Home

Ulike modaliteter

Modaliteter. Vi sier at sammensatte tekster inneholder ulike modaliteter, de er multimodale. Skrift er en modalitet, musikk er en annen. Eksempler på tekster som inneholder flere modaliteter er TV-program, film, nettsider, plakater, reklame og musikkvideoer. Begrepene sammensatte og multimodale tekster blir brukt om hverandre ere ulike modaliteter. En slik definisjon gir inntrykk av at en modalitet er en tellbar, avgrenset enhet. Man kan tenke at det vil være lett dele teksten inn i et visst antall modaliteter. I praksis er det likevel langt lettere å oppdage at en tekst er multimodal enn å definere hvilke modaliteter som er virksomme i den Forskjellige modaliteter har ulike styrker og svakheter når det kommer til å kommunisere mening. Gjennom å kombinere flere modaliteter, kan vi skape tekster der modalitetene utfyller eller utvider hverandre, og innholdet vises på flere måter

En sammensatt eller multimodal tekst er en tekst / medie der flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og verbaltekst til kombinasjoner av verbaltekst, film og lyd. Alle disse kalles modaliteter, dermed er teksten multimodal, den inneholder altså flere modaliteter (modaliteter kan vi her oversette med måter teksten er presentert på. wg) - Mange oppfatter dette som noe nytt, men vi har alltid arbeidet med et utvidet tekstbegrep, tekster i form av tegneserier, teater og bildebøker. Gjennom de elektroniske mediene har ulike tekstformer fått en større plass Tegneserier er et eksempel på tekster der flere ulike modaliteter brukes for å kommunisere med leseren. Det kan være nyttig å utforske hva de ulike modalitetene bidrar med hver for seg og sammen. Studer utdraget av tegneserien «Fallteknikk» av Inga Sætre (2011) under

Kommunikasjon og kultur - Sammensatte tekster - NDL

 1. Multimodalitet betegner meningsskaping gjennom en kombinasjon av to eller flere typer tegnsystemer. Termen betyr på mange måter. En modalitet er altså en måte å skape mening på; en ressurs for kommunikasjon. Multimodalitet står i motsetning til ideen om monomodalitet som lenger har preget vesten, især i skole og akademia
 2. Teksten kommer til uttrykk gjennom ulike kroppslige semiotiske modaliteter (som stemme, gester og håndskrift) og/eller teknologisk mediert i bøker, på skjermer osv. Teksten kan med andre ord ta i bruk andre uttrykksformer eller modaliteter enn skrift; særlig bilder er en integrert del av de fleste tekster som formidles på papir og skjerm i dag
 3. De åtte ulike barna vil derfor få svært ulik trening i å skape mening med ulike modaliteter, noe som også kommer til syne i barnas tekstresepsjon og måten de snakker om tekster på. Det empiriske materialet viser samtidig at det ikke er vanntette skott mello
 4. modale skalaer oppstår når vi tar utgangspunkt i en eller annen skala og starter fra ulike trinn i den skalaen. Vi kan for eksempel spille alle tonene i c-durskalaen men starte fra tonen d. Vi kan også starte fra tonene e, f, g, a og h. Dette vil gi 7 skalaer som har de samme tonene som c-dur
 5. st to teksttyper. Et annet begrep for sammensatt tekst er multimodal tekst. Og i stedet for å si at teksten er satt sammen av ulike teksttyper, sier vi at den er satt sammen av ulike modaliteter. Sammensatte tekster kan ha mange ulike uttrykk
 6. Forskjellige modaliteter har forskjellige styrker og begrensninger med tanke på hva de kan formidle. Dette kalles modal affordans (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 232). En melodi kan uttrykke stemning mer effektivt enn ord, og har dermed en affordans som er ulik andre modaliteter
 7. Modaliteter er ulike meningsskapende tegnsystemer, som lyd, bilder, verbalspråk, bevegelse og farger (Runestad, 2018, s. 326). Det vil si at man ikke kun har tekst for seg, lyd for seg og bilde for seg, men at man i stedet har et mangfold av ulike modaliteter i samspill som sammen utgjør en helhet, nemlig den pedagogiske skjermteksten

Tilegnelse av kunnskap fra ulike modaliteter Saksnr. NEM 2017/313, REK sør-øst D 2017/970 | [Klagesak Ulike modaliteter er veldig gode på å utfylle hverandre, som er mye av grunnen til at pasientene ofte er innom forskjellige modaliteter under utredning av samme sykdom. Det er ikke alle som vet helt hva en radiograf er, eller at vi finnes i det hele tatt Du kan lese mer om ulike skrifttyper i denne fagartikkelen: Skrifttyper. Med bakgrunn i dette kan vi si at alle tekster er sammensatte eller multimodale. Den som produserer en tekst har alltid flere ulike modi eller teksttyper å velge mellom, og det er egentlig umulig å tenke seg en tekst som består av bare ett modus. Tre hovedkategorie

tekster i ulike sjangrer og med ulike modaliteter. Elevene viser kompetanse når de anvender ulike strategier for å uttrykke seg i muntlige sammenhenger, leser tekster på bokmål og nynorsk og skriver i ulike sjangere på hovedmål og sidemål. Læreren skal legge vekt på oppgaver som åpner for dyp lærin For ulike kombinasjoner av skjermer og svingere finnes det gode tabeller som viser kompatibilitet. Vi anbefaler sterkt å benytte disse tabellene for å finne rett svinger: Last ned Raymarine svingeroversikt. Last ned Garmin svingeroversikt. Valg av monteringsløsning. Det finnes ulike monteringsløsninger for svingeren Emnet tar også for seg adaptasjon, altså overføringen av en tekst fra ett medium til et annet, for eksempel fra bok til film eller fra muntlig møtesamtale til møtereferat. Emnet gir en innføring i multimodal teori og i metoder for å analysere samspillet mellom ulike modaliteter i en sammensatt tekst

Å dokumentere arbeidsprosesser på YF - lag sammensatte

 1. Psykoterapeutiske inngrep kombinerer ulike modaliteter: individ og gruppe. De spesifikke enhetene som eksisterer, innebærer svært strukturerte, tverrfaglige og inkluderende programmer. Kognitive atferdsteknikker, trening i sosial kompetanse og psyko-opplæring har vist seg å være effektive
 2. Det dreier seg om samspill mellom ulike uttrykksformer som bilder, musikk, lyd, materialitet, bevegelse med mer. Multimodale studier kan for eksempel gjennomføres innenfor det pedagogiske handlingsfeltet, for å få innsikt i hvordan ulike semiotiske modaliteter og ressurser kan bidra til læring
 3. talespråk er ulike på noen punkter, nettopp fordi de gjør bruk av ulike modaliteter. Denne modalitetsforskjellen kan være dypere forankret i språk-strukturen enn bare som et overflatefenomen, uten at dette betyr at tegnspråk ikke er fullverdige språk. 3 En ny spr>kmodell for (norsk) tegnspr>k: Vi pr@ver > se med begge @yn

Sammensatt tekst - Wikipedi

 1. -kjenner til meningsdanning i interaksjon generelt, og i språk i ulike modaliteter-kan gjøre rede for de viktigste forskjellene mellom talte og tegnede språk-kan gjøre litteratursøk og sammenfatte innholdet i faglige tekster. Læringsformer og aktiviteter. Forelesninger, gruppediskusjoner, øvinger og litteratursøk
 2. Hovedområdet direkte kommunikasjon dreier seg om samhandling i nåtid og å oppfatte, forstå og bruke det engelske språket, gjerne i ulike modaliteter. Det handler om valg og bruk av ulike kommunikasjonsstrategier og modaliteter som engelsk talespråk og/eller britisk eller amerikansk tegnspråk, eller engelsk skriftspråk og IKT avhengig av egne preferanser og tilpasset mottaker og formål
 3. Fokuset vil være på elevenes tekstskaping i to ulike modaliteter, dvs. når de lager tekster på tegnspråk samt når de skriver på norsk bokmål. For at elevene skal lære mest mulig om overgangen fra en modalitet til en annen, krever samarbeid, og vi vil derfor også se noe på samarbeidslæring
 4. På dette grunnlaget drøfter vi hvordan studentenes arbeid med ulike modaliteter og medier kan bidra i deres utvikling av kunnskap. Nøkkelord: Multimodalitet, semiotiske ressurser i læring, å lese grafikk, semiotisk arbeid, digitale fortellinger i lærerutdanningen, ord og bilder
 5. Ulike modaliteter har hver sin styrke og svakhet, ulik evne eller egnethet til å uttrykke ulike typer meningsinnhold. De har ulik modal affordans. Med modal affordans menes modalitetenes muligheter og begrensninger til å frembringe mening, deres betydningsskapende potensial for gitte formål
 6. Sammensatt tekst eller som det også blir kaldt en multimodal tekst. Modal er måte å organisere og uttrykke en tekst på i en gitt kommunikasjonssituasjon.En sammensatt tekst er en tekst hvor flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Noe som er viktig, og som kanskje bare blir viktigere å viktigere er den «digital

Tilegnelse av kunnskap fra ulike modaliteter Prosjektbeskrivelse fra søknad Ny litteratur har foreslått at konsept og kunnskap er organisert på en kart-lignende måte. Her vil vi undersøke denne påstanden ved å overføre kunnskap som er tilegnet fra et spatialt rammeverk til et ikke-spatialt konseptuelt rammeverk, og motsatt Ulike modaliteter har ulike fortrinn og begrensninger, såkalt modal affordans. Det vil si ulike egenskaper, men også potensiale og begrensninger for å skape mening. Over har jeg uttrykt meg gjennom verbalspråk og gjennom et bilde

Alternativ informasjon | Digitaliseringsdirektoratet

Multimodale tekster - et nytt tekstbegrep

vi skriver, kunne håndtere ulike teksttyper, kunne regler for grammatikk, tegnsetting og setningsoppbygging. I tillegg skal de kunne bruke varierte språklige og retoriske virkemidler og kunne kombinere ulike modaliteter i tekstene sine. Til det skriftlige arbeidet skal de også kunne bruke ulike skrivestrategier underveis i prosessen. Å f Billedterapi kan også kombineres med ulike modaliteter som feks. musikk, poesi, drama og dans. Klienten kan oppmuntres til å skape fritt utfra egne tanker og følelser eller etter et gitt tema. Under den kreative prosessen aktiveres flere deler av hjernen slik at det kan skje en utvikling og integrering av de sansemotoriske, kognitive og emosjonelle funksjoner

Fortellinger presenterer ulike måter å forstå virkeligheten på og organiserer erfaringene våre (Bruner, 2003). Barnehagen er også en viktig arena for kulturell skaping og formidling. Barna skal presenteres for ulike kulturelle uttrykk og fortellinger, men også gis anledning til å skape sine egne (Kunnskapsdepartementet, 2017) Persepsjon er sanseinntrykk eller sanseoppfatninger og den påfølgende tolkningen av disse. Persepsjon innebærer to trinn: at et eller flere sanseorgan stimuleres, og at denne stimuleringen tolkes og resulterer i en opplevelse. Dette siste trinnet avhenger av våre egne forutsetninger og forventninger. Noen viktige prinsipper for persepsjon er følgende: Persepsjon er en skapende eller. Effekten av ulike modaliteter av fysisk aktivitet for personer med diabetes type 2. Kombinasjonstrening vs styrketrening Utfall Relativ effekt (KI) (deltakere, studier, oppfølging) Absolutt forskjell med Tiltro til estimatene styrketrening kombinasjonstrening Vekt (kg) Basert på data fra 317 deltakere i 4 RCT-studier over 2 - 12 månede Effekten av ulike modaliteter av fysisk aktivitet for personer med diabetes type 2. Utholdenhetstrening vs styrketrening Utfall Relativ effekt (KI) (deltakere, studier, oppfølging) Absolutt forskjell med Tiltro til estimatene styrketrening utholdenhetstrening Vekt (kg) Basert på data fra 410 deltakere i 7 RCT-studier over 2 - 12 måneder

Fagspråk om multimodalitet - fordypning Skrivesentere

analysere modaliteter i ulike medier og samspillet mellom dem bruke metaspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt forklare hva som særpreger språksituasjonen og språkpolitikken i Norge sammenlignet med andre land i Norde Modaliteter er meningsskapende enheter, for eksempel stillbilder, film, tekst, lyd og andre effekter. Forskjellige digitale fortellinger basert på samme eventyr, for eksempel «Bukkene Bruse», kan dermed bli svært ulike Ulike uttrykksmåter vil ha ulike formål og funksjoner i teksten din. Et bilde kan for eksempel vise mottakeren hvordan et produkt ser ut, mens selve ordene sier noe om hva produktet heter og hvilke fordeler det byr på. Ved å kombinere de forskjellige uttrykksmåtene, kan en sammensatt tekst utnytte fordelene ved hver av disse

Multimodalitet - Wikipedi

 1. Dette er ofte knyttet til ulike modaliteter, men i mange retoriske situasjoner er det kanskje bare én modalitet som er naturlig å bruke. Et eksempel som belyser af fordanser godt er en diskusjon på det sosiale mediet twitter. Her er det en sperre på 140 tegn, og det er ikke mulig å skrive mer enn dette
 2. modaliteter, uttrykker mening på ulike måter. Et landskapsbilde er et godt utgangspunkt for å kjenne seg igjen i et område, mens et veikart legger vekt på retninger og veinett. Skriftspråket kan uttrykke hva en person heter, mens portrettet viser hvordan vedkommende ser ut
 3. Hvordan læremiddelet utnytter sin affordans, og hvordan ulike modaliteter støtter opp om hverandre (tekst, lyd, bilde, animasjon, film osv.) til å tilpasse læringen til ulike elevers behov, uttrykkes også i påstandene i denne kategorien

Studier av bildediagnostikk og nakkesmerter finnes det heller ikke mange av. To systematiske oversikter omhandler bruken av ulike modaliteter i diagnostikk av nakkesmerter (30; 31). Vedlegg 1 Studier som inngår i kunnskapsgrunnlaget viser hvilke studier som inngår i kunnskapsgrunnlaget, og hvilken kvalitet de vurderes å ha i ulike modaliteter og sjangre. Bildet etablerte en bestemt historisk og kulturell kontekst som studentene aktivt måtte utforske for å skape sine tekster. Wikiens funksjonaliteter åpnet opp for samskriving, utvikling av ferdigheter for å tolke og skape tekster med sammensatte modaliteter, utnyttelse av hyperteksten Tekster i ulike modaliteter, digitale tekster, film, musikk og andre kulturuttrykk, også av og om døve, kan videre inspirere til egen utfoldelse og kreativitet. Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å delta Norsk er faget hvor det fortelles, skapes tekster, og fremføres fortellinger. Å produsere sammensatte tekster er et mål i seg selv. Selv om det etter 4.trinn står at man skal lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde, så står det ikke noe spesielt om at dette skal skje gjennom digitale fortellinger, men her er altså muligheten til stedet

I forbindelse med diagnostikk og behandling av cancer må radiografer forholde seg til en rekke ulike modaliteter. Radiografene har i dette arbeidet en sentral rolle der man møter pasienter i en særlig sårbar situasjon. Utredning og behandling av cancer kan blant annet skje ved hjelp av stråleterapi og/eller nukleærmedisin Mål: Få kunnskap om hvordan man kan variere den metodiske tilnærmingen til innholdsmessig og språklig input fra flere kilder i ulike modaliteter. Fokus er på elevenes kunnskaps- og vokabularbygging innen et emne; i denne pakken er emnet et kjent dyr, nemlig geita. Økt 3 Sirkelen for læring og undervisning - resterende fase

1 Introduksjon og teoretiske perspektiver - Hva gjør

Fysio1 har diagnoseverktøy for svimmelheit, ultralydapparat, og ulike modaliteter for nevrologisk utredning ved mistanke om til dømes nerveskade. Vi anvender forskingsbaserte tilnærmingsmetodar for dei ulike plagene og det blir oppretta spesifikke treningsopplegg i samband med anna behandling å bruke og tolke ulike uttrykkssystemer eller semiotiske modaliteter og evnen til å beherske ulike medier» (Maagerø & Tønnessen, 2014, s. 14). Læreplanen fra 2006 kalles gjerne en literacy-reform, og målet med innføringen var at elevene skulle utvikle det OECD mente va

ulike modaliteter innenfor brystdiagnostikk •beskriver PGMI systemet for vurdering av bildekvalitet Ferdigheter: Studenten. •planlegger, organisere, utføre og dokumentere eget arbeid •reflekterer over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning •mestrer nødvendige hygieniske tiltak og gjennomfører steril oppdekkin gjennom ulike ressurser som er meningsbærende innenfor en gitt kontekst, eksempelvis en sammensatt tekst. Multimodalt samspill er måten ulike uttrykksmåter eller modaliteter i en sammensatt tekst virker sammen på for å kommunisere. Anne Løvland

Ulike læreforutsetninger Ulike modaliteter. Fokuset i denne forelesningen 5 Organisering av undervisning Eksempler på metodikk og utforming av undervisningsopplegg. Å gjøre tekster tilgjengelig digitalt - Sneekpeak på ressurser som snart blir tilgjengelig på www.statped.no ansatte innen ulike fagområder. Fagstaben består av medarbeidere med spisskompetanse innen syn, hørsel, kommunikasjon, mobilitet, helse, IKT, pedagogikk, psykososialt arbeid og IFOU. Eikholt ble 40 år i 2020 og er i kontinuerlig utvikling. Hvert år mottar ca. hver tredje person med kombiner Ha kunnskaper om mennesker i alle aldere med ulik grad av helse, sykdom og funksjonshemming i henhold til krav om forsvarlig yrkesutøvelse. Ha kunnskaper og kompetanse i å utføre undersøkelser og behandling ved hjelp av ulike modaliteter innen strålebehandling og radiografi Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole fremtredende modaliteter. Modaliteter og meningsskapende ressurser I dette prosjektet er rommet, foredraget, kveldsbønnen og kunstprosjektet de mest sentrale modalitetene. Videre i dette essayet skal vi zoome nærmere inn på kunstprosjektet, spesielt på valg av ulike materialer og objekter som modaliteter og meningsskapende ressurser i de

kan man også kalle modaliteter. De forskjellige modalitetene egner seg til forskjellige ting. Kanskje kan man si at de har potensial til ulike formål. Brødtekst er for eksempel bra for å få fram en handling, mens et bilde gir kjapp informasjon om hvordan noe ser ut. Bildetekster kan gjøre oss oppmerk - somme på noe spesielt ved et bilde Røldalsvegen 35, 2 etg, 5750 Odda. Man-fre: 0830-1700.Lunsj 1130-1300. Torsdag: 1200-2000.Lunsj 1600-1730. Helgestengt De ulike projeksjonene gjennomgås på en oversiktlig måte. Forfatterne forklarer hvordan man går frem for å finne disse, hvordan hver projeksjon skjærer gjennom hjertet, og hvordan ekkobildene ser ut. Ved ekkokardiografi benyttes mange ulike modaliteter for å innhente mest mulig informasjon: vanlige 2D-bilder, M-mode, doppler og fargedoppler modaliteter. Klassifiseringen må derfor. skje på grunnlag av andre kriterier. Sosialsemiotikeren Gunther Kress ser den. matrielle formen og den kulturskapte. organiseringsmåten som sentrale sider. ved modalitetene som kan gjøre det mulig. å skille modalitetene fra hverandre. Mode is the name for a culturally and. socially fashioned.

NORSK: Komplekse, sammensatte teksterKommunikasjon og kultur - Sammensatte tekster - NDLAMedisinsk fysikk

Ulike aspekter ved språk er fonetikk og fonologi, grammatikk med morfologi og syntaks, semantikk og pragmatikk (Hartelius, Nettelbladt, & Hammarberg, 2008). språkprosessering innen alle språklige modaliteter. Det kan også innbefattes i en definisjon a Ultrasonografi med sine ulike modaliteter, CEUS og elastografi er blitt en helt sentral del av diagnostikken ved leversykdommer [16]. Det optimale er om hepatologen, som kjenner pasientens sykehistorie, kliniske funn samt biokjemiske resultater utfører ultralydundersøkelsen selv, og dermed raskt kan planlegge videre utredning og behandling

I dette emnet kan følgende modaliteter inngå: konvensjonell røntgen, computertomografi (CT), magnetisk resonans (MR), angiografi og intervensjon, nukleærmedisin, stråleterapi, og mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålebruk og sikkerhet Vi imøtekom elevenes ulike nivå og kompetanser ved ulike differensieringer, og vi vektla at alle elever fikk høre alle tekstene muntlig og med mest mulig billedstøtte i ulike modaliteter (tekst på skjerm, papir, film, musikkvideoer ). Dette er bra for mange elever og ikke minst flerspråklige å formidle mening gjennom bruk av ulike tegn (Birkeland og Mjør, 2012). Eksempler på tegn vi kan ta i bruk for å skape mening er skrift, stemme, kroppsspråk og bilder. Sammensatte tekster kommuniserer gjennom flere uttrykksformer eller modaliteter. Vi omgir oss me Sammensatte tekster, også kjent som multimodale tekster er når en benytter flere modaliteter. Modalitet betyr mange ting, men i denne sammenhengen betyr det måten å organisere og uttrykke en tekst på i en gitt situasjon hvor du skal kommunisere. I dette temaet er det svært mange kompliserte fagbegreper som inngår for å fortelle hva multimodale tekste

Kirketonearter og modale skalaer - musikkteori

Multimodale virkemidler viser til hvordan man kan bruke ulike effekter når man jobber med sammensatte tekster eller multimodale tekster (bilde, lyd, musikk og video). Visuelle virkemidler Skrift. Skrift kan uttrykke seg detaljert og presist om tid og sted. Når man skal presentere et emne. Det er mange ulike kartleggingsverktøy å velge mellom. Formålet med kartleggingen avgjør hvilke tester eller kartleggingsverktøy som blir brukt. Norsk Grunntest for Afasi (NGA) er den mest brukte og eneste standardiserte språktesten som undersøker alle språklige modaliteter på norsk kommunikasjon, tekster i ulike sjangre og i møte med språklig mangfold. Faget skaper rom for opplevelser, tolkning og refleksjon og bidrar til å utvikle empati og toleranse. Sammen med læreplanen i norsk for hørselshemmede utvikler læreplanen i norsk tegnspråk elevenes språk for å tenke Definisjoner som avgrenser hvem disse barna er, hvilke språklige modaliteter som er rammet og på hvilket grunnlag de er identifisert, er langt fra entydige. På tross av dette defineres spesifikke språkvansker vanligvis ut fra et sett inklusjonsog eksklusjonskriterier, men med varierende grenseverdier og presisjonsnivå for de gitte kriteriene i ulike studier og diagnosemanualer - I spenningen mellom de ulike rollene elevene går inn i, ligger et potensial for utvikling i retning av design (evnen til å vurdere selvstendig hvilke modaliteter som passer til hvilke situasjoner, altså modal affordans og funksjonell spesialisering)

3.2 Introduksjon: Hva er en sammensatt tekst?: IKTPEDMOO

Tekster i ulike modaliteter, digitale tekster, film, musikk og andre kulturuttrykk, også av og om døve, kan videre inspirere til egen utfoldelse og kreativitet. Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon om personlige, sosiale, litterære og faglige emner Vedtatt i landsmøtet 21. mai 2017. Se retningslinjene som pdf-fil ved å trykke her. Tolkens yrkesutøvelse er grunnlagt på menneskerettighetene og humanistiske verdier Skaden kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjonsproblemer, ofte relatert til hvor i språkområdene den ligger. Afasi påvirker som regel alle språklige modaliteter, dvs. evne til å lese, skrive, snakke og forstå talt språk. Det varierer imidlertid i hvilken grad hver enkel modalitet rammes Mange norske barnehager jobber med digitale medier i dag, både på ulike måter og med ulikt omfang. Dette er praksiser som passer godt med barnehagens rammeplan (2011). De kan knyttes til samfunnsmandatet og barns danning inn i et samfunn hvor digital kompetanse står sentralt

Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgensdagens engelskfag

DICOM bygger på et standardverk av American College of Radiology (ACR) og NEMA.På begynnelsen av 1980-tallet var det nesten umulig for andre enn produsentene av CT-skannere å avlese og dechiffrere de digitale bildene som apparatene skapte.Radiologer og medisinske fysikere ønsket å bruke bildeinformasjon i behandlingsplanlegging for strålebehandling Ved RSNA 2018 samt ved ECR 2019 ble flere systemer for fjernstyring av modaliteter presentert. Å flytte ut radiografkompetanse til der den behøves, men ikke radiografen, er nå mulig gjennom ulike virtuelle betjeningsplattformer av modaliteter

Artikkelen diskuterer hvordan wiki kan brukes i engelskundervisning for å la nye og tradisjonelle tekster møtes i digital dialogisk interaksjon. Med utgangpunkt i begrepene multimodalitet, hypertekstualitet og prosessualitet, tre egenskaper som i følge Ture Schwebs (2006) skiller digitale tekster fra analoge, diskuterer artikkelen et eksempel fra et undervisningopplegg for lærerstudenter Med multimodal analyse som teoretisk rammeverk, undersøker studien på hvilken måte disse tekstene kan konstruere kjønnsdiskurser gjennom bruk av ulike modaliteter som bilder, farger, fonter og hvordan disse er konfigurert gjennom multimodal komposisjon

BILDEBØKER (Hva er bildebøker? (= en bok med ett ellerKommunikasjon – uavhengig av plattform | Marit GrimsrudVisualisering som drivkraft i kunnskaonstruksjon

Ofte er kombinasjon av ulike modaliteter aktuelt. Godt samarbeid med lokalt mobilt pallitivt team er nyttig, når denne muligheten finnes. Lukk. Sist faglig oppdatert: 28. august 2015. Støttebehandling og sykepleie. Ernæringsfunksjonen må ivaretas på best mulig måte. Mange av. Etter fullført blokk skal studentene ha tilegnet seg elementær kunnskap om bildedannelse for de ulike modaliteter innen radiologi og nukleærmedisin, og de viktigste farene ved bruken av disse. Læringsutbytte i introblokken modaliteter i samme interaksjon, kaller man det en multimodal interaksjonsanalyse. Da inngår de ulike forklaringsenhetene inn i et kompleks samspill og skaper en helhetlig mening. Hensikten med multimodal interaksjonsanalyse er å forstå hvordan vi skaper mening. Vi kommuniserer ikk I! Fortolkningsmuligheter i læreboka Streif Elise Benedicte Jensen Masteroppgave i samfunnsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforsknin I denne artikkelen vil vi framheve et underteoretisert aspekt ved digitale tekster, nemlig det at alle tekster på skjerm - både sammensatte (multimodale; som består av ulike modaliteter, som skriftspråklig tekst, bilde, film, grafikk, lyd etc.) og skriftlige («ikke-sammensatte» eller «monomodale», altså som kun består av skriftspråklig tekst) - er latent og/eller eksplisitt. Ulike modaliteter som grafiske framstillinger (kart), skrift og bilder ga læreren mulighet til å forklare og utdype faglige begreper i den sosiale interaksjonen. I helklasseundervisningen ble læremidlene også viktige utover læring av fagbegreper, idet elevene også utvidet sitt ordforråd på norsk

 • Mardalsfossen åpen.
 • Geiranger ustabilt fjell.
 • Engelska nationella prov gymnasiet.
 • Nukleotider baser.
 • Mobiltelefonens historia.
 • Symptomer på anstrengelsesastma.
 • Bauhaus fototapet.
 • Goldhauch haselnuss test.
 • Partial derivative rules.
 • Express render view.
 • Erste wasserstoffbombe sowjetunion.
 • Grau und beige kombinieren kleidung.
 • Ingolstadt brauerei.
 • Scampi helse.
 • Match byporten.
 • Boltsirkel volvo v70.
 • Kabeltverrsnitt 32a.
 • Wissenschaftliche mitarbeiter lmu.
 • Assassin's creed origin monster codes.
 • Cavalier king charles spaniel blocket.
 • Vitenskapelig artikkel.
 • The fault in our stars handling.
 • Timex expedition.
 • Oppskrift på strikkede grytekluter.
 • Elektronisk trommesett barn.
 • Akutt infeksjon i urinblæren.
 • Air mata api burgerkill.
 • Beroemde vrouwen van vroeger.
 • What's on københavn.
 • High fidelity rob.
 • Mal på engelsk.
 • Voksen skole i oslo.
 • Hjulet kryssord.
 • Tønsberg fylke.
 • Geburtstag location heidelberg.
 • Sydney hobart start.
 • Tåledd kryssord.
 • Ofenerdiek immobilien.
 • Solkrem best i test 2018.
 • Sædgiver.
 • Pia rivelsrud gift.