Home

Vitenskapelig artikkel

Hva er en vitenskapelig artikkel? - in

Vurder om artikkelen presenterer ny kunnskap. Tenk selv og vær kritisk! Andre nyttige kilder og verktøy for å vurdere en forskningsartikkel: Hva er en vitenskapelig artikkel? Lerdal, A. (2012) 'Forskningsartikkel, eller fagartikkel', Sykepleien (2), s. 72-73. [Online](Hentet: 03.05.2016 Vitenskapelige artikler om ADHD, Tourettes syndrom, autisme, narkolepsi. Med norske sammendrag. Artikler der NevSoms ansatte har vært involvert, sortert på diagnosene ADHD, autisme, narkolepsi og Tourettes syndrom Ledende vitenskapelige tidsskrift for sosialt arbeid, barnevern og vernepleie. JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser 3. april 2020: Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut. Les mer. Åpen tilgang og forlagsavtaler. 3. april 2020: Register over publiseringskanaler merker tidsskrifter med UNIT ikon når det er del av en norsk lisensavtale med forlaget

Nyeste vitenskapelige artikler. Noe å lære av. Immunsupprimert kvinne i 20-årene med magesmerter og utflod. Medisinen i bilder. Skabbgang under eit dermatoskop. Medisinen i bilder. Skabbmidd. Noe å lære av. En mann i 50-årene med økende motoriske svingninger, søvnvansker og mental endring Vitenskapelig artikkel Faktorer som henger sammen med økt risiko for arbeidsuførhet blant personer utsatt for seksuelle overgrep i barndommen Iris M. Steine , Gjesteforsker, UC Berkeley, California, USA; Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Vitenskapelig publisering er publiseringen av vitenskapelige resultater på grunnlag av studier.Vitenskapelig publisering skiller seg både i innhold og i metode fra publisering av for eksempel skjønnlitteratur eller populærvitenskap.Innholdsmessig er forskjellen at en vitenskapelig publikasjon må inneholde funn eller tolkninger som representerer ny kunnskap Vitenskapelige artikler vurderes av minst to eksterne fagfeller som har særlig kompetanse og forskningserfaring på det aktuelle fagområdet og/eller på metoden som er anvendt. Ergoterapeuten har status som et Open Access tidsskrift i registeret til Norsk senter for forskningsdata (NSD) En FAG i praksis-artikkel skal vise bioingeniørfaget fra forfatterens ståsted og gjerne skape debatt. Flere sider av faget kan belyses, for eksempel valg av utstyr og metoder, vurdering av prosedyrer, mindre studier som ikke oppfyller kravene til vitenskapelige artikler, yrkesetikk og administrative strategier Nevn ulike typer artikler. Nevn noen sjangertrekk som er felles for alle slags artikler. Artikler kan ha ulike formål. Gi eksempler! Hvor synlig er forfatteren i. en leksikonartikkel; en vitenskapelig fagartikkel; en aviskommentar ; Hva betyr ordet å resonnere? Hvilke krav stiller vi til den vitenskapelige artikkelen? Hva er en popularisert. Sykepleien Forskning publiserer vitenskapelige artikler som samsvarer med dette målet. Sykepleien Forskning henvender seg til utøvende helsepersonell, studenter på alle nivåer og forskere for å bidra til at den publiserte kunnskapen leses og benyttes i fagutvikling samt teoretisk og empirisk forskning

En vitenskapelig artikkel bidrar med ny kunnskap innen et felt og er basert på anerkjente forskningsmetoder. I tillegg er artikkelen anonymt fagfellevurdert. Prosessen med fagfellevurdering og eventuelle revisjoner av manuset kan ta inntil et år, men dette varierer Han gjorde en studie der han genererte falske vitenskapelige artikler med et innhold uten vitenskapelig mening og med åpenbare feil og mangler. Disse ble sendt ut til over 300 åpen tilgang-tidsskrifter. Over 150 av tidsskriftene aksepterte for publisering nesten uten tegn til kvalitetskontroll eller fagfellevurdering

Hva er en vitenskapelig artikkel? - Biblioteke

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift og serier (ISSN) 1: 3: Artikkel i antologi (ikke ISSN) 0,7: 1: Monografi: 5: 8: For en publikasjon med tilknytning til mer enn én institusjon beregnes publiseringspoeng slik: Beregn totalt antall forfatterandeler i publikasjonen Vitenskapelige artikler har stort sett samme oppbygning og det finnes klare regler for hvilke deler en vitenskapelig artikkel skal bestå av, og hvilken informasjon som skal med i de ulike delene. En vitenskapelig artikkel er bygd opp på følgende måte: 1. Tittel 2. Abstrakt 3. Innledning 4. Metode 5. Resultat 6..

Vitenskapelig artikkel: En vitenskapelig artikkel kalles også forskningsartikkel. Det er en detaljert redegjørelse for alt som har blitt gjort for å komme fram til de påståtte resultatene. Det er et dokument forskeren eller forskerne skriver etter de har utført forskningen sin og kommet fram til resultatene sine Det er et krav til forskere at vi skal publisere vitenskapelige artikler, eller forskningsartikler, i internasjonale tidsskrifter. De fleste som leser artikler i disse tidsskriftene, er også forskere, som bruker artiklene som bakgrunn for egen forskning, og som referanser i egne artikler Vitenskapelig artikkel. Dataene hentes fra Cristin (Current Research Information System In Norway) Publikasjonsbasen forteller deg hvor noe er publisert. Flere publikasjoner er også tilgjengelig i fulltekst og kan lastes ned. Publikasjoner som ikke foreligger i fulltekstversjon, må bestilles fra utgiver

Vitenskapelige artikler — Landslaget for norskundervisnin

 1. Sjekklister. Det er utarbeidet sjekklister som gjør det lettere å kritisk vurdere den metodiske kvaliteten i vitenskapelige artikler. Ulike spørsmål krever ulike forskningsmetoder, og du må derfor bruke sjekklister som passer forskningsmetoden i den enkelte artikkelen
 2. dre arbeide enn en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift
 3. Målet med Utdanningsforskning.no er å gjøre forskningen på utdanningsfeltet tilgjengelig for dem som trenger den. Alle artiklene du finner på vår nettside vil ha gode vitenskapelige og forskningsfaglige kvaliteter. På denne siden kan du lese om artikkeltypen fagfellevurdert artikkel
 4. Stikkord: vitenskapelig artikkel Eksamensfeber på Øya! av Anja Johansen på 7. oktober 2019 i Akademisk skriving , Arrangement , Litteratursøk , Referansehåndtering , Studier med 1 Kommenta

Vitenskapelig artikkel Tidsskrift for Norsk psykologforenin

 1. Vitenskapelige artikler og bøker publiseres av forskere for å offentliggjøre nye forskningsresultater. En vitenskapelig artikkel er som oftest publisert i et vitenskapelig tidsskrift som utgis av et forlag eller en organisasjon, men kan også være publisert i en antologi (en artikkelsamling med redaktør)
 2. Vitenskap er systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning. Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte, for naturvitenskap
 3. En vitenskapelig artikkel presenterer resultater fra forskningsprosjekter. Forskerne presenterer som regel enten data fra egne undersøkelser (empiriske studier) eller presenterer og tolker litteraturen på et bestemt område (litteraturstudier). Som regel vil også empirisk
 4. Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? •Innledning Her presenteres temaet. Start med litt bakgrunnsinformasjon Problemstillingen skal også komme tydelig frem •Materialer og metode Her presenteres fremgangsmåten for studiet/eksperimentet. Hva har vi gjort? Hva har vi brukt av utstyr har vi brukt? Hvor? Når? Noen skal kunne gjenta denn
 5. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang
 6. Vitenskapelige artikler. Oppdatert 11. oktober 2020. Fagfellevurderte vitenskapelige artikler basert på egen forskning. Undheim, M. (2020). «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 165-177
 7. • En vitenskapelig artikkel krever bruk av referanser • Tidligere publiserte originalartikler, bøker og nettsteder • Sjekk alltid det nyeste innen ditt tema/fagfelt, for eksempel i PubMed 13 14 Referanselisten utarbeides etter Vancouver-modellen: • I teksten oppgis referansens nummer i parentes • Referansene nummerere

En vitenskapelig artikkel om hvordan man skal forebygge spredning av HIV og AIDS i Norge. Bokmål. Forebygging av narkotika. Inneholder fakta om forebygging, skremmenda fakta og undervisning om narkotika. Bokmål. Forfatterportrett av Arne Berggren. Forfatterportrett. Vitenskapelige artikler/kapitler som ikke var med i tidligere utgaver av en vitenskapelig antologi kan rapporteres hvis de for øvrig oppfyller kriteriene for vitenskapelig publisering. 6. Kreditering av institusjonsadresser og forfatterandeler. Kun forfatterrollen i en publikasjon skal krediteres

Hva skiller fagartikkel fra forskningsartikkel? / What is

Under finner du vitenskapelige artikler av NIKUs forskere utgitt i perioden juli-september 2020. Lista oppdateres jevnlig. Du finner en fullstendig oversikt over NIKUs vitenskapelige artikler i den norske forskningsdatabasen Cristin.. Hunting Stories in Scandinavian Rock Art (Oxford Journal of Archaeology); Okkupasjonens krigsminner (Heimen); The 'garden city' in the green infrastructure. Artikkelen er en av de vanligste sakprosasjangrene, både i skolen og i arbeids- og samfunnsliv. Den er en typisk skriftlig sjanger der kravet om saklighet står sentralt. Vi finner ulike varianter av artikkelen i bøker, aviser, tidsskrifter, oppslagsverk og brosjyrer - på papir og på nett Ansettelsesvilkår for vitenskapelige assistenter. Ansettelsesvilkårene for vitenskapelige assistenter er nedfelt i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialist kandidat § 1-4 (lovdata.no).; Stipendiater og ferdige ph.d.-kandidater kan ikke arbeide som vitenskapelig assistent..

Behandlingen er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1 på grunnlag av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som skal stå i et rimelig forhold til det mål som søkes oppnådd, være forenlig med det grunnleggende innholdet i retten til vern. En vitenskapelig artikkel, derimot, kan lett dras sammen I en god artikkel bør du finne et klart og tydelig formål på slutten av introduksjonen. I tillegg bør formålet være presentert i abstractet (sammendraget) I vedlegg 1 er definisjon av vitenskapelig publisering gjengitt

Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 9. 190 s. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 9b, 849 s. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 7. 138 s I tillegg anbefaler vi at du går grundig igjennom sjekklisten som passer forskningsmetoden i artikkelen du skal vurdere. Sjekklister for å lære og øve på kritisk vurdering. Sjekklistene nedenfor er laget som pedagogiske verktøy for å lære kritisk vurdering av vitenskapelige artikler FAG vitensKaPelig artiKKel beider i privat praksis, kan ha bidratt til tilgang til feltet og til «innsideforståelse». Nærheten til feltet kan imidlertid represen-tere en fare for at den kritiske avstanden går tapt. At en kollega forsker på ens profesjo-nelle utvikling vil kunne gi en opplevelse av «å bli kikket i kortene», noe som vil. Vitenskapelige artikler - fagartikler. Manuskripter sendes til: Redaktøren, Den norske tannlegeforenings Tidende. Bidrag til den faglige delen av tidsskriftet kan hentes fra alle felter innen odontologien, teoretisk og praktisk, men artiklene bør være av allmenn interesse for norske tannleger

Vitenskapelige artikler - Oslo universitetssykehu

Vitenskapelig publisering er en av grunnpilarene i forskningen. Det fungerer omtrent slik: Etter at et team av forskere har fullført en studie, skriver de en vitenskapelig artikkel om metodene og resultatene, og sender den inn til et vitenskapelig tidsskrift Slik kommunikasjon skjer i stor grad gjennom vitenskapelige tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering. Fagfellevurdering sikrer at kunnskapen faget til enhver tid baseres på er kvalitetssikret. Eksperter vurderer som regel artikler uten vederlag. Sammendrag fra fagfellevurderte artikler samles i søkbare databaser Vitenskapelig artikkel. Dataene hentes fra Cristin (Current Research Information System In Norway) Publikasjonsbasen forteller deg hvor noe er publisert. Flere publikasjoner er også tilgjengelig i fulltekst og kan lastes ned. Publikasjoner som ikke foreligger i fulltekstversjon, må bestilles fra utgiver Vitenskapelige artikler Vitenskapelige artikler skal normalt ikke overskride 5000 ord, eksklusive sammendrag, referanseliste og eventuelle tabeller. Innsendingen for vitenskapelig artikkel skal inneholde følgende: Tittel (gjerne kort og poengtert) Sammendrag på hovedspråk, maks 180 or Vitenskapelige artikler. Demonstration of Optimal Control of Post- Combustion Caputure Processes. In the DOCPCC project model-based control solutions for amine based CO₂ capture plants are developed and demonstrated at TCM and at the Tiller site in Trondheim

En rekke vitenskapelige artikler er publisert fra MIDIA-prosjektet. 2019. Kahrs CR, Chuda K, Tapia G, Stene LC, Mårild K, Rasmussen T, Rønningen KS, Lundin KEA, Kramna L, Cinek O, Størdal K. Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort Alt i alt kan denne klassifiseringen av vitenskapelige metoder i henhold til hva de brukes til i forskning, oppsummeres på to måter. Først har du forskningsmetoder. Dette betyr alle de empiriske metodene, den analytisk-syntetiske metoden, den historisk-logiske metoden, den genetiske metoden, og systematiseringen av informasjon Vitenskapelig dokumentasjon «Vitenskapelig dokumentasjon» er basert på studier eller undersøkelser utført etter vitenskapelig metode. Den vitenskapelige metoden består av to deler - å samle, observere og måle informasjon, og så formulere hypoteser basert på det man har samlet, observert og målt Vitenskapelig artikkel Hva er en vitenskapelig artikkel: Vitenskapelig artikkel er en akademisk publikasjon av deklarert forfatterskap som presenterer og diskuterer resultater, ideer, metoder, teknikker og prosesser produsert i en bestemt vitenskapelig forskning produsert av de forskjellige kunnskapsområdene Utgitt vitenskapelige fagbøker og artikler innenfor danning, sosialisering, relasjonsutvikling og sosial- og emosjonell læring. Publisert 10.05.2017 Hentet fra Nord Universitet. Tema. Profesjonsforskning. Høgskole og universitet. Skoleutvikling. Relaterte artikler Kan vi.

Fonteneforskning.no - vitenskapelige artikler, debatt og ..

 1. FAG vitEnsKapElig artiKKEl hus. Privatklinikkene er imidlertid regulert av helsepersonelloven, paragraf 13, der det understrekes at markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være «forsvarlig, nøk-tern og saklig». I lys av dette mener vi det er betimelig å undersøke følgende problemstil-ling: Hvordan informeres det om fedmekirurg
 2. For noen land er denne faktoren av større betydning enn for andre. I tillegg bidrar en generell økning i omfanget av internasjonal sampublisering til at de enkelte lands relative bidrag til hver artikkel synker (se delkapittel 6.3). Tabell 6.1a Vitenskapelig publisering i 2019 i utvalgte land (over 10 000 artikler i 2019). Antall og prosent
 3. Om få dager har Stine Jensen sine siste eksamener på masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT, og kan dermed snart kalle seg jurist. Man kan si hun har lagt et godt grunnlag for karrieren. Stine har allerede fått jobb på advoktabyrå, fikk karakteren A på masteroppgaven, og i tillegg har hun fått godkjent en vitenskapelig artikkel basert på.
 4. Hei, Vi skal finne frem en vitenskapelig artikkel ift. den avdelingen vi er på i praksis ( karkirugisk avdeling). Er det noen som kan komme med forslag om vitenskapelig artikkel eller sider hvor de har
 5. Vitenskapelig artikkel om Medisinstart publisert. På tampen av 2019 ble resultatene fra Medisinstart-studien publisert i tidsskriftet International Journal of Pharmacy Practice
 6. FZJUELICH, JINR, IFE, IFIN HH, MOLDOVA Vitenskapelig artikkel. Prompt Gamma Shielding of Neutron Guides from Ray-Tracing Monte Carlo Simulations. Kolevatov, Rodion. 2020, Journal of Surface Investigation. IFE Vitenskapelig artikkel. Enhancing giant magnetocaloric effect near room temperature by inducing magnetostructural coupling in Cu-doped.
 7. Vitenskapelig kunnskap er det fond av kunnskaper vi har i form av data, fakta, kjensgjerninger, beskrivelser, lovmessigheter, forklaringer, teorier osv., og som er testet og begr unnet ved hjelp av vitenskapelige metoder. Det er kunnskap vi finner i vitenskapelige lærebøker, artikler, avhandlinger osv
Julia Isabell Djuvsland | Universitetet i Bergen

Vitenskapelige artikler skal ikke overskride 5000 ord, ikke inkludert sammendrag, tabeller og figurer. Essay begrenses til 3000 ord. Krav til manuskript. Tittelside som beskriver type manuskript, antall ord, manuskriptets tittel, en forkortet versjon av tittel, navn og adresse til korresponderende forfatter, navn og e-postadresser til samtlige. Vitenskapelig publisering. Faglige ved Handelshøyskolen BI er med på å sette agendaen innenfor en rekke bransjer. Et stort antall vitenskapelige artikler blir publisert hvert år. På denne siden finner du en oversikt over BIs vitenskapelige produksjon På listen over toppledelse med registrerte vitenskapelige publiseringer står også to rektorer - Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen og Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge. De står begge som forfattere av én vitenskapelig artikkel hver

Publiseringskanaler NSD - Norsk senter for forskningsdat

Studien viser blant annet at vitenskapelige artikler med lange titler siteres sjeldnere enn artikler med kortere titler, skriver Times Higher Education. Kolon hjelper. Studien viser at siteringer synker signifikant med lengden på titlene, og effekten er særlig sterk innenfor fagfeltene medisin, biologi og fysikk Vitenskapelig publisering er grunnlaget for mye av den faglige aktiviteten vår. Store forlagshus eier rettighetene til mesteparten av de nyere vitenskapelige publikasjonene, og prisene øker. Det er nå en diskusjon om brukerne skal ha fri tilgang til vitenskapelige artikler FAG vitEnsKapElig artiKKEl Deltagerne i IG var i tillegg utfordret til å delta i et balansetreningsprogram. Oppleg-get besto av en ukentlig individuell trening og en gruppetrening sammen med ansvarlig fysioterapeut, samt tre ukentlige gåturer og tre balanseøkter som egentrening (seks øvel-ser fra OTAGO programmet) (9), (Tabell 2). Variable IMRAD er et akronym som beskriver oppbygningen av en vitenskapelig artikkel. Bokstavene står for: Innledning Materiale og metode Resultater og (engelsk: And) Diskusjon Den stringente strukturen vokste fram i 1930-årene, fikk stor utbredelse etter andre verdenskrig og ble etter hvert enerådende innen medisinsk publisering. IMRAD-strukturen bygger på spørsmålene som skal besvares i.

Eystein Sverre Husebye | Universitetet i Bergen

Tidsskrift for Den norske legeforenin

Han har blant annet skrevet artikler om plagiering og annen form for vitenskapelig uredelighet. Vinther har vært aktiv i internasjonalt samarbeid om fremme av god vitenskapelig praksis og håndtering av vitenskapelig uredelighet, og er nestleder av The European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) Arbeidet er et vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk. Eksempler: En bok, en avhandling, en artikkel eller en illustrasjon. Offentlige dokumenter er ikke beskyttet av opphavsrett. Arbeidet må være et originalt, kreativt verk (et åndsverk). Det må være resultat av egen skapende innsats

Kjetil Søreide | Universitetet i Bergen

Når NTNU-styret møtes torsdag 29. oktober, er ett av temaene på sakslista ansettelse av instituttledere og utforming av utlysningstekst. NTNU åpner for å gjøre unntak fra regelen om vitenskapelig førstekompetanse hos instituttledere. Men flere professorer UA har snakket med, mener det er en. Fant du ikke det du lette etter? Meld feil og forbedringsforslag til: NTNU Hjel En vitenskapelig artikkel: - Inneholder ny viten - Har referanseliste, forskningen skal være etterprøvbar - Er fagfellevurdert, dvs andre forskere har kvalitetssikret innholdet --Artiklene registreres i databaser og blir søkbare. Trykk her for å se aktuielle databaser for sosialfag som blioteket har tilgang til Sjekk vitenskapelig artikkel oversettelser til Tyrkisk. Se gjennom eksempler på vitenskapelig artikkel oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk vitenskapelig artikkel oversettelse i ordboken norsk bokmål - tysk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

 1. Vitenskapelige artikler Her finner du alle de vitenskapelige artiklene som våre forskere har bidratt med til Norges nasjonale forskningsinformasjonssystem, Cristin. Du kan også lete etter artikler og rapporter i publikasjonsdatabasen
 2. Bestill vurderingseksemplarer. Da er håndboken Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen? akkurat noe for deg. Gjennom et lettlest språk og praktiske eksempler følger forfatteren deg trinnvis gjennom den vitenskapelige artikkelens sjanger og krav til struktur og innhold.. Målgruppen for boken er studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå som skriver artikkelbaserte oppgaver
 3. Kontroll og godkjenning av hver enkelt artikkel/adressering gjøres av klinikkenes superbrukere (se liste nedenfor) på vegne av OUS. Dette gjelder tellende (poenggivende) vitenskapelig publisering. Forskere som også ønsker å registrere annen publisering og formidling kan gjøre dette selv i Cristin-systemet

En vitenskapelig artikkel er basert på en studie eller et forskningsprosjekt, og har som mål å videreformidle ny fagkunnskap. En vitenskapelig artikkel kan også være en beskrivelse av resultater fra en systematisk gjennomgang av flere studier på et spesielt tema (litteraturstudie) Vitenskapelige artikler. Lærere som støtter elevene faglig trives bedre på jobben En av tre lærere sier de utvikler seg innen faglig støtte til elevene. Lærerne som opplevde fremgang er mer fornøyde med jobben og opplever mindre stress, viser en ny studie. God klasseledelse henger sammen med. Nyheter og innsikt om vitenskapelige artikler. Exploring fMRI: tolerance, fatigue, comfort, user-friendliness The authors of this study have taken a closer look at functional magnetic resonance imaging from the volunteers' perspective in relation to tolerance, fatigue, comfort and user-friendliness

vITENSKAPElIg ARTIKKEl Epublish ahead of print. Artikkelen vil også bli publisert i Fysioterapeuten nr. 2/13. FYSIOTERAPEUTEN 2/13 Epublish ahead of print Bruk av PSFS som verktøy i anamneseopptak kan bidra til å sikre at pasienten involveres i vurderinge ARTIKLER FRA VÅRE EIERE. De nasjonale forskningsetiske komiteene. Kan vitenskap avgjøre valget i USA? Nordlandsforskning - Det er godt å være gammel på bygda. Universitetet i Oslo. Hvordan går det med barna som overlever ondartet hjernesvulst Hvordan skrive en artikkel? Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende. Heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere. Før du begynner med skrivingen: Finn gode kilder etter hva du ønsker å skrive om. Det er viktig med gode kilder for å bygge gode påstander og argumenter

Artikkel 6. Behandlingens lovlighet ; Artikkel 7. Vilkår for samtykke ; Artikkel 8. Vilkår for barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester ; Artikkel 9. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger ; Artikkel 10. Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser ; Artikkel 11 Vitenskapelige tidsskrift. Sentrale vitenskapelige tidsskrift med artikler innen kunst- og kulturfag. Flere fagtidsskrift har også en avdeling med fagfellevurderte artikler. Acta Didactica Nasjonalt tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid Den vitenskapelige revolusjonen | Artikkel I artikkelen gjøres det rede for den vitenskapelige revolusjon samt viktige figurer knyttet til temaet. Personer som det redegjøres for i forbindelse med emnet er blant annet Aristoteles, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler og Galileo Galilei Vitenskapelig artikkel . Antall ord: 4787 . Tittel: Teknologi i Samhandlingsreformen. Utfordringer ved implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kommunehelsetjenesten. Kort tittel: Teknologi i Samhandlingsreformen . Korresponderende forfatter: Universitetslektor Jeanette Huemer, epostadresse: VITENSKAPELIG ARTIKKEL 104 Norsklæreren • LNU 40 år • vitenskapelig artikkel. 105 1 2017 gave. Spørsmålet i tittelen er svært aktuelt fordi fleire bokmålsklassar rundt om i landet, blant anna i Bergen, nå prøver ut tidleg start med skriving på nynorsk

Eivind Meland | Universitetet i BergenAna Lorena Ruano | Universitetet i Bergen

Video: Vitenskapelig publisering - Wikipedi

Taffeland – WikipediaIguanidae – Wikipedia

Hva er en vitenskapelig artikkel? • presentere ny (økt) innsikt • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den • være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver 1 Vitenskapelig artikkel: Tittel: Registreres psykiatriske pasienters barn i elektronisk pasientjournal? Antall ord i artikkel: 3023 (uten referanser og figurer). Antall figurer i artikkel: 2, inkludert i hovedfil, sist i dokumentet. Forkortet tittel: Barn med psykisk syke foreldre. Forfattere: 1, 2Charlotte Reedtz1, Lisbeth Mørch og Camilla Lauritzen1. Indikatoren brukes til å beregne poeng for vitenskapelige publikasjoner (f.eks artikler i tidsskrifter, antologier eller monografier) som danner utgangspunkt for den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene Antallet norske vitenskapelige artikler med åpen tilgang er nesten tredoblet i perioden 2013-2019. Antallet utgjorde 6 400 i 2013, og har steget år for år til 17 200 i 2019. Til sammenligning økte det totale antallet artikler med knapt 40 prosent i samme periode. En stadig større andel av den norske publiseringen er dermed åpent.

 • Stadt bottrop ummelden.
 • Kletterhalle nürnberg preise.
 • Åpningstider sverige påsken 2018.
 • Hyra diaskanner.
 • Pier 15 facebook.
 • Passbild schablone kinder.
 • Hanna abom.
 • Hugo boss kjole.
 • Angus t jones height.
 • Mat i münchen.
 • Franka potente mann.
 • Tilhengerfeste bil traktor.
 • Gratis løko oppgaver.
 • Montering møreroyal kledning.
 • Batterier ndla.
 • Cirque du soleil london 2018.
 • Gratis legoland billetter 2018.
 • Rote rosen heute ansehen.
 • Burmeser allergi.
 • Silikon polymer.
 • Powerbuilding beginner routine.
 • Elon musk net worth.
 • Outlook for mac.
 • Geheimtipp nagelpilz.
 • Hvor lang tid går en elefant gravid.
 • Blank line latex.
 • Nukleotider baser.
 • Resiliens synonym.
 • Feiringklinikken slankeoperasjon.
 • Welche objektive braucht man anfänger.
 • Store norske leksikon renessansen.
 • Horisonter elevsider 8.
 • Jorden rundt pakkereise.
 • Fersken farge vegg.
 • Portal 2 historie.
 • Beroemde vrouwen van vroeger.
 • Hochzeitsfotograf duderstadt.
 • Max norge.
 • Printic app.
 • Telia abonnemang.
 • Sehr blaue augen rezension.