier hun. - Hvorfor er det da viktig for deg å være professor i stedet? - For det første var jeg dosent med doktorgrad, og jeg ble dosent fordi universitetet trengte en person i en toppstilling i hørelære så jeg søkte opprykk til dosent i 2015
 6. Førstelektor-dosent veien er like viktig for fagutvikling og forskning innen vernepleiere som det den mer kjente førsteamanuensis-professor veien er. Allikevel er det mye som tyder på at det er få utenfor utdanningsinstitusjonene som vet hva en førstelektor er og hvordan man kan oppnå slik kompetanse
 7. Regler for opprykk til forsker kode 1183 §1 . Disse regler gjelder for forsker 1109 og 1110 i fast statlig stilling/åremålsstilling - og i eksternt finansiert stilling hvor tilsettingsforholdet har en varlighet på 3 år eller mer utover søknadstidspunktet - som søker om opprykk til forsker 1183 på grunnlag av kompetanseerklæring
Arvid Karl Birkeland har fått opprykk til dosent

KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Jobbnorge ID: 193979 Om Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving leverer undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning og masterprogrammet i realfagenes didaktikk. Instituttet har mye ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole og. dosent (1 ) Førstelektorer som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling ved statlige universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler under lov om universiteter og høyskoler, kan SØke om opprykk til dosent etter reglene i denne forskriften. Ved privat Ideen er å simulere opprykksprosessen, ved at kvinnene utformer en søknad om opprykk til professor eller dosent. Søknaden blir bedømt av en person som vurderer hvor mye de har igjen til opprykk. Kvinner venter lenge

Kompetanseopprykk for vitenskapelig ansatte - For ansatte

og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Etter Lov om universiteter og høyskoler kapittel 6 § 6-3 (3) skal ansettelse eller opprykk i undervisnings- og forskerstilling skje etter en sakkyndig bedømmelse. 1. professor/dosent innen tre år, når utlysningsteksten åpner for dette. 5 førsteamanuenser kan søke om opprykk til dosent. Pål har dok-torgrad og var førsteamanuensis. At han likevel ble utnevnt til dosent, løfter fram Påls allsidighet. Gjennom dosentstillinger er det mulighet for å synliggjøre at akademia verdsetter utviklings-kompetanse, formidlingsevne og god undervisningspraksis Ved opprykk til førsteamanuensis, førstelektor, dosent og professor tilstås normalt minimum et lønnsopprykk på 2 lønnstrinn. I særlige tilfeller kan arbeidsgiver, etter avtale med de tillitsvalgte innrømme ytterligere lønnstrinn. Ved vurderingen om det foreligger slike særlige tilfelle Karrierevegen lektor-førstelektor-dosent er ikkje utmeisla på den same måten. Førstelektor er ei opprykksstilling. Ein lektor kan etter visse kriteria søkje opprykk på grunnlag av eigenkvalifisering. Opp-rykkssøknaden blir vurdert av ein kommisjon, men det følgjer ingen akademisk grad med. Dosentvurderinga er til liks med professorvur Søknad om opprykk til førstelektor og dosent følger samme prosedyrer med hensyn til dokumentasjon og sakkyndig kommisjon som ved opprykk til førsteamanuensis og professor. Ingen «lettvint» vei Dette er med andre ord ingen «lettvint» karrierevei, men fordrer en annen, og bredere type kompetanse enn det tradisjonelle førsteamanuensis - professor-løpet

Du kan bli professor ved å søke opprykk fra en stilling som førsteamanuensis eller ved å søke på en utlyst professorstilling. Doktorgradsstudier tilbys innen alle fagfelt, og ved en rekke studiesteder. Ofte er doktorgradskandidater ansatt som stipendiat. Oversikt over utdanning. Se forskrift om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinge eller ved søknad om opprykk til førstelektor, førsteamanuensis , dosent eller professor. Retningslinjene gjelder ikke for vurdering av søkere til stipendiatstillinger. Overordnet disse retningslinjer er bestemmelsene i -Lov om universiteter og høyskoler § 6 -Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2 Transcript Undervisningskompetanse, krav ved tilsetting og opprykk fra førstelektor til dosent • til førsteamanuensis og førstelektor, til høyskolelektor • • Fra 2010 har hver institusjon fått ansvar for kompetansevurderinger ved søknader fra egne ansatte om opprykk til professor (§ 2.1)

4.4 Opprykk for førstelektor til dosent Det er anledning til å søke opprykk for førstelektor til dosent. Instituttet oppnevner sakkyndig komite som foretar kompetansevurderingen. Instituttstyret godkjenner kompetanse-erklæringen. Opprykket gis med virkning fra første dag i måneden etter at søknaden er innlevert Om vi regner med de som allerede var på vei til opprykk når vi satte i gang, har vi nå bortimot ti flere kvinner i professor- og dosentstillinger, sier Rice. Siden 2010 har Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø (UiT) gitt kvinner mulighet til å kvalifisere seg til professor eller dosent raskere enn de ellers ville gjort

Informasjonsmøte om opprykk til professor og dosent ved UiT . Seksjon for personal og organisasjon (SPOR) ønsker at universitetets kandidater til å søke opprykk til professor eller dosent skal få informasjon og inspirasjon til arbeidet med å skrive søknad om opprykk Denne bloggen er utviklet som en digital søknad om opprykk til dosent, med de nødvendige vedlegg og produkt. Search. Search for: Text Widget. This is a text widget, which allows you to add text or HTML to your sidebar. You can use them to display text, links, images, HTML, or a combination of these

Nye regler for opprykk ved universiteter og høyskoler

Dosent-satsingen. Gjennom flere samlinger i løpet av året som har gått, har 15 førstelektorer møtt hverandre jevnlig i arbeidet med å kvalifisere seg for opprykk til dosenter. I universitets- og høgskolesystemet i Norge er en dosent og. en professor likestilte I 2006 fikk førstelektorer mulighet til å søke opprykk til dosent, som samtidig endret stillingsbetegnelse fra undervisningsdosent til dosent. Denne nye dosentstillingen er ikke identisk med den tidligere universitetsstillingen som dosent som ble avskaffet i 1985, og som ikke hadde noe særskilt pedagogisk fokus

Opprykk til førstestilling og opprykk til professor og dosent For regler og lønnsfastsettelse ved personlig opprykk vises det til dokumentet lønnsplassering ved personlig opprykk i undervisnings og forskerstillinger, behandlet i AU den 07.04.2016 og til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Ordningen med opprykk i undervisnings- og forskerstillinger har bidratt til kompetanseheving i UH-sektoren fordi den har vært et incitament for det faglige personalet til å kvalifisere seg for stilling på høyere nivå. Opprykk skjer på initiativ fra den enkelte faglige tilsatte og er basert på den enkeltes kvalifikasjoner Et nytt kvalifiseringsprogram for opprykk til dosent og professor som er åpent både for menn og kvinner er etablert og var oppe som en orienteringssak i høgskolestyret på HSN 16. juni. Det nye programmet er finansiert av høgskolens egne midler Dosent Arne Orvik, Fakultet for medisin og helsevitenskap. Dosent Per Johan Ramberg, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Førsteamanuensis Detlef Blankenburg. Fakultet for ingeniørvitenskap, Tillitsvalgt Tord Mjøsund Talmo, Forskerforbundet. Tillitsvalgt Rune Sætre, Tekna (vara Ronny Kjelsberg, NTL, har møtt på alle møter

Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1013 Professor/1532 Dosent, ltr. 74 - 82 pt. kr. 691 400 - 860 300 brutto per år, eller 1011 Førsteamanuensis/1198 Førstelektor, ltr. 66 - 74, pt. kr. 594 400 - 691 400, eller 1008 Høgskolelektor, ltr. 56 - 68, pt. kr. 496 100 - 615 900 avhengig av kvalifikasjoner Opprykk til dosent (SKO 1532) etter kompetanse innen fagområdet spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk . Framlegg. Bedømmelse. Veileder dosentopprykk. Søknad med vedleg Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet teatervitenskap - søker Keld Hyldig og S 86/18 Opprykk til dosent - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet japansk lingvistikk - Benedicte Mosby Irgens utdelt i møtet. Fakultetsstyret godkjente behandling av S 85/18 og S 86/18 i møtet. Én sak til eventuelt Dosent Jan Ove Ulstein. Styrevedtaket. I samsvar med innstillinga frå høgskuledirektøren gjorde styret ved Høgskulen i Volda følgjande samrøystes vedtak: Birger Løvlie får godkjent personleg opprykk med tittel og løn som dosent i nyare norsk kyrkje- og kristendomshistorie, med verknad frå 1.7.2008

utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetjing og opprykk, og Diku ser behov for at forskifta vert tydeleggjort. Vi støttar NOKUT sine forslag om endra ordlyd, oppbygging og struktur i § 1-2 og § 1-4 , og synes det i all hovudsak bidreg til ei tydelegare forskrift. Vidare vil vi kommentere hovudpunkta i høyringsbrevet: 1 Personlig opprykk til dosent (SKO 1532) etter kompetanse innen fagområdet norsk som andrespråk (NOAS) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier . Fremlegg. Bedømmelseskomitéens vurdering av 30.01.2018. Søkerens CV, publikasjonsliste og søknad. Veiledning dosentoppryk opprykk til førstelektor, og som vil kunne søke om opprykk i løpet av to år. Det vil bli organisert veiledning og mentorordning for dosentkvalifisering. Ansvarlig for oppfølging av de som får dosentstipend er dosent Hilde Traavik. Tiltak for at flere av våre ansatte kan bli professo

In the following I refer to a sample of international publications. One level 2, the rest on level 1. For a full list of publications, see Cristin. Gamification: Beyond badges and competition, in ICT in Educational Design - Process, Materials, Resources, Volume 10, p. 73-83, ISBN 978-83-7842-259-4, (In English), with co-authors Godejord, Beata Joanna; and Sigurdardottir, Helga, 2016. Fortrinnsretten gjelder bl.a. ikke ved ansettelse i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis eller førstelektor, og som søker om annen fast ansettelse eller opprykk, skal det foretas ny bedømmelse basert på de ordinære vitenskapelige,.

Førstelektorstillingen som alternativ karrierevei 5 des 2016. Prosjektet skal resultere i et notat til Kunnskapsdepartementet. Notatet skal gi en oversikt over antallet førstelektorstillinger i universitets- og høgskolesektoren sammenlignet med andre stillingskategorier, fordelt på institusjoner, fagområder og profesjonsutdanninger, og gi en oversikt over utviklingen over tid Alle søkere til førstestillinger og professorstillinger blir vurdert av en sakkyndig komité i tråd med beskrivelsen i stillingsutlysningen (§ 6-3(2)), og kvalifikasjonskravene til disse stillingene er fastsatt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (FOR-2006-02-09-129) HHS - Opprykk til dosent i organisasjons- og ledelsesfag - Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Sak: Dok.: I, 19/05129-4 Kompetansevurdering til dosent Journaldato: 19.03.2020 Tilgangskode: Offl § 25 første ledd Avskrevet: 13.03.2020 Klasse: Saksbehandler: Dok. dato: Arkivdel: Persona

Opprykk Høyskolen Kristiani

HS 8/14 Ettersendt saksframlegg 2 - Søknad om opprykk til dosent - oppnevning av bedømmelsekomite X HS 9/14 Opprykk til professor X HS 10/14 Opprykk til professor X HS 11/14 Tilsetting i professor II-stilling i sang X HS 12/14 Tilsetting i professorat i kammermusikk X .. Eiendomsmegleren er utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og kommer ut i seks utgaver årlig

Traavik opprykk til dosent i norsk fra 1. mai 2015. Styret endra vedtaket i tråd med reglane for opprykk. Opprykk gjeld frå datoen søknaden er innlevert , og fatta følgjande . Vedtak: Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førstelekto og undervisningsstillinger, som universitetslektor, førstelektor og dosent. Prinsippene for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse bør være lik for disse stillingskategoriene. Ny forskrift fastsetter endrede kompetansekrav for ansettelse og opprykk for stilling som førsteamanuensis og professor - Vi er midt i prosessen med å utforme ny handlingsplan for likestilling. Ett av tiltakene vi kommer til å satse på, er tilbud om prøveevaluering for kvinner i førstestillinger , forteller Curt Rice, prorektor ved Universitetet i Tromsø til nettsiden Kjønnsbalanse i forskning.Kvinnene blir oppfordret til å utforme en søknad om opprykk til professor eller dosent

Dosent eller professor? Hilde Blix har gjort et «siderykk

Fra universitetslektor via førstelektor til dosent i. Veien fra førstelektor til dosent - hva kreves? ii. Konsekvenser av faglige ambisjoner iii. «Veiledning for søknad om opprykk til dosent» (UHRs veiledning) Andre tema som kan diskuteres 12. Universitetssamfunnet a. Organisering, kultur, tradisjoner b. Primæroppgaver c. Kollegium og. til dosent, han vil søke opprykk til førstelektor før terminen. Han har ikke tidligere hatt forskningstermin siden ansettelse i 1997. Fokuset for arbeidet i forskningsterminen er vurdering. Ett hovedområde vil være digital vurdering av eksamen og det å undersøke ulike vurderingsforme opprykk til professor/dosent og det skal gis veiledning og tilrettelegging for gjennomføringen av dette. Enhetsleder og Strategiske sentre for forskning (SSF) Bruk av positiv særbehandling som et virkemiddel dersom ett kjønn er underrepresentert, når to kandidater er likt eller tilnærmet likt kvalifisert. Enhetsleder i samarbeid med H

Sakkyndig utvalg Personalforvaltning - Tilsat

Kenneth dro fra Åråsen på stillingen 4-0: - Jeg må være historiens mest uheldige Start-supporter - Jeg ble først litt uvel, men nå er jeg lykkelig, sier Start-supporter Kenneth Andresen etter han gikk glipp av Starts elleville comeback på Åråsen I den akademiske verden er en stilling som professor et vanlig karrieremål, og siden det sjelden utlyses professorater, er muligheten til å søke om opprykk den vanligste veien dit. Det gjelder både i Norge og Sverige, skjønt svenskene - i det minste ved de store universitetene - har lagt lista for opprykk høyere enn de nasjonale minimumskravene i Norge

Idar Alfred Johannessen har blitt dosent - Høgskulen påDere er stjerner på deres felt! | ergoterapiergoterapiDosent- og professorløpene må slås sammenDosent eller professor? Hilde Blix har gjort et «siderykk»Heidra opprykk og doktorgrad
 • Sparkjøp festdrakt herre.
 • Nsg hordaland.
 • Asko oppvaskmaskin test.
 • Scampi helse.
 • Dbd perks english.
 • Muskelbristning lår rehab.
 • Steganographie bild entschlüsseln.
 • Creep on guitar.
 • Bygge hus budsjett boligpartner.
 • Wohnungsbaugenossenschaft ketteler recklinghausen eg recklinghausen.
 • Svimmel og vondt i øynene.
 • Trump rating today.
 • Xanthelasmen bilder.
 • Proffcom lønn.
 • Wii u konsoll elkjøp.
 • Søren kierkegaard eksistensialisme.
 • Får lastbilar köra om på motorväg.
 • Salzburg hotel altstadt.
 • Kvede frø.
 • Blue color hex code.
 • Wellness wochenende gutschein ohne termin.
 • Alpene østerrike sommer.
 • Debattartikkel om mobilbruk i skolen.
 • Klær 1700 tallet.
 • Sachs dolmar motorsag.
 • Rudi rockt kiel.
 • Redactiesommen 8 antwoorden.
 • Gutenberg kiel.
 • Uniforme dela seleccion mexicana para dream league soccer 2017.
 • Kindertheater piccolo.
 • Kochkurs berlin mitte.
 • Wahoo elemnt pris.
 • Cmore apple tv 4.
 • Eleven number.
 • Kampen for tilværelsen sesong 3.
 • Trassenheide hotel.
 • Renovierungsbedürftige wohnung innsbruck.
 • Civil rights.
 • Wdr 2 gast heute.
 • Pseudomonas aeruginosa urin.
 • Abba mamma mia film.