Home

Intrakulturell kommunikasjon

Interkulturell kommunikasjon defineres som studiet av hva som skjer i interkulturelle møter, forstått som møtet mellom mennesker og aktører som opplever seg som kulturelt forskjellige. Det dreier seg med andre ord om studier av interkulturell kommunikasjon, interaksjon og samhandling, og av sentrale faktorer som påvirker interkulturelle. Intrakulturell kommunikasjon. To personer som kjenner hverandre godt, som kanskje har tilbrakt mye av barndommen sammen, trenger ikke mange ordene for å forstå hverandre. Det går kanskje an å karakterisere denne kommunikasjonen som intrakulturell kommunikasjon - det vil se kommunikasjon innenfor en bestemt kultur Interkulturell kommunikasjon betyr kommunikasjon mellom kulturer. Vi kan beskrive kommunikasjonen med en beskrivende eller en dynamisk kulturforståelse Interkulturell kommunikasjon innen velferd er et studietilbud til personer som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne forstå og innvirke på kommunikasjon og de møtene som skjer i flerkulturelt velferdsarbeid

Empati viktig i interkulturell kommunikasjon. Ved empati tenker du deg inn i den andres sted på en slik måte at du føler, ser og opplever ut fra den andres ståsted, gjennom den andres kulturelle briller. Dette er selvsagt ikke fullt ut mulig, men innlevelse kan være et ideal,. Det meste av nordamerikansk litteratur om interkulturell kommunikasjon tar utgangspunkt i en slik forståelse. Mange bøker innenfor denne tradisjonen lager oversikter og tabeller over kulturforskjeller mellom for eksempel (nord)amerikansk og japansk kultur, mellom (nord)amerikansk og filippinsk kultur, som om disse forskjellene kan katalogiseres objektivt Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) er et forsknings- og oppdragssenter som jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Senteret har kompetanse innenfor temaområdene migrasjon og mangfold, utviklingssamarbeid og konflikthåndtering. SIK ble etablert i 1991 og er nå et senter tilknyttet VID vitneskapelige høgskole I faget lærer du om kultur og kulturmøter, og du får kompetanse i å kommunisere med mennesker med annen kulturbakgrunn. Du skal lære å skape tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner, og du skal forstå hvordan tekster er farget av verdier og normer

Øvelse i kommunikasjon To og to skal samarbeide bare ved hjelp av ord. Dere skal sitte med ryggen mot hverandre og begge skal ha tegnepapir og blyant klar. Den som skal instruere må ha et motiv, tegning eller lage en tegning sjøl. Denne skal forklare med enkle ord hva den andre skal tegne Interkulturell Kommunikasjon, Inspirasjon, Inkludering. Vi er mennesker med ulik opprinnelse som er nysjerrige på hverandres kultur og glade i dialog på tvers av ulike kultur- og bransjegrupper Tverrkulturell kommunikasjon På dette 2-dagskurset vil du tilegne deg et sett ferdigheter om kulturell bevisshet og tverrkulturell kommunikasjon slik at du er bedre rustet til å forstå, utvikle og befeste dine arbeidsrelasjoner med kolleger og andre profesjonelle kontakter

Interkulturell kommunikasjon er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Undervisning, ekskursjoner og feltarbeid gir deg innsikt i interkulturelle utfordringer og muligheter Tilnærmingen til interkulturell kompetanse bygger på den hermeneutiske filosofien som oppstod i kjølvannet av Hans-Georg Gadamers arbeider om den hermeneutiske sirkel, forforståelsens betydning for kunnskapsproduksjon og muligheten for forskjellige ståsteders horisont-sammensmelting Interkulturell kommunikasjon og vurdering. Kategori: Engelsk. Dybdelæring og underveisvurdering er sentrale begreper i fagfornyelsen. Utvikling av elevenes interkulturelle forståelse nevnes også spesielt i den nye læreplanen i engelsk. Hva betyr disse begrepene. Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid gir oversikt over viktige globaliseringsprosesser. Disse utgjør en referanseramme for det som er studiets fokus, nemlig den dynamikken som oppstår når enkeltindivider og organisasjoner skal samarbeide på tvers av kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer Interkulturell kommunikasjon innen velferd er et studietilbud til personer som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne forstå og innvirke på kommunikasjon og de møtene som skjer i flerkulturelt velferdsarbeid. Innenfor velferd er kommunikasjon sentral og det et stadig større behov for å samarbeide og samhandle godt. Kurset er et teoretisk studie med fokus på kommunikasjon.

I emnet fokuseres det på følgende tema: tverrkulturell, interkulturell og intrakulturell kommunikasjon (verbal og ikke-verbal) tegnteori ; konteks Veien til interkulturell kompetanse er beregnet på alle som ønsker å kommunisere bedre, enten det er i arbeidslivet, i utdanningssammenheng eller privat. lnterkulturell kompetanse er nyttig nesten uansett hvem man kommuniserer med. Det er viktig å erkjenne at uavhengig av nasjonal bakgrunn og etnisk tilhørighet kan forskjeller i tankesett og kommunikasjonsstiler føre til misforståelser

Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon - NL

 1. Studenter på årsstudium i interkulturell kommunikasjon og bachelor i interkulturell forståelse begynner med emnet 3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori. Den obligatoriske undervisningen i 3IK101 er følgende dager: mandag 17.august, mandag 24. august og mandag 31. august (ferdig senest kl. 15)
 2. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON (årsstudium).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 45 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON (årsstudium)
 3. Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2021. Søknadsfrist 1. desember

Kommunikasjon og kultur - Kulturavstand - NDL

Interkulturell kommunikasjon. Navn og tittel Telefonnummer E-post; Goth, Ursula Småland Professor II: 55540700 Send e-post Jøssang, Asle Førsteamanuensis: 90850964__IkkeSMS Send e-post Nielssen, Hilde Wallem Professor: 55540767. Kommunikasjon. Kunnskap om kommunikasjon er et annet eksempel på kulturell kompetanse. Pasientene jeg møtte i Sør-Afrika snakket som regel ikke engelsk, og jeg trengte derfor grunnleggende kunnskaper i det lokale språket se-Pedi. Jeg måtte vite at det uavhengig av pasientens tilstand var viktig å hilse på pasienten og eventuelle pårørende Mål og innhald. Emnet gir ei innføring i interkulturell kommunikasjon i eit retorisk perspektiv. Ein får kjennskap til studiet av interkulturell kommunikasjon og korleis det er relatert til andre kulturfag og til utviklinga av det nye fagfeltet «komparativ retorikk» I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram. I bachelorprogrammet i Oversetting og interkulturell kommunikasjon er andre studieåret lagt til utlandet

Kommunikasjon og kultur - NDL

Interkulturell kommunikasjon - Nord universite

Med bakgrunn i fagfeltet interkulturell kommunikasjon ønsker forfatterne å vise hvordan man kan bli bedre til å kommunisere med mennesker med annen kulturell bakgrunn.. Et generelt dilemma i denne typen bøker vil være i hvilken grad man skal gå vitenskapelig i dybden eller kun gi en oversikt over feltet og på den måten inspirere leseren til å søke det vitenskapelige grunnlag senere • Interkulturell kommunikasjon forstås i et funksjonelt perspektiv der kommunikasjonen har en bestemt hensikt, nemlig å overføre et budskap fra en kulturell kontekst til en annen • Kulturkunnskap er avgjørende for kommunikasjonen • Noen sentrale teoretikere: Gudykunst, Porter, Samoar, Hall

Kommunikasjon og kultur - Kommunikasjon og interkulturell

 1. Interkulturell kommunikasjon innen velferd er et studietilbud til personer som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne forstå og innvirke på kommunikasjon og de møtene som skjer i flerkulturelt velferdsarbeid. Innenfor velferd er kommunikasjon sentral og det et stadig større behov for å samarbeide og samhandle godt. Kurset er et teoretisk studie med fokus på kommunikasjon
 2. Interkulturell kommunikasjon er en prosess som innebærer en utveksling mellom mennesker hvor vi tolker tegn og meldinger mellom hverandres ulike kulturelle bakgrunn og fellesskap. Intrakulturell kommunikasjon er når to personer som kjenner hverandre godt, for eksempel når to søstre som har tilbrakt hele barndommen sammen, trenger ikke si mange ord for å forstå hverandre
 3. Semesterprøve i interkulturell kommunikasjon. Inter kulturell kommunikasjon er mulig! Problemstilling: Hvordan er Inter kulturell kommunikasjon mulig når mennesker har forskjellig kulturbakgrunn, forskjellig språk, forskjellige religioner, forskjellige normer og forskjellige verdier

Generell informasjon Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon. SAM1515 omfatter grunnleggende teori om kulturkonstruksjon, kommunikasjon, livssyn og identitet sett fra faglige perspektiv som kulturteori, kommunikasjonsteori, religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og teologi. Emnet er organisert i tre delemner: a) Kulturkonstruksjon, b. Interkulturell kommunikasjon og global forståelse på Leikanger 14.03.2018. Møte mellom mennesker Alle mennesker er unike, men vår kulturelle erfaringsbakgrunn påvirker hvordan vi forstår verden Når mennesker kommuniserer har vi alle en førforståels

Kommunikasjon og kultur - Beskrivende tilnærming - NDL

interkulturell kommunikasjon INSTITUTT FOR FAGSPRÅK OG INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Photo byBen White onUnsplash. 2 FAGSPRÅK OG INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON (FSK) • Språkferdigheter og kulturforståelse er stadig viktigere i en globalisert verden.. Ayhan er utdannet ingeniør ved Høyskolen i Oslo, og har de siste 12 årene hatt lederansvar og styreverv i flere organisasjoner som jobber med mangfoldsledelse og interkulturell kommunikasjon. I dag er hun daglig leder i Alarga, en tenketank og kompetanseorganisasjon som arbeider for å fremme bedrifters konkurransekraft gjennom økt interkulturell kompetanse NLA Høgskolen Kristiansand - INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.766 studier Skoler 2.899 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon tilbyr jevnlig språkovergripende helgekurs (i forkant av hjemmeeksamen) for oppmeldte kandidater. Les mer om dette på våre nettsider under fanen kurstilbud. Finnes det krav for å melde seg til autorisasjonsprøven i oversettelse? Det kreves 180 ECTS (studiepoeng)

Emnet IFO119 Kommunikasjon utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse.Emnet inngår også i bachelorgrader i teologi og musikk, og kan brukes som valgemne i andre studieløp ved AHS. Undervisningen foregår gjennom forelesninger og praktiske øvelser Interkulturell kommunikasjon Bidragsytere Bidragsytere Ellen Vea Rosnes Forfatter. ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. 1 - 1 av 1. Cristin Web Interface 2.17.1. Til toppen av siden. API. Kontaktinformasjon. Om Cristin. Informasjonskapsler

Senter for interkulturell kommunikasjon - enhet - VID

Velkommen til Øyvind Dahl Kultur og kommunikasjon. Øyvind Dahl Kultur og kommunikasjon bidrar med foredrag og kursopplegg innenfor fagfeltet interkulturell kommunikasjon. Fokus er gjerne på hvordan vi forstår og hvorfor vi misforstår og hva vi kan gjøre for å kommunisere bedre både på hjemmeplan og internasjonalt Samfunnskommunikasjon tar for seg kommunikasjon og samspill mellom organisasjoner og bedrifter på den ene siden og samfunn og kultur på den andre. I dette studiet får du en tverrfaglig og yrkesorientert utdanning som kombinerer humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver Institutt for Kommunikasjon og kultur. Vi er et ledende institutt som utvikler og formidler kunnskap innen kommunikasjon, kultur og utdanning. Instituttet har flere forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Horizon 2020 i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner Interkulturell kommunikasjon - med interpersonell utvikling HV303H Interkulturell kommunikasjon - med interpersonell utvikling HV303H Studiepoeng: 15,0 : Nivå: Høyere nivå. Vår pris 399,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Boka gir ei innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon. Leseren får innblikk i viktige begreper og kommunikasjonsteorier. Boka tar opp temaer som.

Oppdatert: 20.10.2014 (Først publisert: 17.08.2012) Dokumenter . Referat-spik-08111 Flerkulturell kommunikasjon; Dette notat er ment som inspirasjon til å starte å jobbe med flerkulturell kommunikasjon, og opparbeide interkulturell kompetanse. Det er tatt utgangspunkt i kultur og kulturkompetanse samt utfordringer i flerkulturell kommunikasjon. For utfyllende kunnskap anbefales referansene i notate SAM2510 er et kjerneemne i studieprogrammet Årsstudium i interkulturell kommunikasjon. Emnet søker å gjøre studentene bedre rustet til kommunikasjon og forståelse på tvers av kulturer, religioner og livssyn, og å gi en grunnleggende innføring i globale prosesser

Øvelse i kommunikasjon - Portfoli

InDialog - Interkulturell Kommunikasjon, Inspirasjon

Tverrkulturell kommunikasjon - For ansatte - Universitetet

interkulturell kommunikasjon selv om deltakerne selv ikke tenker på kulturforskjeller. Det går an å tilskrive kulturen en slik betydning at utfallet av kommunikasjonen blir på et vis styrt av kulturbakgrunnen. Mange artikler og bøker innenfor fagfeltet interkulturell kommunikasjon er sterkt preget a Interkulturell kommunikasjon (2001), mens Agnes Fife si bok med same hovudinnhald heiter Tverrkulturell kommunikasjon (2002) 1 Denne artikkelen er eit forsøk på å gi den innleiinga som saknast i lærebøkene, fyrst histori

NLA Høgskolen - Interkulturell kommunikasjon

Interkulturell kommunikasjon - Grunnleggende teori, 15 sp (delemne V17 Interkulturell kommunikasjon (eller tverrkulturell kommunikasjon) er en disiplin som studerer kommunikasjon på tvers av ulike kulturer og sosiale grupper, eller hvordan kultur påvirker kommunikasjon.Den beskriver det brede spekteret av kommunikasjonsprosesser og problemer som naturlig vises i en organisasjon eller sosial kontekst som består av individer med forskjellig religiøs, sosial.

Interkulturelt arbeid - VID vitenskapelige høgskol

Interkulturell kommunikasjon Kultur og tilpasning på utvekslingsår i utlandet. Test deg selv. Hva husker du fra kapittel 8? Flervalgsoppgaver. Nettressurser. Geert Hofstedes hjemmeside. Hofstede Insights. Dahl: The Dynamics of Communication (starter på side 27 i PDF-en 01:21 - Interkulturell kommunikasjon 02:20 - Intrakulturell kommunikasjon 03:00 - Dess større kulturavstand - dess vanskeligere er det å forstå hverandre, og dess mer kunnskap må man tilegne. Bachelor Oversetting og interkulturell kommunikasjon . Emnet tilbys både høst og vår. Studenter som har fullført og bestått emnet OF211 i høstsemesteret, kan velge å ta praksisemnet OF212 i vårsemesteret. Emnet har et omfang på 810 timer Interkulturell kommunikasjon: Hvordan møte og forstå personer med annen kulturell bakgrunn. Foredrag om hvordan møte og forstå personer med annen kulturell bakgrunn, og snakker blant annet om betydningen av verdier for etablering av samarbeid. Tore Willy Lie. 13. mars 2019

Interkulturell kommunikasjon og vurdering Cappelen Damm

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon fokuserer på forholdet mellom ulike kulturer og hvordan man kan forstå hverandre på tvers av kulturelle barrierer. I år (2014-2015) blir det studietur til Kina i stedet for Keny Interkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil studiene gi deg kunnskap og innsikt i kulturelle forskjeller og menneskelig samhandling bruke sin innsikt i interkulturell kommunikasjon for å utvikle egen og elevenes interkulturelle kompetanse. Generell kompetanse. Studenten. har et solid grunnlag for refleksjon og holdningsendringer. er bevisst når det gjelder viktigheten av perspektivmangfold i læringsprosessen og når det gjelder forholdet mellom språk, kultur og identitet Drama og interkulturell kommunikasjon; MENY. Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme. Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid

Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid - VID

Senter for Interkulturell Kommunikasjon ble etablert i 1991 ved Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) og er et lærested for høyereutdanning innen forskning, utrednings- og konsulentvirksomhet, rådgiving, undervisning og kursvirksomhet knyttet til samarbeid og kommunikasjon i internasjonale og flerkulturelle sammenhenger. Sentere ligger på Misjonshøykolens område på Kampen i Stavanger Interkulturell kommunikasjon » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Interkulturell kommunikasjon. Av AnonymBruker, August 19, 2010 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 6 766 631 12 574 36

I studieprogrammet i Interkulturelle studier lærer du å forstå og skaffe kunnskap om vår globaliserte verden og om hvordan vi kan skape interkulturell forståelse og utvikling. Du får en innføring i globale utfordringer, migrasjon og integrering, kulturforståelse og kommunikasjon og kultur- og minoritetspsykologi Interkulturell kommunikasjon blir stadig viktigere i en globalisert verden. Studiet i interkulturell kommunikasjon gir teoretisk tyngde og praktisk erfaring innen dette feltet. Det er et tverrfaglig studium som henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn er en akkreditert, vitenskapelig høyskole Hvordan tolke to ulike tekster som er skrevet i to ulike verdensdeler og hvilke utfordringer finnes ved tverrkulturell kommunikasjon i et globalt samfunn?.

 • Hopplandslaget 2018.
 • Konge og dronning.
 • Fly hotell lisboa.
 • Cezinando bilder på veggen.
 • Curse on hit support poe.
 • Ostsee schmuck shop.
 • Halsbetennelse når er man smittsom.
 • Ulmer kryssord.
 • Motton på engelska.
 • Iphone hdr bilder zusammenfügen.
 • Tajo.
 • Best photo editor app free.
 • Møre folkehøgskule valgfag.
 • Bosch zamo test.
 • Engelsk eksamen 2016 around the world.
 • Eufemias hage oslo.
 • Salaire stade rennais.
 • Nw sennestadt.
 • Blått interiør.
 • Systemansvarlig har blokkert dette programmet.
 • Den hellige treenighet.
 • Plast användningsområden.
 • Horoskop gerda rogers 2018.
 • Insekt mel.
 • Hochzeitstanz gießen.
 • Eleven number.
 • Delbart med 7.
 • 5 kroner 1975.
 • Usb male to aux female.
 • Inkognitomodus safari mac.
 • Everyday is christmas sia anmeldelse.
 • Corps braunschweig.
 • Vevgarn sverige.
 • Cricket australia wiki.
 • Herpes nase kind.
 • Minime.
 • Denotativ bildeanalyse.
 • Besøksvisum til norge.
 • Spondylosis definition.
 • Tanzpalast schwingen öffnungszeiten.
 • Wisin yelena morera ortiz.